SIA “Jēkabpils siltums” klientus aicina izmantot visas piedāvātās iespējas laicīgiem norēķiniem par piegādāto siltumenerģiju

SIA “Jēkabpils siltums” klientus aicina izmantot visas piedāvātās iespējas laicīgiem norēķiniem par piegādāto siltumenerģiju

Ikdienā uzklausot uzņēmuma klientus, kuriem, dažādu iemeslu dēļ, ir izveidojušies parādi par siltumenerģiju, secinām, ka ne vienmēr tiek izmantotas visas piedāvātās iespējas parāda mazināšanai. Ņemot vērā, ka apkures sezona nemainīgi ir katru gadu, tad klientam jau laikus ir iespēja plānot savus izdevumus un noskaidrot visas iespējas, kā tos optimizēt. Viens no uzņēmuma piedāvātajiem variantiem paredzamu maksājumu plānošanai ir slēgt vienošanos par izlīdzināto maksājumu. Līgumus par izlīdzināto maksājumu par apkures pakalpojumu SIA "Jēkabpils siltums" ar pakalpojuma saņēmējiem slēdz, sākot ar kārtējā gada 1. maiju. Pieredze rāda, ka ja klients interesējās, ir atbildīgs un meklē problēmas risinājumus, tad arī ir pozitīvs rezultāts.

Bieži no klientiem saņemam jautājumus, kas ir jādara, lai neveidotos līgumsodi. Atbilde ir vienkārša – regulāri un laikā jānorēķinās par piegādāto siltumenerģiju. Tāpat kā klientam, tā arī uzņēmumam ir saistības pret citiem un līgumsods ir kā likumīgs nodrošinājums pret aizkavētiem maksājumiem. Klientus, kuriem ir parāds par siltumenerģijas piegādi, aicinām būt atbildīgiem par saviem pienākumiem un negaidot brīdi līdz tiesvedībai, nomaksāt parādus vai arī vērsties SIA “Jēkabpils siltums”, lai izskatītu konkrēto situāciju un vienotos par parāda atmaksu. Uzņēmums saviem klientiem piedāvā noslēgt rakstisku vienošanos par parāda atmaksu klientam izdevīgā apjomā un termiņā. Vienošanās ir izdevīga arī ar to, ka tās izpildes laikā netiek aprēķināts līgumsods. 

Pēc  rakstiska iesnieguma iesniegšanas un Jēkabpils sociālā dienesta izsniegtās izziņas uzrādīšanas, maznodrošinātām un trūcīgajām personām (ģimenēm) uz minētā statusa laiku netiek aprēķināts līgumsods par siltumenerģijas pakalpojuma maksājuma nokavējumu. Visiem tiem klientiem, kuriem ir piešķirts šāds statuss, noteikti iesakām savlaicīgi vērsties uzņēmumā, lai saņemtu pieejamo atbalstu. Atgādinām arī to, ka šobrīd Jēkabpils pilsētas pašvaldībā deklarētajiem iedzīvotājiem, kas atbilst noteiktajiem kritērijiem, ir tiesības saņemt dzīvokļa (mājokļa) pabalstu, ko piešķir maksai par pakalpojumiem (arī par apkuri), kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu. Par tā saņemšanas nosacījumiem un kārtību var uzzināt vēršoties Jēkabpils sociālajā dienestā.

Kopš stājusies spēkā Vispārīgā datu aizsardzības regula, rēķini jāsagatavo atbilstoši datu aizsardzības prasībām – klienti, kuri nav pieteikušies elektroniskā rēķina saņemšanai, rēķinus savās pastkastītēs saņem tikai un vienīgi aizlīmētās aploksnēs. Minēto prasību izpildīšana rada papildus izdevumus, šāda rēķinu saņemšana ir maksas pakalpojums, un klientam katrs papīra formātā sagatavots rēķins izmaksā 1,21 EUR (tajā skaitā PVN). 

Tiem, kas to vēl nav paguvuši izdarīt, aicinām izvērtēt iespēju mainīt rēķinu saņemšanas veidu, pārejot tikai uz elektroniskā rēķina saņemšanu e-pastā, kas tiek nodrošināta bez maksas. 

Informējam, ka pieteikumu rēķinu saņemšanai e-pastā (mainīt jau iesniegto uz citu vai pievienot papildus vēl kādu citu e-pastu) var iesniegt tikai pats dzīvokļa īpašnieks vai Jēkabpils pilsētas pašvaldības dzīvojamās telpas īrnieks ar kuru noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums, vai dzīvokļa īpašnieka/īrnieka notariāli pilnvarotā persona.

E-pasta pieteikumu iespējams iesniegt šādā veidā:
- klātienē SIA "Jēkabpils siltums" (Nameja iela 4A, Jēkabpils, 2.stāvā, 1.kabinetā), uzrādot personu apliecinošu dokumentu, zemesgrāmatas apliecību vai dzīvojamās telpas īres līgumu un notariāli apliecinātu pilnvaru, ja pieteikumu iesniedz pilnvarotā persona, iesniedzot aizpildītu e-pasta pieteikuma formu;
- elektroniski, iesniedzot iesniegumu (norāda dzīvokļa īpašnieka/ īrnieka vārdu, uzvārdu, adresi, klienta numuru, e-pasta adresi uz kuru vēlas saņemt rēķinu par kārtējā mēnesī saņemto siltumenerģijas pakalpojumu), kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu (e-parakstu), pielikumā pievienojot zemesgrāmatas apliecību vai dzīvojamās telpas īres līgumu un notariāli apliecinātu pilnvaru, ja iesniegumu iesniedz pilnvarotā persona.

Informējam, ka finanšu datu nosūtīšana uz elektronisko pasta adresi bez elektroniskā paraksta satur augstu risku drošībai un šādas informācijas nonākšana trešo personu rokās var tikt izmantoti pretēji sākotnējiem personas datu apstrādes mērķiem. Klients pats uzņemas atbildību, ja trešās personas piekļūst klienta elektroniskajam pastam un informācijai, kas satur finanšu datus.

Ja ir kādi jautājumi vai neskaidrības, klienti ir laipni aicināti vērsties gan klātienē SIA “Jēkabpils siltums”, Nameja ielā 4A, Jēkabpilī, gan zvanot pa tālruņiem 65234720, 65220714 vai 65233100. Darba laiks - pirmdien 8.00-18.00, otrdien, trešdien, ceturtdien 8.00-17.00, piektdien 8.00-16.00 (darba dienās pusdienlaiks no 12.00-13.00).

SIA “Jēkabpils siltums”