Jaunākie jaunumi

Jēkabpils pilsētas pašvaldība no 8. janvāra līdz 8. februārim aicina nevalstiskās organizācijas iesniegt projektus konkursam.

Pašvaldība piešķir finansējumu nevalstiskai organizācijai, kuras juridiskā adrese ir reģistrēta Jēkabpils pilsētas administratīvajā teritorijā vai kuras aktivitāšu īstenošana tiek realizēta  Jēkabpils pilsētas administratīvajā teritorijā, un ir noslēgusi Sadarbības līgumu ar pašvaldību.

Noteiktas arī vairākas projektu mērķu prioritātes nekā bija līdz šim: sociālās atstumtības riska mazināšana konkrētām sabiedrības grupām; pilsētas vēstures izzināšana, popularizēšana un saglabāšana; vides aizsardzības un vides izglītības veicināšana Jēkabpils sabiedrībā; pilsoniskās sabiedrības veidošana un stiprināšana; sabiedrības veselības un aktīva dzīvesveida veicināšanas pasākumu organizēšana; bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas dažādošana; neformālās izglītības, tajā skaitā mūžizglītības, nodrošināšana; tautas mākslas un nemateriālā kultūras mantojuma pētīšana, aizsardzība un popularizēšana. 

Apstiprinātajā nolikumā palielināta summa, ko var piešķirt viena projekta realizācijai- pašvaldība vienam projektam piešķir finansējumu ne vairāk 1000,00 (viens tūkstotis eiro, 00 centi). Ar vienu NVO pašvaldība var noslēgt līgumu par ne vairāk kā divu projektu konkursā iesniegto projektu realizēšanu kārtējā gada laikā. Iesniegtos projektus atver un izskata ar domes lēmumu izveidotā darba grupa, kura projektus izvērtē pēc administratīvajiem un kvalitatīvajiem kritērijiem. Projektu iesniegšanas laiku izsludina divas reizes gadā pašvaldības mājaslapā www.jekabpils.lv un pašvaldības informatīvajā izdevumā „Jēkabpils Vēstis”.

Projektus NVO iesniedz Pašvaldības Vienas pieturas aģentūrā, Brīvības ielā 120, Jēkabpilī, slēgtā aploksnē ar atsauci uz iesniedzēju NVO un ar norādi “NVO projektu konkursam”. Ar pilnu nolikuma tekstu var iepazīties pašvaldības mājas lapā www.jekabpils.lv, sadaļā Pašvaldība, Dokumenti, Nolikumi.

Jēkabpils pilsētas pašvaldības

sabiedrisko attiecību nodaļa

Jēkabpils pilsētas pašvaldība aicina nevalstiskās organizācijas iesniegt projektus konkursam
22.Janvāris, 2018
10051
Aicina uz barikāžu dienu atceres sarīkojumu
22.Janvāris, 2018
10032
Pēdējās trīs dienas ūdens līmenis Daugavā pie Jēkabpils saglabājas nemainīgs
22.Janvāris, 2018
10159
Pašvaldības nedēļas plāns no 22.01. līdz 28.01.
22.Janvāris, 2018
10157
Aicina uz filmas pirmizrādi par Jēkabpils Goda pilsoni Leoni Pauniņu
22.Janvāris, 2018
10154
Notiks lekcija Jēkabpils iedzīvotājiem "Stresa mazināšana un izdegšanas profilakse"
22.Janvāris, 2018
10152
Situācija Daugavā ir stabila un tiek novērota
21.Janvāris, 2018
10149
Jēkabpils pilsētas dome bērnudārzu audzēkņiem arī 2018. gadā piešķir atlaides ēdināšanai
19.Janvāris, 2018
10145