Apstiprina Jēkabpils pilsētas pašvaldības komisiju, kas izvērtēs iesniegtos pieteikumus pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanai

Apstiprina Jēkabpils pilsētas pašvaldības komisiju, kas izvērtēs iesniegtos pieteikumus pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanai

25.martā Jēkabpils pilsētas domes sēdē apstiprināja Jēkabpils pilsētas pašvaldības komisiju trīs locekļu  sastāvā, kas izvērtēs iesniegtos pieteikumus pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanai daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai.

Komisijas priekšsēdētājs – Pašvaldības īpašumu nodaļas Nekustamā īpašuma speciāliste Vineta Verečinska (aizvietotājs - Nekustamā īpašuma speciāliste Inese Lapiņa); komisijas loceklis – Pilsētvides departamenta direktors Raits Sirmovičs;  komisijas loceklis – Grāmatvedības nodaļas vadītāja Biruta Vaivode. 

Komisijas galvenie uzdevumi ir izskatīt pieteikumus un sagatavot lēmuma projektus par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai atbilstoši Domes saistošajiem noteikumiem par Jēkabpils pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai, citiem normatīvajiem aktiem un Domes lēmumiem; sniegt atzinumus jautājumos par piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanu; izskatīt iedzīvotāju iesniegumus zemesgabalu labiekārtošanas jautājumos; sagatavot tās kompetencē esošo jautājumu izskatīšanu Domes sēdēs; savas kompetences ietvaros izstrādāt saistošos noteikumus. Komisija var sniegt viedokli, priekšlikumus Domes pastāvīgajām komitejām, komisijām, Jēkabpils pilsētas pašvaldības iestādei „Jēkabpils pilsētas pašvaldība” jebkurā pašvaldības darbības jautājumā, kas ietilpst tās kompetencē. 

Atbilstoši likumam ,,Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” pašvaldība var sniegt palīdzību dzīvojamās mājas īpašniekam (īpašniekiem) vai dzīvokļu īpašniekiem, piešķirot finansējumu dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai, kārtību nosakot saistošajos noteikumos.  

Lai veicinātu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanu, lai uzlabotu apkārtējo vidi, transporta kustību, bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespējas un nodrošinātu vides pieejamību,  Jēkabpils pilsētas dome 2020.gada 24.septembrī pieņēma saistošos noteikumus Nr.15 “Saistošie noteikumi par Jēkabpils pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai” (turpmāk – saistošie noteikumi).

Saistošie noteikumi Nr.15 “Saistošie noteikumi par Jēkabpils pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai” atrodami Jēkabpils pilsētas pašvaldības mājas lapā www.jekabpils.lv sadaļā Pašvaldība , Dokumenti, Saistošie noteikumi.

Ar saistošajiem noteikumiem var iepazīties: https://likumi.lv/ta/id/318410-saistosie-noteikumi-par-jekabpils-pilsetas-pasvaldibas-lidzfinansejuma-pieskirsanu-daudzdzivoklu-dzivojamam-majam-piesaistito

Šajos saistošajos noteikumos noteikts, ka pašvaldības domes izveidota komisija izvērtē pieteikumu atbilstību noteikumos noteiktajām prasībām un paredz komisijas tiesības lēmuma pieņemšanai. Savukārt gala lēmumu par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu iesniedzējam vai atteikumu piešķirt līdzfinansējumu pieņem Jēkabpils pilsētas dome.

Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļa