Kustamās mantas izsole

Kustamās mantas izsole

Jēkabpils pilsētas pašvaldība, reģ. Nr.90000024205, Brīvības ielā 120, Jēkabpilī, otrajā izsolē pārdod pašvaldībai piederošas cirsmas mežā, Mežaparks, Jēkabpilī, ar kadastra apzīmējumu 56010021182, 56010021196, 56010021181.    

Cirsma

Kvartāls

Platība, ha

Nogabals

Krāja, m³

Cirtes veids

Nr.1

1

5.02

9;10;11;12.

187.86

Kopšanas  cirte

 ar papildus

nosacījumiem

Nr.1.,2.,3.,4.,5

1.,2.

20.96

1;2;3;4;5;6;7;8;13;

1;2;3;1

137.97

Sanitārā cirte

ar papildus

nosacījumiem

Izsolāmais objekts tiek pārdots mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.

Izsoles notiks Pilsētsaimniecības departamenta sēžu zāle, Jaunā iela 31C, Jēkabpils, LV-5201, 2019.gada 12.februāris, plkst. 14.00.

Cirsmu izsoles nosacītā sākumcena ir 10 480,00 euro. Lai varētu piedalīties izsolē, pretendentiem pirms reģistrācijas jāiemaksā Jēkabpils pilsētas pašvaldības kontā LV87 UNLA 0009 0131 30793 A/S Latvijas SEB bankā, kods UNLALV2X nodrošinājums 10% apmēra no izsolāmā objekta nosacītās cenas 1 048,00 euro (viens tūkstotis četrdesmit astoņi eiro, 00 centi).

Pretendentiem uz izsoli pieteikties izsoles noteikumos norādītajos termiņos, pieteikumus iesniedzot Jēkabpils pilsētas pašvaldībā, vienas pieturas aģentūrā, Brīvības ielā 120, Jēkabpilī.

Izsoles noteikumi – www.jekabpils.lv.

 Izsoles objekta apskate notiks 2019.gada 8.februārī plkst.14.00. Papildus informācija pa tālruni 26320653.

No 21.08.2019. tiek mainīta satiksmes organizācija Neretas ielas pārbūves objektā
21.Augusts, 2019
13817
Studentus aicina pieteikties Jēkabpils pilsētas pašvaldības stipendijām
21.Augusts, 2019
13747
22.augustā notiks kārtējā Jēkabpils pilsētas domes sēde
21.Augusts, 2019
13835
22. un 23.augustā Jēkabpils Agrobiznesa koledžā notiks nodarbības par veselīgu uzturu
21.Augusts, 2019
13798
BK „Jēkabpils” piesaka dalību 2. līgā un nosauc sastāvu
20.Augusts, 2019
13833
No 21.augusta varēs izmantot suņu pastaigu laukumu Jēkabpilī
20.Augusts, 2019
13832
31. augustā notiks Sporta svētki Jēkabpilī 2019
20.Augusts, 2019
13831
Aicina konkursam pieteikt Jēkabpils labāko tirgotāju
20.Augusts, 2019
13829