Projekta apstiprināšanas gadījumā iegādāsies grozāmo IP kameru zivju resursu aizsardzībai Daugavā

Projekta apstiprināšanas gadījumā iegādāsies grozāmo IP kameru zivju resursu aizsardzībai Daugavā

26.martā Jēkabpils pilsētas domes sēdē deputāti nolēma atbalstīt lēmumu par piedalīšanos Zivju fonda izsludinātajā projekta aktivitātē "Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība ar projektu “Grozāmās IP kameras piegāde un uzstādīšana zivju resursu aizsardzībai Daugavā, Jēkabpils pilsētas administratīvajā teritorijā.” Projekta apstiprināšanas gadījumā paredzēt 7247,90 euro (avansa iemaksa) no tiem pašvaldības līdzfinansējumu 1087,20 euro . Apmaksu  paredzēts veikt no Jēkabpils pilsētas speciālā budžeta paredzētajiem Dabas resursu nodokļa līdzekļiem.

Jēkabpils pilsētas abus krastus savieno Daugava, tā šķērso Jēkabpils teritoriju kopumā 6,44 km garumā. Ministru kabineta noteikumos Nr.796 “Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 2. pielikumā ir iekļauti blakus esošie novadi, kuriem ir noteikts zivju murdu skaits un pašvaldība ir tiesīga slēgt līgumus par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņa tiesību nomu publiskajos ūdeņos.

Vairāku gadu garumā Jēkabpils pilsētas pašvaldībai ir noslēgti līgumi ar Krustpils novada pašvaldību par sadarbību malu zvejniecības samazināšanā. 2020.gadā Jēkabpils pilsētas pašvaldībai ir noslēgts sadarbības līgums ar Krustpils novada pašvaldību Daugavas apsekošanai Jēkabpils pilsētas administratīvajās robežās divas reizes nedēļā, veicot preventīvos un operatīvos pasākumus zivju resursu aizsardzībai. Ar mērķi  pilnvērtīgi nodrošināt zvejas noteikumu ievērošanu Daugavā, pie tilta nepieciešams uzstādīt grozāmo IP kameru.

Grozāmās IP kameras uzstādīšana pie Daugavas ļaus izveidot mūsdienīgu un efektīvu kontroles un pārraudzības sistēmu, kuru turpmāk būs iespēja papildināt un pilnveidot. Modernizēta aprīkojuma izmantošana vides inspektoru, pašvaldības policijas operatīvajā darbībā nodrošinās rezultātu sasniegšanu zivju resursu aizsardzībā, tie varēs jebkurā diennakts laikā attālināti pieslēgties kamerai, lai operatīvi reaģētu pārkāpumu gadījumā.

Projekta kopējās izmaksas sastāda 7247,90  euro no tām 1087,20 euro ir jāparedz kā pašvaldības līdzfinansējums projekta aktivitātei. Projekta apstiprināšanas gadījumā pēc grozāmās IP kameras uzstādīšanas par projektu atbildīgajām institūcijām tiks iesniegti uz projektu attiecināmo izmaksu attaisnojošie dokumenti un līdzekļi 6160,70 euro apmērā tiks atgriezti Jēkabpils pilsētas budžetā. Projektam nepieciešamos līdzekļus paredzēt no Jēkabpils pilsētas pašvaldības vides aizsardzības speciālā budžeta līdzekļiem. Ir veikta cenu aptauja par grozāmās IP kameras iegādi, izdevīgākais piedāvājums saņemts no SIA VIDEOPROJEKTS BALTIJA 7247,90 euro. 

Jēkabpils pilsētas pašvaldības 
Sabiedrisko attiecību nodaļa