Kustamās mantas izsole

Kustamās mantas izsole

Jēkabpils pilsētas pašvaldība, reģ. Nr.90000024205, Brīvības ielā 120, Jēkabpilī, otrajā izsolē pārdod pašvaldībai piederošas cirsmas mežā, Mežaparks, Jēkabpilī, ar kadastra apzīmējumu 56010021182, 56010021196, 56010021181.    

Cirsma

Kvartāls

Platība, ha

Nogabals

Krāja, m³

Cirtes veids

Nr.1

1

5.02

9;10;11;12.

187.86

Kopšanas  cirte

 ar papildus

nosacījumiem

Nr.1.,2.,3.,4.,5

1.,2.

20.96

1;2;3;4;5;6;7;8;13;

1;2;3;1

137.97

Sanitārā cirte

ar papildus

nosacījumiem

Izsolāmais objekts tiek pārdots mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.

Izsoles notiks Pilsētsaimniecības departamenta sēžu zāle, Jaunā iela 31C, Jēkabpils, LV-5201, 2019.gada 12.februāris, plkst. 14.00.

Cirsmu izsoles nosacītā sākumcena ir 10 480,00 euro. Lai varētu piedalīties izsolē, pretendentiem pirms reģistrācijas jāiemaksā Jēkabpils pilsētas pašvaldības kontā LV87 UNLA 0009 0131 30793 A/S Latvijas SEB bankā, kods UNLALV2X nodrošinājums 10% apmēra no izsolāmā objekta nosacītās cenas 1 048,00 euro (viens tūkstotis četrdesmit astoņi eiro, 00 centi).

Pretendentiem uz izsoli pieteikties izsoles noteikumos norādītajos termiņos, pieteikumus iesniedzot Jēkabpils pilsētas pašvaldībā, vienas pieturas aģentūrā, Brīvības ielā 120, Jēkabpilī.

Izsoles noteikumi – www.jekabpils.lv.

 Izsoles objekta apskate notiks 2019.gada 8.februārī plkst.14.00. Papildus informācija pa tālruni 26320653.

Jēkabpils reģionālā slimnīca šī gada pirmajā ceturksnī izkļuvusi no mīnusiem
18.Aprīlis, 2019
13140
Jēkabpilī pamazām tiek atslēgta apkure
18.Aprīlis, 2019
13135
Dievkalpojumi Jēkabpils Romas katoļu draudzē
18.Aprīlis, 2019
12982
KRUSTPILS VISSVĒTĀKĀS TRĪSVIENĪBAS ROMAS KATOĻU DRAUDZES DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA
18.Aprīlis, 2019
13059
Jēkabpils pilsētas pašvaldības darba laiks
18.Aprīlis, 2019
13129
Rīgas ielas un piegulošo ielu uzņēmumu un iestāžu ievērībai!
18.Aprīlis, 2019
13130
Nodod svinīgo solījumu par uzticību Latvijas Republikai
17.Aprīlis, 2019
13127
Jēkabpili rotā Lieldienu noskaņas dekorējumi
17.Aprīlis, 2019
13120