Jēkabpils sociālais dienests informē par pabalsu veselības aprūpei

Jēkabpils sociālais dienests informē par pabalsu veselības aprūpei

Jēkabpils pilsētas pašvaldībā jau vairākus gadus darbojas dažādi sociālās palīdzības veidi iedzīvotājiem, kurus administrē Jēkabpils sociālais dienests. Jēkabpils pilsētas pašvaldībā ar Jēkabpils pilsētas domes 08.11.2012. lēmumu apstiprināti Saistošie noteikumi Nr.33 „Saistošie noteikumi par sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanas kārtību Jēkabpils pilsētā”. Šie saistošie noteikumi nosaka vairākus sociālās palīdzības pabalstu veidus, apmērus, pabalstu piešķiršanas un izmaksas kārtību Jēkabpils pilsētā.

Šoreiz plašāka informācija  par pabalstiem veselības aprūpei:

  • pabalsts ārstēšanās un medikamentu iegādes izdevumu apmaksai;
  • pabalsts zobu ārstēšanas un zobu protezēšanas izdevumu apmaksai;
  • pabalsts medicīnas preču iegādes izdevumu apmaksai.

Lai saņemtu sociālo palīdzību, Jēkabpilī deklarētām personām Jēkabpils Sociālajā dienestā  (turpmāk – Dienests) jāvēršas ar iesniegumu, iesniedzot iesnieguma izskatīšanai nepieciešamos dokumentus, kuri noteikti pašvaldības saistošajos noteikumos.

Dienesta sociālā darba speciālisti sniegtās ziņas pārbauda izlases kārtībā, izskatot iesniegtos dokumentus, novērtējot ģimenes (personas) dzīves apstākļus, ja tas ir nepieciešams, pieprasot ziņas no valsts un pašvaldības institūcijām, kā arī citām juridiskajām un fiziskajām personām.10

Dienesta sociālā darba speciālists ģimenes (personas) dzīves apstākļu pārbaudi dzīvesvietā ir tiesīgs veikt bez iepriekšējas saskaņošanas ar pabalsta pieprasītāju.

Pabalsts ārstēšanās un medikamentu iegādes izdevumu segšanai.
Uz šo pabalstu var pretendēt:

1) ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona, kura atzīta par trūcīgu vai maznodrošinātu (maksimālais pabalsta apmērs gadā 145 euro);

2) ģimenei, kurā ir vismaz viens invaliditātes pensijas, vecuma pensijas vai sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējs un ģimenes kopējie naudas līdzekļu uzkrājumi nepārsniedz; valstī noteikto minimālo mēneša darba algu (maksimālais pabalsta apmērs gadā 215 euro);

3) atsevišķi dzīvojošam invaliditātes pensijas, vecuma pensijas vai sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējam, kura naudas līdzekļu uzkrājumi nepārsniedz valstī noteikto minimālo mēneša darba algu  - šobrīd 430 euro(maksimālais pabalsta apmērs gadā 145 euro).

Kopā ar iesniegumu jāiesniedz:
1.) primārās veselības aprūpes ārsta vai ārsta speciālista izsniegtu izziņu par veselības stāvokli vai izrakstu no ambulatorās, stacionārās slimnieka medicīniskās kartes;

2.) ģimenes (personas) ienākumus apliecinošus dokumentus, ārstēšanās un medikamentu iegādes izdevumus apliecinošu dokumentu (kvītis, elektroniskā kases aparāta čekus u.c.) kopijas (uzrādot oriģinālus), kuros norādīts personas kods, saņemtais pakalpojums, iegādāto medikamentu nosaukums, par iepriekšējiem trīs mēnešiem.

Pabalstu var pieprasīt 2 reizes gadā.

Pabalsts zobu ārstēšanas un zobu protezēšanas izdevumu apmaksai.

Uz šo pabalstu var pretendēt:

1.) persona, kura atzīta par trūcīgu vai maznodrošinātu;

2.) ģimene (persona), kurā ir tikai invaliditātes pensijas, vecuma pensijas vai sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmēji, ja ģimenes (personas) vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo trīs mēnešu laikā un ģimenes (personas) kopējie naudas līdzekļu uzkrājumi nepārsniedz valstī noteikto minimālo mēneša darba algu – šobrīd 430 euro;

3.) kā arī iepriekš minētā ģimene, ja tās aprūpē ir aizbildnībā esoši bērni.

Kopā ar iesniegumu jāiesniedz:
1) zobu ārstēšanas, zobu protezēšanas izdevumus apliecinoši dokumenti (kvītis, elektroniskā kases aparāta čeki u.c.), kuros norādīts personas kods un saņemtais pakalpojums;

2) ienākumus apliecinoši dokumenti, izņemot par tām personām, kuras atzītas par trūcīgām vai maznodrošinātām.

 

Pabalsts medicīnas preču iegādes izdevumu apmaksai.

Uz šo pabalstu var pretendēt:

1.) bērni invalīdi no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm;

2.) ģimene (persona), kurā ir tikai invaliditātes pensijas, vecuma pensijas vai sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmēji, ja ģimenes (personas) vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo trīs mēnešu laikā un ģimenes (personas) kopējie naudas līdzekļu uzkrājumi nepārsniedz valstī noteikto minimālo mēneša darba algu;

3.) kā arī iepriekš minētā ģimene, ja tās aprūpē ir aizbildnībā esoši bērni.

 

Kopā ar iesniegumu jāiesniedz:
1) ārsta speciālista atzinums par nepieciešamību lietot inkontinences līdzekļus, stomas aprūpes preces, tehnisko palīglīdzekli vai citas medicīnas preces;

2) izdevumus apliecinoši dokumenti (kvītis, elektroniskā kases aparāta čekus u.c.), kuros norādīts personas kods, iegādāto līdzekļu, preču nosaukums;

3) ienākumus apliecinoši dokumenti, izņemot par tām personām, kuras atzītas par trūcīgām vai maznodrošinātām.

Pabalstu zobu ārstēšanas, zobu protezēšanas izdevumu apmaksai un pabalstu medicīnas preču iegādes izdevumu apmaksai piešķir 1 reizi kalendārajā gadā, nepārsniedzot faktiskos izdevumus, un tā maksimālais apmērs vienai personai ir 100 euro.

Savukārt briļļu iegādes izdevumu apmaksu bērnam var prasīt 1 reizi gadā, pilngadīgai personai – ne biežāk kā 1 reizi 2 gados.

Pabalstu veselības aprūpei var pieprasīt, iepriekš pierakstoties Jēkabpils Sociālā dienesta reģistratūrā klātienē vai zvanot uz tālruni 65207092. Sīkāku informāciju par minētajiem pabalstiem var saņemt zvanot uz tālruni 65207093.

Šobrīd, ārkārtējās situācijas laikā, saistībā ar Covid19, iesniegumus ar izdevumus un ienākumus apliecinošiem dokumentiem var atstāt Brīvības ielā 45 pirmā stāva foajē iesniegumiem paredzētā kastītē.

Jāpiebilst, ka Jēkabpils iedzīvotāji pabalstu veselības aprūpei pieprasa aktīvi un izdevumi šim mērķim 2019.gadā sastādīja 124577 euro, pārsniedzot izdevumus garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai ( 2019.gadā - 112747 euro).80 % no kopējā veselības aprūpes pabalsta saņēmēju skaita ir pensionāri un personas ar invaliditāti.

Larisa Laizāne
Jēkabpils Sociālā dienesta vadītāja