Veiktas izmaiņas saistošajos noteikumos par materiālo atbalstu pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem un audžuģimenēm

Veiktas izmaiņas saistošajos noteikumos par materiālo atbalstu pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem un audžuģimenēm

Jēkabpils Sociālais dienests (turpmāk – Dienests) informē, ka Jēkabpils pilsētas dome šī gada 24.oktobrī pieņēma grozījumus Jēkabpils pilsētas domes 2013.gada 14.marta saistošajos noteikumos Nr.9 “Saistošie noteikumi par materiālo atbalstu pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem un audžuģimenēm Jēkabpils pilsētā”, kas stājas spēkā 01.01.2020. Saistošie noteikumi akceptēti Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā un 06.11.2019., publicēti portālā Latvijas Vēstnesis. 

Noteikumi paredz:

  1. palielināt pilngadību sasniegušiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās audžuģimenē vai pie aizbildņa vienreizēju pabalstu sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei no 300 euro uz 500 euro;
  2. atlīdzību par krīzes audžuģimenes pienākumu pildīšanu 300 euro ģimenei vai personai, kura ieguvusi specializētās audžuģimenes statusu ar specializāciju  - krīzes audžuģimene.

Jāpiezīmē, ka Krīzes audžuģimene (vismaz 3 gadu pieredze audžuģimenē ievietoto bērnu aprūpē) ir tā, kurā var ievietot bērnus, ieskaitot zīdaiņus, jebkurā dienā 24 stundas diennaktī. Šobrīd Jēkabpilī šādas audžuģimenes vēl nav. Krīzes audžuģimene ir paredzēta kā bērnu ārpusģimenes aprūpe īstermiņā, jo tās mērķis ir sniegt profesionālu palīdzību un atbalstu bērniem, kuri šķirti no ģimenes, aizbildņa vai audžuģimenes. Krīzes audžuģimenes pamatmērķis un uzdevums ir nodrošināt ģimenisku vidi un sniegt aprūpi bērnam (bērniem), kuru no ģimenes šķīrusi policija vai bāriņtiesa ar vienpersonisku lēmumu.

Informāciju sagatavoja:
Jēkabpils sociālais dienests
http://soc-dienests.jekabpils.lv