Jēkabpils — labo pārmaiņu pilsēta!

Apstiprina saistošos noteikumus par licencēto makšķerēšanu, vēžošanu un zemūdens medībām Radžu ūdenskrātuvē

Apstiprina saistošos noteikumus par licencēto makšķerēšanu, vēžošanu un zemūdens medībām Radžu ūdenskrātuvē

26.martā Jēkabpils pilsētas dome apstiprināja saistošos noteikumus Nr.7 “Jēkabpils pilsētas Radžu ūdenskrātuves licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību nolikums” un paskaidrojuma rakstu. Saistošie noteikumi un paskaidrojuma raksts nosūtīts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai. Paredzēts, ka saistošie noteikumi stāsies spēkā 2020.gada 1.jūnijā. Ar saistošo noteikumu spēkā stāšanos par spēku zaudējušu tiks atzīts Jēkabpils pilsētas domes 25.08.2016. lēmums Nr.252 “Par saistošo noteikumu apstiprināšanu”. Saistošie noteikumi pēc to stāšanās spēkā tiks publicēti Jēkabpils pilsētas pašvaldības mājaslapā www.jekabpils.lv
Pašlaik saistošos noteikumus var izlasīt pašvaldības mājas lapā www.jekabpils.lv  sadaļā Pašvaldība, Dokumenti, Saistošie noteikumi. Saistošo noteikumu projekti.
Vairāk:https://www.jekabpils.lv/lv/pasvaldiba/normativie-akti-un-attistibas-planosanas-dokumenti/saistosie-noteikumi/saistoso-noteikumu-projekti
Jēkabpils pilsētas Radžu ūdenskrātuves licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību nolikums nosaka kārtību, kādā fiziskās personas var nodarboties ar licencēto makšķerēšanu, licencēto vēžošanu, kā arī licencētajām zemūdens medībām Jēkabpils pilsētas Radžu ūdenskrātuvē. Licencētā makšķerēšana, vēžošana un zemūdens medības Radžu ūdenskrātuvē tiek ieviesta, lai racionāli izmantotu  zivju un vēžu krājumus ūdeņos, kuros zivju un vēžu  ieguve ir pieejama ierobežotā apjomā un ar to tiktu iegūti papildu līdzekļi zivju un vēžu krājumu pavairošanai, aizsardzībai un makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību attīstībai.

Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļa