Jēkabpils — labo pārmaiņu pilsēta!

12.decembrī notiks Finanšu komitejas sēde

12.decembrī notiks Finanšu komitejas sēde

12.decembrī plkst. 10:00, Jēkabpils pilsētas pašvaldībā, Brīvības ielā 120, notiks Finanšu komitejas sēde. Izskatāmie jautājumi:
                                                                                                                   
1.    Par darba kārtību
2.    Par grozījumiem 08.02.2018. Jēkabpils pilsētas domes lēmumā Nr.57 “Par amatu sarakstiem”
3.    Par grozījumu 24.10.2019. lēmumā Nr. 508 "Par pedagogu amatu vienību sarakstiem"
4.    Par grozījumu Jēkabpils pilsētas domes 03.07.2017. lēmumā Nr.226 “Par nolikuma un komisijas sastāva apstiprināšanu”
5.    Par pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otrās izsoles rīkošanu
6.    Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu
7.    Par dzīvokļu ierakstīšanu Zemesgrāmatā
8.    Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu
9.    Par saistošo noteikumu apstiprināšanu (Saistošie noteikumi par kritērijiem nomas maksas samazinājuma gradācijai un piemērošanai Jēkabpils pilsētā)
10.    Par izstāšanos no biedrības “Latvijas Personāla vadīšanas asociācija”
11.    Par biedrības dibināšanu
12.    Par Jēkabpils pilsētas pašvaldības Jēkabpils pilsētas attīstības programmas 2020.–2026.gadam apstiprināšanu
13.    Par viedokli par likumprojektu “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums”
14.    Par finansējuma piešķiršanu starptautiskajam festivālam “Jēkabpils Blūza dienas“ 2020.gada 14.-15.augustā
15.    Par budžeta izdevumu veikšanu līdz stājas spēkā saistošie noteikumi "Par Jēkabpils pilsētas budžetu 2020.gadam"
16.    Par saistošo noteikumu apstiprināšanu (budžeta grozījumi)
17.   Informācijai Finanšu komitejas un āvārijas līdzekļu izlietojums uz 12.12.2019.

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs Aivars Kraps

Ozoliņa 65207317