Kustamās mantas izsole

Kustamās mantas izsole

Jēkabpils pilsētas pašvaldība, reģ. Nr.90000024205, Brīvības ielā 120, Jēkabpilī, otrajā izsolē pārdod pašvaldībai piederošas cirsmas mežā, Mežaparks, Jēkabpilī, ar kadastra apzīmējumu 56010021182, 56010021196, 56010021181.    

Cirsma

Kvartāls

Platība, ha

Nogabals

Krāja, m³

Cirtes veids

Nr.1

1

5.02

9;10;11;12.

187.86

Kopšanas  cirte

 ar papildus

nosacījumiem

Nr.1.,2.,3.,4.,5

1.,2.

20.96

1;2;3;4;5;6;7;8;13;

1;2;3;1

137.97

Sanitārā cirte

ar papildus

nosacījumiem

Izsolāmais objekts tiek pārdots mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.

Izsoles notiks Pilsētsaimniecības departamenta sēžu zāle, Jaunā iela 31C, Jēkabpils, LV-5201, 2019.gada 12.februāris, plkst. 14.00.

Cirsmu izsoles nosacītā sākumcena ir 10 480,00 euro. Lai varētu piedalīties izsolē, pretendentiem pirms reģistrācijas jāiemaksā Jēkabpils pilsētas pašvaldības kontā LV87 UNLA 0009 0131 30793 A/S Latvijas SEB bankā, kods UNLALV2X nodrošinājums 10% apmēra no izsolāmā objekta nosacītās cenas 1 048,00 euro (viens tūkstotis četrdesmit astoņi eiro, 00 centi).

Pretendentiem uz izsoli pieteikties izsoles noteikumos norādītajos termiņos, pieteikumus iesniedzot Jēkabpils pilsētas pašvaldībā, vienas pieturas aģentūrā, Brīvības ielā 120, Jēkabpilī.

Izsoles noteikumi – www.jekabpils.lv.

 Izsoles objekta apskate notiks 2019.gada 8.februārī plkst.14.00. Papildus informācija pa tālruni 26320653.

Aicinām 27. februārī Dienas centrā „Kopā būt” svinēt Vispasaules NVO dienu
20.Februāris, 2019
12746
Aicina uz Jēkabpils un Madonas kamerorķestru koncertu pavasara krāsās
20.Februāris, 2019
12743
21.februārī notiks Finanšu komitejas sēde
20.Februāris, 2019
12741
Projekta “Kultūras mantojuma saglabāšana un attīstība Daugavas ceļā” partneri tiekas Koknesē
20.Februāris, 2019
12738
Par kādām vērtībām Eiropas vēlēšanās balsos Jēkabpils?
19.Februāris, 2019
12736
Ierobežota transportlīdzekļu satiksme Brīvības ielas posmā starp Tulpju ielu un Celtnieku ielu
19.Februāris, 2019
12717
No 25.februāra līdz 27.februārim varēs pieteikt skolēnus darbam vasaras periodā
19.Februāris, 2019
12734
Satiksmes ierobežojumi Saules, Ražas un Druvas ielās
19.Februāris, 2019
12733