Nomas tiesību izsole

Nomas tiesību izsole

Jēkabpils pilsētas pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000024205, adrese: Brīvības iela 120, Jēkabpils, rīko pirmo nomas tiesību izsoli nomas objektam, kas sastāv no Jēkabpils pilsētas pašvaldībai piederoša:

  1. nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56010024117 Brīvības iela 187, Jēkabpilī, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56010024117, 382 m2 platībā un būves ar kadastra apzīmējumu 56010024117001, 324,6 m2 platībā. Būves galvenais lietošanas veids - Viesnīcas un sabiedriskās ēdināšanas ēkas, būves tips – Viesnīcu ēkas (tipa kods 12110101).
  2.  nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56010024140 Brīvības ielā 185, Jēkabpilī, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56010024140, 320 m2 platībā uz kura atrodas bruģēts stāvlaukums.

Nomas objekts tiek iznomāts tajā skaitā ar mērķi īstenot Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu “Jēkabpils Daugavas kreisā krasta degradēto teritoriju atjaunošana un publiskās infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai”, projekta identifikācijas Nr. 5.6.2.0/16/I/021.

Pieteikums dalībai izsolē jāiesniedz līdz 2020.gada 2.janvārim (ieskaitot) Jēkabpils pilsētas pašvaldības Vienas pieturas aģentūrā Brīvības ielā 120, Jēkabpilī vai, ja pieteikumu iesniedz parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, iesūtot to uz elektronisko pasta adresi: pasts@jekabpils.lv.

Izsole notiks 2020.gada 22.janvārī plkst. 10.00 Jēkabpils pilsētas pašvaldībā, Brīvības ielā 120, Jēkabpilī, 2.stāvā, sēžu zālē (209.kabinets).

Detalizēta informācija par nomas objektu, nomas īpašie nosacījumi, izsoles pretendentu pieteikumu iesniegšanas kārtība, nomas objekta sākotnējā nosacītā nomas maksa, nomas līguma projekta nosacījumi, u.c. informācija ir noteikta nomas tiesību izsoles noteikumos.

Ar nomas tiesību izsoles noteikumiem var iepazīties Jēkabpils pilsētas pašvaldības tīmekļvietnē https://www.jekabpils.lv/lv/pasvaldiba/oficialie-pazinojumi/nekustamais-ipasums/nomas-tiesibu-izsoles-es-projektiem vai klātienē Jēkabpils pilsētas pašvaldības Vienas pieturas aģentūrā, Brīvības ielā 120, Jēkabpilī, katru darba dienu no plkst. 8.30 līdz plkst. 17.00.

Informācija pa tālr. 65234590, mob.Nr. 28349990 vai tālr. 65207410, mob.Nr. 26814985.