Par ūdens skaitītāja maiņu/uzstādīšanu un rādījumu paziņošanu prombūtnes laikā

SIA “Jēkabpils ūdens” aicina savus klientus sekot līdzi ūdens skaitītāju verifikācijas (pārbaudes) un maiņas termiņiem, kuri ir uzrādīti pakalpojuma maksas rēķinos. MK noteikumi Nr. 40 “Noteikumi par valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu” paredz, ka ūdens patēriņa skaitītāju verifikācija jāveic reizi četros gados. Pēc termiņa beigām, ūdens skaitītāju jānomaina trīs mēnešu laikā. Termiņa kavēšanas gadījumā var rasties papildus izmaksas.

Bieži ir situācijas, ka ūdens pakalpojuma saņēmēji izbrauc no savas deklarētās dzīves vietas uz ilgāku laiku un atgriežoties pieprasa pārrēķinu par pakalpojumu, kuru nav izmantojuši. Šajā situācijā SIA “Jēkabpils ūdens” aicina klientus, jau pirms došanās prom, rakstiski paziņot par prombūtni. MK noteikumi nosaka kārtību kādā tiek aprēķināta maksa par ūdens patēriņu dzīvokļa īpašnieka prombūtnes gadījumā. Proti, ja dzīvokļa īpašnieks nav sniedzis informāciju par ūdens skaitītāja rādījumu vai nav informējis pakalpojuma sniedzēju par prombūtni, ūdens patēriņš tiek aprēķināts atsevišķajam īpašumam, ņemot vērā konkrētā atsevišķā īpašuma vidējo ūdens patēriņu par pēdējiem trim mēnešiem, bet ne ilgāk kā trīs mēnešus pēc kārtas. Ja dzīvokļa īpašnieks paziņo iepriekš par prombūtni, tad maksa par ūdens pakalpojumu tiek aprēķināta no jauna skaitītāja rādījuma nodošanas brīža.
Ūdens pakalpojuma saņēmējiem, kuriem nav uzstādīts ūdens skaitītājs, ieteicams to izdarīt. Bieži vien maksa par faktiski patērēto ūdens daudzumu pēc skaitītāja rādītāja ir zemāka nekā maksa bez tā, jo aprēķinam var tikt pierēķināta visas mājas ūdens patēriņa starpība, ja tāda rodas. Un pagaidu prombūtnes gadījumā nav iespējams prasīt, lai netiktu aprēķināta maksa par ūdens patēriņu, jo tas dzīvoklī  netiek uzskaitīts ar skaitītāju.

Visus iepriekš minētos pakalpojumus/paziņojumus var pieteikt: 
-) zvanot 65232340 vai 29286891,
-) sūtot aizpildītu iesniegumu uz elektroniskā pasta adresi info@jekabpilsudens.lv,
-) iesniedzot rakstisku iesniegumu uzņēmuma Klientu apkalpošanas daļā klātienē.
Ar pakalpojumu tarifu var iepazīties mājas lapā www.jekabpilsudens.lv. 

Informāciju sagatavoja 
Astra Biseniece
SIA “Jēkabpils ūdens”
referente
 

Satiksmes drošības uzlabošanai Filozofu ielas posmam noteikts dzīvojamās zonas statuss un uzstādīti saliekamie ātrumvaļņi
20.Septembris, 2019
14015
Jēkabpils pilsētas pašvaldība aicina nevalstiskās organizācijas noslēgt sadarbības līgumu ar pašvaldību
20.Septembris, 2019
14013
Publicēts 2019. gada augusta Jēkabpils Vēstis numurs
20.Septembris, 2019
14011
Par siltumenerģijas padošanas pārtraukumu ūdens uzsildīšanai
20.Septembris, 2019
14009
SIA “Jēkabpils pakalpojumi” rīko radošo konkursu skolēniem “Šķiro un radi!”
20.Septembris, 2019
14007
Sāksies lekciju cikls „Satikšanās tilts”
20.Septembris, 2019
14005
23.septembrī uzsāks ūdensapgādes sistēmas hlorēšanu
19.Septembris, 2019
13901
Aicina veikt izmeklējumus ar mobilo mamogrāfu
19.Septembris, 2019
14004