Izsludina konkursu Jēkabpils sporta un atpūtas kompleksa vadītāja amatam

Izsludina konkursu Jēkabpils sporta un atpūtas kompleksa vadītāja amatam

Jēkabpils sporta centrs reģistrācijas Nr.40900008726 
izsludina konkursu
Jēkabpils sporta un atpūtas kompleksa vadītāja amatam

 

Amata atbildības apjoms:

1.       Plānot, organizēt un vadīt Struktūrvienības darbu atbilstoši Centra stratēģijai, misijai un mērķiem pašvaldības un sabiedrības interesēs;
2.       Sastādīt Struktūrvienības sporta un saimnieciskai darbībai nepieciešamo budžetu, kontrolēt un nodrošināt tā lietderīgu un tiesisku izmantošanu, sagatavot un sniegt atskaites par budžeta izpildi;
3.       Plānot, organizēt un koordinēt starptautiskas sacensības, turnīrus, sporta nometnes  un citus sporta pasākumus;
4.       Parakstīt un pieprasīt finanšu dokumentus, kas saistīti ar Struktūrvienības darbību.
5.       Sastādīt Struktūrvienības darbinieku ikgadējo atvaļinājumu grafiku, lai netiktu traucēta Struktūrvienības nepārtraukta darbība.
6.       Izstrādāt Struktūrvienības darbinieku amata pienākumus;
7.    Ierosināt iekšējo un ārējo Struktūrvienības darba reglamentējošo normatīvo aktu un citu dokumentu izstrādi, vienu reizi gadā sniegt priekšlikumus to aktualizēšanai;
8.    Sniegt atzinumus un konsultācijas sporta jautājumos iestādes darbiniekiem, domes deputātiem, domei, komisijām, komitejām;
9.     Piedalīties domes, komiteju, komisiju, darba grupu sēdēs atbilstoši amata kompetencei vai uzaicinājumam;
10.     Amata kompetences ietvaros sagatavot domes lēmumu projektus izskatīšanai domes sēdēs;
11.     Izpildīt Direktora rīkojumus;
12.     Sniegt informāciju Direktoram par plānotajiem darbiem un norisēm;
13.   Nodrošināt un atbildēt par sporta projektiem pašvaldības piešķirto līdzekļu efektīvai un lietderīgai izlietošanai, uzskaitīt finanšu izlietojumu;
14.   Sniegt atzinumu (pamatojumu) par jebkuru finansējumu, kas tiek papildus pieprasīti no pašvaldības līdzekļiem;
15.     Uzskaitīt, saglabāt un racionāli izmantot iestādes inventāru, iekārtas un citus līdzekļus;
16.    Plānot, izstrādāt un pārraudzīt sporta zāļu un stadiona noslogojuma grafikus un sacensību kalendārus;
17.    Sadarbībā ar direktoru plānot un organizēt nepieciešamos remontdarbus un rūpēties par atbilstošu ēku un stadiona tehnisko stāvokli;
18.       Pārraudzīt Struktūrvienībai piegulošās teritorijas kopšanu un uzturēšanu tīrībā;
19.       Piedalīties sporta pasākumu, norišu programmu, projektu uzraudzībā, veidot līgumattiecības ar sadarbības partneriem;
20.       Sniegt organizatorisko atbalstu sporta attīstības jautājumos pašvaldības institūcijām, sabiedriskajām sporta organizācijām un citām iestādēm, kā arī veicināt savstarpējo sadarbību;
21.       Sekmēt sporta attīstību Jēkabpils pilsētā sadarbībā ar Jēkabpils sporta skolu, sporta klubiem, biedrībām un citām valstiskām un nevalstiskām organizācijām;
22.       Piesaistīt papildus finansējumu, piedaloties valsts un Eiropas Savienības fondu izsludinātajos projektu konkursos; Piedalīties projektu un programmu izstrādē un ieviešanā, t.sk., investīciju piesaistes procesos, kas saistīti ar sporta attīstību.
23.   Veikt amata pienākumus saskaņā ar augstākstāvošas amatpersonas rīkojumiem un norādījumiem.

Amata atbildības apjoms:

Nodrošināt, plānot, vadīt un koordinēt darbu, kvalitatīvai Jēkabpils sporta un atpūtas kompleksa funkcionēšanai.

Amata prasības:

  1. Izglītība – otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vadības zinātnē.
  2. Profesionālā pieredze vadošā amatā divi gadi.
  3. Angļu valoda, krievu valoda B1/B2: vidējā līmenī.

Piedāvājam:

  1. Darba uzsākšanas laiks – 2020.gada 1.jūnijs
  2. Darba līgums uz nenoteiktu laiku.
  3. Atlīdzība 1300 euro mēnesī (pirms nodokļu nomaksas) ar iespēju, atlīdzību palielināt līdz 1700 euro.

Iesniedzamie dokumenti:

  1. Īss dzīves un darba gaitu apraksts (CV).
  2. Izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas.
  3. Jēkabpils sporta un atpūtas kompleksa attīstības vīzija (maksimālais rakstu zīmju skaits 4000).

Dokumentus lūdzam nosūtīt uz jekabpilssports@inbox.lv vai iesniegt Jēkabpils sporta centra administratīvajā ēkā, A.Pormaļa ielā 106, LV-5201 līdz 2020.gada 14.aprīlim plkst. 12:00.

Tālrunis uzziņām 29293460.

Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantu, Jēkabpils pilsētas pašvaldība informē, ka jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti saskaņā ar Jēkabpils pilsētas pašvaldības privātuma politiku: https://www.jekabpils.lv/lv/pasvaldiba/personas-datu-apstrade/privatuma-politika.