Piesakiet lietišķo pētījumu Jēkabpils Agrobiznesa koledžā!

Piesakiet lietišķo pētījumu Jēkabpils Agrobiznesa koledžā!

Uzņēmēji, pašvaldības, organizācijas!

Izsludinām kārtējo pieteikšanos studējošo veiktiem pētījumiem nākamajam akadēmiskajam gadam: https://docs.google.com/forms/d/1Xr0HjcQ7mmt3Yv4h41PihtwpTm1w6EDC_mcNnsrGnq4/edit

Jēkabpils Agrobiznesa koledžas padomes apstiprinātie LIETIŠĶO PĒTĪJUMU VIRZIENI: Studiju procesa un tā rezultātu izpēte un analīze Jēkabpils Agrobiznesa koledžā.

  1. Grāmatvedības un nodokļu normatīvās bāzes izpildes izvērtējums.
  2. Namu apsaimniekošanas u pārvaldības procesa efektivitātes risinājumi.
  3. Komercdarbības vadība, problēmu izpēte un analīze.
  4. Organizācijas attīstības inovatīvu risinājumu plānošana.
  5. Makroekonomisko problēmu izpēte un risinājumi.
  6. Informāciju un komunikāciju tehnoloģiju risinājumi iestāžu un uzņēmumu infrastruktūras pilnveidē.
  7. Teritoriālā reforma.

Gan “Standarti un vadlīnijas kvalitātes nodrošināšanai Eiropas augstākās izglītības telpā”, gan Latvijas politikas un normatīvais regulējums paredz studējošajiem attīstīt pētniecības prasmes. Neskatoties uz to, ka Koledža ir profesionālās izglītības sniedzēja augstākās izglītības pirmajā līmenī, Koledžas studiju process balstās pētniecībā; docētāji ir studējošo konsultanti un paši iesaistās pētniecībā,  studējošie tiek iesaistīti pasūtīto tirgus pētījumu realizēšanā.

Pētniecības darba rezultāti katru gadu tiek prezentēti koledžas lietišķo pētījumu konferencēs un publicēti Koledžas rakstu vai tēžu krājumos (ISBN).

Šajā akadēmiskajā gadā  studējošie saņēma divus pētījumu pieteikumus: no SIA “Biofarma” un Koledžas administrācijas. Iegūtie rezultāti  tika prezentēti Koledžas 8.lietišķo pētījumu konferencē, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas zinātniski praktiskajā konferencē un koledžas padomes pavasara sēdē.

INFO: 27876977
Inara.Upeniece@jak.lv

Jēkabpils Agrobiznesa koledžas
Direktores vietniece studiju un tālākizglītības jomā
Ināra Upeniece