Kā saņemt aprūpes mājās pakalpojumu Jēkabpils pilsētā

Kā saņemt aprūpes mājās pakalpojumu Jēkabpils pilsētā

2019.gada 30.novembrī stājās spēkā jauni Jēkabpils pilsētas domes 2019.gada 7.novembra saistošie noteikumi Nr.31 “Saistošie noteikumi par sociālo un cita sociālā atbalsta pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību Jēkabpils pilsētā”.

Saskaņā ar jaunajiem saistošajiem noteikumiem aprūpes mājās pakalpojumu ir tiesības saņemt bez maksas vientuļai personai, kura ir vecāka par 80 gadiem. Līdz šim bez maksas bija vientuļām personām, kas vecākas par 85 gadiem. Paredzēta iespēja saņemt aprūpes mājas pakalpojumu arī materiālā atbalsta veidā. Persona var izvēlēties saņemt aprūpes mājās pakalpojumu, ko sniedz Jēkabpils Sociālā dienesta Aprūpes mājās biroja aprūpētāji vai materiālā atbalsta veidā līdz 50 euro mēnesī, nepārsniedzot katra mēneša faktiskos izdevumus par aprūpes mājās pakalpojumu, ko sniedzis sociālo pakalpojumu sniedzējs, kurš ir reģistrējies sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā un kura pamatdarbība vai attiecīgās struktūrvienības pamatdarbība ir aprūpes mājās pakalpojuma sniegšana.

Aprūpes mājās pakalpojumu materiālā atbalsta veidā var saņemt, ja personas mājsaimniecības rīcībā esošie līdzekļi vidēji katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz valstī noteiktās minimālās darba algas apmēru. Lai to saņemtu, jāvēršas Jēkabpils Sociālā dienesta Aprūpes mājās birojā (Brīvības ielā 45, 2.stāva 201.kabinetā), iesniedzot:
- iesniegumu,
- līguma kopiju par aprūpes mājās pakalpojuma sniegšanu, kas noslēgts starp personu un sociālo pakalpojumu sniedzēju,
- ienākumus apliecinošus dokumentus par visiem personas mājsaimniecības ģimenes locekļiem par iepriekšējiem trīs kalendāra mēnešiem,
- aprūpes mājās pakalpojuma izdevumus apliecinošus dokumentus par iepriekšējiem trīs kalendāra mēnešiem.  

Minēto materiālo atbalstu var pieprasīt ik pēc trīs mēnešiem.

Tāpat kā līdz šim, aprūpes mājās pakalpojums tiek iedalīts četros līmeņos. Saistošajos noteikumos ir noteikti katrā no aprūpes līmeņiem veicamie darbi. Pakalpojuma apjoms pirmajā aprūpes līmenī noteikts līdz 4 stundām nedēļā, otrajā – 5-6 stundas nedēļā, trešajā – 7-8 stundas nedēļā un ceturtajā 9-15 stundas nedēļā.

Ja personai nepieciešams sociālās aprūpes pakalpojums, Aprūpes mājās birojs izvērtē personas vajadzības un nosaka aprūpes līmeni atbilstoši Ministru kabineta 02.04.2019. noteikumu Nr.138 “Noteikumi par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanu” 23.punktā noteiktajam, izmantojot šo noteikumu 2. vai 3.pielikumā norādītos kritērijus fizisko un garīgo spēju izvērtēšanai un aprūpes līmeņa noteikšanai. Jāpiezīmē, ka minēto noteikumu 32.2.apakšpunktā noteikts, ka klientam pakalpojumus ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā piešķir, ja ar pakalpojumiem dzīvesvietā nav iespējams nodrošināt nepieciešamo sociālās aprūpes apjomu un personai ir noteikts trešais vai ceturtais aprūpes līmenis.

Tā kā trešajā un ceturtajā aprūpes līmenī personai ir nepieciešams regulārs atbalsts vai diennakts uzraudzība, personai trešo vai ceturto aprūpes līmeni piešķir, ja tai ir iespējas savai aprūpei un uzraudzībai piesaistīt privātos resursus (ģimenes locekļi, kaimiņi u.c.).

Sīkāku informāciju var saņemt vēršoties klātienē pie Aprūpes mājās biroja vadītājas (Brīvības iela 45, 2.stāva 201.kabinetā) vai zvanot uz tālruni 65232186, mob.26824436. 

Informāciju sagatavoja:
Jēkabpils Sociālā dienesta vadītāja
Larisa Laizāne

Foto: interneta resursi