Šodien notiek Attīstības un tautsaimniecības komitejas sēde un Domes sēde

Šodien notiek Attīstības un tautsaimniecības komitejas sēde un Domes sēde

Attīstības un tautsaimniecības komitejas darba kārtība
plkst.10:00 , Brīvības ielā 120, Jēkabpilī     

    Par darba kārtību

 1.     Par kārtību, kādā veicami pasažieru komercpārvadājumi ar taksometru
 2.     Par saistošo noteikumu apstiprināšanu
 3.     Par zemes gabala atsavināšanu
 4.     Par nekustamo īpašumu maiņu
 5.     Par dzīvojamās mājas Brīvības ielā 93, Jēkabpilī apsaimniekošanu un pārvaldīšanu
 6.     Par apbūves tiesības līguma izbeigšanu
 7.     Par ielas statusa un nosaukuma piešķiršanu
 8.     Par finansējuma piešķiršanu monitoringa veikšanai
 9.     Par adreses piešķiršanu
 10.     Par grozījumiem 23.12.2009. lēmumā Nr.580 “Par Jēkabpils pilsētas zemes piederību, piekritību vai izmantošanu zemes reformas pabeigšanai”
 11.     Par apbūves tiesības līguma izbeigšanu
 12.     Par apbūves tiesības līguma izbeigšanu
 13.     Par apbūves tiesības līguma izbeigšanu
 14.     Par apbūves tiesības piešķiršanu
 15.     Par nedzīvojamo telpu nodošanu nomā un nomas tiesību izsoles rīkošanu
 16.     Par nomas tiesību izsoli
 17.     Par patapinājuma līguma grozīšanu
 18.     Par I.Rautiņa iesniegumu
 19.     Pašvaldības pilnvarotās personas par īres maksu noteikšanu ziņojums par īres maksu izmaiņām 2020.gadam pašvaldības dzīvokļos

Domes sēdes darba kārtība
plkst.13:00, Brīvības ielā 120, Jēkabpilī    
                                                  

    Par darba kārtību
    Izpilddirektora informācija

 1.     Nr.118 "Par pieaugušo neformālās izglītības programmas licenci"
 2.     Nr.119 "Par patapinājuma līguma grozīšanu"
 3.     Nr.120 "Par deleģēšanas līguma slēgšanu"
 4.     Nr.121 "Par kustamās mantas norakstīšanu"
 5.     Nr.122 "Par nekustamā īpašuma pārņemšanu īpašumā bez atlīdzības"
 6.     Nr.123 "Par nekustamā īpašuma atsavināšanu"
 7.     Nr.124 "Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un adreses piešķiršanu"
 8.     Nr.125 "Par zemes vienību apvienošanu vienā nekustamajā īpašumā un adreses piešķiršanu"
 9.     Nr.126 "Par adreses maiņu"
 10.     Nr.127 "Par zemes apakšnomas līguma noslēgšanu"
 11.     Nr.128 "Par ceļa servitūta nodibināšanu"
 12.     Nr.129 "Par ielas statusa un nosaukuma piešķiršanu"
 13.     Nr.130 "Par kritērijiem nomas maksas samazinājuma gradācijai un piemērošanai"
 14.     Nr.131 "Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un otrās izsoles rīkošanu"
 15.     Nr.132 "Par izsoles rezultātu apstiprināšanu"
 16.     Nr.133 "Par atsaukšanu no Jēkabpils vēlēšanu komisijas sastāva un vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas termiņu"
 17.     Nr.134 "Par grozījumu Jēkabpils pilsētas domes 06.04.2017. lēmumā Nr.112 “Par kvalificētam speciālistam izīrējamas telpas statusa noteikšanu"
 18.     Nr.135 "Par grozījumiem Jēkabpils pilsētas domes 08.02.2018. lēmumā Nr.57 “Par amatu sarakstiem”"
 19.     Nr.136 "Par grozījumu 24.08.2017. Jēkabpils pilsētas domes lēmumā Nr.298 “Par komisiju sastāvu apstiprināšanu”"
 20.     Nr.137 "Par grozījumiem Jēkabpils pilsētas domes 06.12.2018. lēmumā Nr.509 "Par noteikumu apstiprināšanu""
 21.     Nr.138 "Par saistošo noteikumu apstiprināšanu"
 22.     Nr.139 "Par grozāmās IP kameras piegādi un uzstādīšanu zivju resursu aizsardzībai Daugavā, Jēkabpils pilsētas administratīvajā teritorijā"
 23.     Nr.140 "Par finansējuma piešķiršanu latvāņu ierobežošanai"
 24.     Nr.141 "Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu"
 25.     Nr.142 "Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu"
 26.     Nr.143 "Par dzīvokļu ierakstīšanu zemesgrāmatā"
 27.     Nr.144 "Par nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu"
 28.     Nr.145 "Par izsoles rezultātu apstiprināšanu"
 29.     Nr.146 "Par izsoles noteikumu apstiprināšanu"
 30.     Nr.147 "Par grozījumu Jēkabpils pilsētas domes 13.02.2020. lēmumā Nr.66 “Par interešu un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2020.gadā”"
 31.     Nr.148 "Par grozījumu Jēkabpils pilsētas domes 13.02.2020. lēmumā Nr.67 "Par pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu un viena audzēkņa uzturēšanas izmaksu apstiprināšanu savstarpējiem norēķiniem ar citām pašvaldībām 2020.gadā""
 32.     Nr.149 "Par grozījumiem Jēkabpils pilsētas domes 28.06.2018. lēmumā Nr.294 " Par projekta ieviešanai nepieciešamā līdzfinansējuma nodrošināšanu""
 33.     Nr.150 "Par aizņēmumu Eiropas Savienības fonda projekta Nr. 5.6.2.0/18/I/020 “Viestura ielas, Draudzības alejas un Jaunās ielas degradēto teritoriju atjaunošana un publiskās infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai” īstenošanai""
 34.     Nr.151 "Par interešu izglītības programmas licences pagarināšanu SIA “Valodu kursi""
 35.     Nr.152 "Par deleģēšanas līguma slēgšanu"
 36.     Nr.153 "Par finansējuma piešķiršanu monitoringa veikšanai"
 37.     Nr.154 "Par apbūves tiesības līguma izbeigšanu"
 38.     Nr.155 "Par dzīvojamās mājas Brīvības iela 93, Jēkabpilī apsaimniekošanu un pārvaldīšanu"
 39.     Nr.156 "Par ielas statusa un nosaukuma piešķiršanu"
 40.     Nr.157 "Par kārtību, kādā veicami pasažieru komercpārvadājumi ar taksometru"
 41.     Nr.158 "Par apbūves tiesības līguma izbeigšanu"
 42.     Nr.159 "Par apbūves tiesības līguma izbeigšanu"
 43.     Nr.160 "Par apbūves tiesības līguma izbeigšanu"
 44.     Nr.161 "Par grozījumu 08.08.2019. Jēkabpils pilsētas domes lēmumā Nr.343 “Par braukšanas maksu un atvieglojumu piešķiršanu Jēkabpils pilsētas nozīmes maršruta autobusos”"
 45.     Nr.162 "Par ceļu un ielu fonda programmas apstiprināšanu"
 46.     Nr.163 "Par grozījumiem 16.01.2020. domes lēmumā Nr.5 “Par izsoles noteikumu apstiprināšanu”"
 47.     Nr.164 "Par grozījumiem 16.01.2020. domes lēmumā Nr.6 “Par izsoles noteikumu apstiprināšanu”"
 48.     Nr.165 "Par grozījumiem 16.01.2020. domes lēmumā Nr.7 “Par pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otrās izsoles rīkošanu”"
 49.     Nr.166 "Par nedzīvojamo telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā"
 50.     Nr.167 "Par grozījumiem Jēkabpils pilsētas domes 09.05.2019. lēmumā Nr.214 "Par piedalīšanos projektā "Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstīšana kultūras tūrisma piedāvājuma pilnveidošanai Jēkabpilī""
 51.     Nr.168 "Par Krustpils novada investīciju projektu “Gājēju un veloceliņa izbūve no Spunģēniem līdz Jēkabpils pilsētai”"
 52.     Nr.169 "Par grozījumiem Jēkabpils pilsētas domes 24.10.2019. lēmumā Nr.508 „Par pedagogu amatu vienību sarakstiem”"
 53.     Nr.170 "Par grozījumu Jēkabpils pilsētas domes 12.02.2015. lēmumā Nr.33 “Par Dokumentu un arhīva pārvaldības ekspertu komisijas reglamentu”"
 54.     Nr.171 "Par deleģēšanas līguma slēgšanu"
 55.     Nr.172 "Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņiem 2020.gadā"
 56.     Nr.173 “Par tiesībām ar Covid-19 izplatību saistītā apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas periodā”
 57.     PAPILDJAUTĀJUMS - Nr.174 "Par saistošo noteikumu apstiprināšanu"