5.decembrī notiks kārtējā domes sēde

5.decembrī notiks kārtējā domes sēde

5.decembrī plkst. 10:00 Jēkabpils pilsētas pašvaldībā, Brīvības ielā 120, notiks kārtējā Jēkabpils pilsētas domes sēde. Sēdē izskatāmie jautājumi:                                                                                                                

 1. Par darba kārtību
 2. Izpilddirektora informācija
 3. Nr.574 "Par izsoles noteikumu apstiprināšanu" (Pasta iela)
 4. Nr.575 "Par izsoles noteikumu apstiprināšanu" (Brīvības iela 151-3)
 5. Nr.576 "Par izsoles noteikumu apstiprināšanu" (Brīvības iela 151-1)
 6. Nr.577 "Par izsoles rezultātu apstiprināšanu" (Stacijas laukums 5)
 7. Nr.578 "Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu"
 8. Nr.579 "Par dzīvokļa ierakstīšanu zemesgrāmatā"
 9. Nr.580 "Par nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu"
 10. Nr.581 "Par grozījumiem Jēkabpils pilsētas domes 22.08.2019. lēmumā Nr.384 “Par finansējuma piešķiršanu būvprojekta izmaiņu veikšanai”"
 11. Nr.582 "Par grozījumiem Jēkabpils pilsētas domes 30.05.2019. lēmumā Nr.244"
 12. Nr.583 "Par lēmuma atcelšanu"
 13. Nr.584 "Par finansējuma piešķiršanu savākto lapu izvešanai"
 14. Nr.585 "Par interešu izglītības programmu licencēm"
 15. Nr.586 "Par grozījumiem 24.08.2017. Jēkabpils pilsētas domes lēmumā Nr.287 "Par nolikuma apstiprināšanu""
 16. Nr.587 "Par būves piespiedu sakārtošanu (Slimnīcas iela 8)"
 17. Nr.588 "Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un adreses piešķiršanu"
 18. Nr.589 "Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un adreses piešķiršanu"
 19. Nr.590 "Par zemes nomas līguma noslēgšanu (Rīgas iela 78, Jēkabpilī daļa)"
 20. Nr.591 "Par zemes nomas līguma noslēgšanu (Rūdolfa Blaumaņa iela 20, Jēkabpils)"
 21. Nr.592 "Par zemes nomas līguma izbeigšanu (Pļaujas iela 15, Jēkabpils)"
 22. Nr.593 "Par kustamas mantas atsavināšanu (automašīnas)"

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs  Aivars Kraps

Ozoliņa 65207317