Jēkabpils — labo pārmaiņu pilsēta!

Piešķir finansējumu latvāņu ierobežošanai

Piešķir finansējumu latvāņu ierobežošanai

26.martā Jēkabpils pilsētas domes sēdē deputāti piešķīra finansējumu 4200,00 euro apmērā latvāņu ierobežošanai Jēkabpilī. Jēkabpils pilsētas teritorijā latvāņu kopējā apstrādājamā platība – 4.55ha. Saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 14.jūlija noteikumiem Nr.559 "Invazīvo augu sugas – Sosnovska latvāņa – izplatības ierobežošanas noteikumi" pašvaldība, ņemot vērā ar latvāni invadēto platību, organizē un koordinē latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumus. Izvēloties apstrādes metodi, latvāņa izplatības ierobežošanai, ir jāņem vērā gan ar latvāni invadētās audzes, gan apvidus īpašības, gan zemes lietošanas veids, gan augsnes īpašības, gan arī latvāņa attīstības stadija un vides aizsardzības ierobežojumi. Jēkabpils pilsētas teritorijā latvāņu izplatības ierobežošanai ir paredzēts izmantot miglošanu un kombinēto apstrādi.

Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļa