Dzīvokļu īpašniekus aicinām pievērst uzmanību izmaiņām MK noteikumos

Dzīvokļu īpašniekus aicinām pievērst uzmanību izmaiņām MK noteikumos

SIA “Jēkabpils siltums” klientiem regulāri tiek nosūtīti rēķini par kārtējā mēnesī saņemto siltumenerģijas pakalpojumu, tajos tiek norādīta aktuālā informācija ne tikai par kārtējo apmaksājamo summu, bet arī cita veida informācija, kā piemēram, siltumenerģijas patēriņš, rēķina apmaksas termiņš, karstā ūdens patēriņa skaitītāju rādījumi un to verifikācijas termiņš. Ņemot vērā to, ka daudziem klientiem ūdens skaitītāju verifikācijas termiņš tuvojas beigām vai jau ir beidzies, atgādinām, ka to laicīga nomaiņa var pasargāt no liekiem tēriņiem.

Ūdens patēriņa skaitītāju uzstādīšanu, nomaiņu un to atkārtoto verificēšanu atbilstoši normatīvajiem aktiem nodrošina dzīvokļa īpašnieks, ja dzīvokļu īpašnieku  kopība vai pārvaldnieks nav noteicis citu kārtību. Ūdens patēriņu uzskaita atbilstoši MK noteikumos Nr. 524 ''Kārtība, kādā nosaka, aprēķina un uzskaita katra dzīvojamās mājas īpašnieka maksājamo daļu par dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem” minētajam, izmantojot skaitītājus, kas atbilst MK noteikumos  Nr.1013 ''Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu'' noteiktajām prasībām.

2019.dada 22.novembrī stājās spēkā izmaiņas iepriekšminētajos noteikumos. Izmaiņas attiecas uz tādu daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašniekiem un pārvaldniekiem, kuru pārvaldīšanas tiesības nav pārņēmuši paši dzīvokļu īpašnieki. Šādas mājas saņem pakalpojumus ar pārvaldnieka starpniecību, un dzīvokļu īpašnieku biedrība tajās nenosaka veidu, kādā katrs dzīvokļa īpašnieks norēķinās par to vai citu pakalpojumu, kā arī nepiedalās daudzdzīvokļu mājas tehniskā stāvokļa uzturēšanai nepieciešamo pakalpojumu izvēles apspriešanā.

Līdz šim 3 mēnešus pēc ūdens patēriņa skaitītāju verifikācijas termiņa beigām dzīvokļa īpašnieks varēja īpaši nesatraukties un izvēlēties uzņēmumu, kas veiks skaitītāja nomaiņu vai verificēšanu, jo šo mēnešu laikā netika aprēķināta un piestādīta maksa par ūdens patēriņa starpību, ja dzīvokļa īpašnieks joprojām laicīgi iesniedza rādījumus. Jaunie grozījumi nosaka būtiskas izmaiņas – skaitītāji jānomaina vai jāverificē līdz to verifikācijas termiņa beigām, vairs nav spēkā 3 mēnešu periods, kura laikā tos varēja mainīt vai verificēt. Jaunie noteikumi paredz, ja dzīvokļa īpašnieks nav nomainījis vai verificējis ūdens skaitītājus līdz to verifikācijas termiņa beigām un laicīgi iesniedzis pārvaldniekam maiņas vai verifikācijas aktu un skaitītāju sertifikātu, šim dzīvokļa īpašniekam tiks aprēķināta un piestādīta ūdens patēriņa starpība, kas aprēķināta pēc jauno MK noteikumu Nr. 1013 19. punktā noteiktā.

Jaunie noteikumi nosaka, ka vismaz trīs mēnešus pirms skaitītāja verificēšanas termiņa beigām dzīvojamās mājas pārvaldniekam ir jāpaziņo dzīvokļa īpašniekam par nepieciešamību veikt ūdens skaitītāju atkārtoto verificēšanu un, ja atkārtotā verificēšana nav veikta, vismaz vienu reizi mēneša laikā pēc skaitītāja verificēšanas termiņa beigām informē par to. 

Jaunie noteikumi paredz arī izmaiņas tajās situācijās, kad prombūtnes dēļ dzīvokli neizmanto neviena persona un dzīvokļa īpašnieks nevar iesniegt informāciju par ūdens skaitītāju rādījumu, veikt to verificēšanu vai nodrošināt pārvaldniekam iespēju veikt attiecīgajā dzīvokļa īpašumā esošo skaitītāju pārbaudi, dzīvokļa īpašnieks par to iepriekš informēja pārvaldnieku. Ja dzīvokļa īpašnieks neinformēja par prombūtni, pārvaldnieks aprēķināja ūdens patēriņu atsevišķajam īpašumam, ņemot vērā konkrētā atsevišķā īpašuma vidējo ūdens patēriņu par pēdējiem trim mēnešiem, bet ne ilgāk kā trīs mēnešus pēc kārtas.

Jaunie MK noteikumu Nr. 1013 grozījumi nosaka, ka dzīvokļu īpašniekam vismaz nedēļu iepriekš jāinformē pārvaldnieku rakstiski vai pārvaldnieka noteiktajā saziņas formā par savu prombūtni, norādot prombūtnes laiku, kas nepārsniedz trīs mēnešus. Ja plānota prombūtne, ilgāka par trim mēnešiem, dzīvokļa īpašnieks atkārtoti par to informē pārvaldnieku. Ja dzīvokļa īpašnieks nav informējis pārvaldnieku par prombūtni, tad ūdens patēriņu aprēķina, ņemot vērā konkrētā atsevišķā īpašuma vidējo ūdens patēriņu par pēdējiem trim mēnešiem, bet ne ilgāk kā trīs mēnešus pēc kārtas. Taču, ja dzīvokļa īpašnieks objektīvu iemeslu dēļ nav varējis paziņot par prombūtni vai ir miris un šajā laika periodā atsevišķo īpašumu neizmantoja neviena persona, pārvaldniekam ir pienākums veikt maksājumu pārrēķinu par ūdensapgādes pakalpojumu (un ar to saistīto maksājumu) par periodu, kas nav ilgāks par sešiem mēnešiem. Dzīvokļa īpašnieks, kurš lūdz veikt pārrēķinu, pēc pārvaldnieka pieprasījuma nodrošina piekļuvi ūdens patēriņa skaitītāju rādījumu nolasīšanai. Pārrēķinu var veikt, attiecīgi samazinot vai paaugstinot turpmākos maksājumus, kas, iespējams, ietekmēs visu dzīvojamo māju.

Lai novērstu ūdens patēriņa starpības rašanos mājā, būtu jāievēro šādi pasākumi – ūdens patēriņa skaitītāja rādījumu  iesniegšana noteiktā termiņā un vienlaicīgi visai mājai, norādot precīzus skaitītāju rādījumus, ūdens patēriņa skaitītāju verifikācija jāveic noteiktā laikā un jānodrošina, lai pakalpojuma sniedzējs/pārvaldnieks varētu veikt dzīvokļos uzstādīto ūdens patēriņa skaitītāju pārbaudes.

Ir svarīgi atcerēties, ka, neskatoties uz to vai tiek patērēts karstais ūdens, regulāri ir jānoziņo skaitītāju rādījumi. To var izdarīt gan elektroniski SIA “Jēkabpils siltums” mājas lapā www.jekabpils-siltums.lv sadaļā “Klientiem” (aizpildot karstā ūdens rādījumu formu), gan telefoniski, zvanot uz uzņēmuma grāmatvedību. Veicot rēķinu apmaksu internetbankā, sadaļā “Maksājuma mērķis”, norāda klienta numuru, adresi, rēķina numuru, kā arī karstā ūdens skaitītāja rādījumu.

Ja ir kādi jautājumi vai neskaidrības saistībā ar norēķiniem, klienti ir laipni aicināti vērsties gan klātienē SIA “Jēkabpils siltums”, Nameja ielā 4A, Jēkabpilī, gan zvanot pa tālruņiem 65234800 vai 65220711. Uzņēmuma darba laiks - pirmdien 8.00-18.00, otrdien, trešdien, ceturtdien 8.00-17.00, piektdien 8.00-16.00 (pusdienlaiks no 12.00-13.00).

Ūdens skaitītāju nomaiņu tehniski veic SIA "Jēkabpils ūdens" speciālisti, tādēļ skaitītāju nomaiņa jāpiesaka zvanot uz tālr. Nr. 65232340 .

Vairāk ar apstiprinātajiem grozījumiem Ministru kabineta 2008. gada 9. decembra noteikumos Nr. 1013 „Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu” var iepazīties Ministru kabineta tīmekļa vietnē.

SIA “Jēkabpils siltums”