16.janvārī notiks Jēkabpils pilsētas domes sēde

16.janvārī notiks Jēkabpils pilsētas domes sēde

16.janvārī, plkst 10:00, Jēkabpils pilsētas pašvaldībā, Brīvības ielā 120, notiks Jēkabpils pilsētas domes sēde. Sēdē izskatāmie jautājumi:       

 1. Par darba kārtību
 2. Izpilddirektora informācija
 3. Nr.3 "Par izsoles rezultātu apstiprināšanu”
 4. Nr.4 "Par nekustamā īpašuma atsavināšanu"
 5. Nr.5 "Par izsoles noteikumu apstiprināšanu"
 6. Nr.6 "Par izsoles noteikumu apstiprināšanu"
 7. Nr.7 "Par pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otrās izsoles rīkošanu"
 8. Nr.8 "Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu"
 9. Nr.9 "Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu"
 10. Nr.10 "Par dzīvokļa ierakstīšanu zemesgrāmatā"
 11. Nr.11. "Par saistošo noteikumu apstiprināšanu (Grozījums 2010.gada 19.augusta saistošajos noteikumos Nr.24 "Par Jēkabpils pilsētas pašvaldības simboliku")"
 12. Nr.12 "Par saistošo noteikumu apstiprināšanu (Grozījums 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.37 "Par koku ciršanu ārpus meža Jēkabpils pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā”)"
 13. Nr.13 "Par līdzfinansējumu biedrības "Jēkabpils NVO resursu centrs" projektam"
 14. Nr.14 "Par nekustamā īpašuma atsavināšanu"
 15. Nr.15 "Par apbūves tiesības nodibināšanu"
 16. Nr.16 "Par apbūves tiesības nodibināšanu"
 17. Nr.17 "Par apbūves tiesības nodibināšanu"
 18. Nr.18 "Par apbūves tiesības nodibināšanu"
 19. Nr.19 "Par apbūves tiesības nodibināšanu"
 20. Nr.20 "Par nedzīvojamo telpu nomas līguma grozīšanu"
 21. Nr.21 "Par nedzīvojamo telpu nomas līguma noslēgšanu"
 22. Nr.22 "Par pilsētu zemes nomas līguma noslēgšanu"
 23. Nr.23 "Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un adreses piešķiršanu"
 24. Nr.24 "Par piedalīšanos Erasmus programmas projektu konkursā"
 25. Nr.25 "Par naudas balvām par izciliem sasniegumiem sportā"
 26. Nr.26 "Par nekustamā īpašuma atsavināšanu"

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs  
Aivars Kraps

Ozoliņa 65207317