22.augustā notiks kārtējā Jēkabpils pilsētas domes sēde

22.augustā plkst.10.00 Jēkabpils pilsētas pašvaldībā, Brīvības ielā 120, notiks kārtējā Jēkabpils pilsētas domes sēde. Sēdē izskatāmie jautājumi:                 
1.   Par darba kārtību.
2.   Izpilddirektora informācija.
3.   Nr.365 "Par adreses piešķiršanu".
4.   Nr.366 "Par grozījumiem 23.12.2009. lēmumā Nr.580 “Par Jēkabpils pilsētas zemes piederību, piekritību vai izmantošanu zemes reformas pabeigšanai”".
5.   Nr.367 "Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu".
6.   Nr.368 "Par pilsētu zemes nomas līguma noslēgšanu"
7.   Nr.369 "Par kustamas mantas atsavināšanu".
8.   Nr.370 "Par nekustamā īpašuma atsavināšanu".
9.   Nr.371 "Par pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas saskaņošanu".
10.   Nr.372 "Par grozījumu Jēkabpils pilsētas pašvaldības pirmsskolas  izglītības iestādes "Bērziņš" nolikumā".
11.   Nr.373 "Par grozījumu Jēkabpils pilsētas domes 14.02.2019. lēmumā Nr.57 Par interešu un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2019.gadā".
12.   Nr.374 "Par grozījumiem saistošajos noteikumos".
13.   Nr.375 "Par grozījumiem saistošajos noteikumos".
14.   Nr.376 "Par zemes nomas līguma noslēgšanu".
15.   Nr.377 "Par zemes nomas līguma noslēgšanu".
16.   Nr.378 "Par izsoles rezultātu apstiprināšanu".
17.   Nr.379 "Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu".
18.   Nr.380 "Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu".
19.   Nr.381 "Par Jēkabpils velosatiksmes attīstības koncepcijas apstiprināšanu".
20.   Nr.382 "Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanas atcelšanu".
21.   Nr.383 "Par Līgumu aprites nolikuma apstiprināšanu".
22.   Nr.384 "Par finansējuma piešķiršanu būvprojekta izmaiņu veikšanai".
23.   Nr.385 "Par 2020.gada budžeta prioritātēm".
24.   Nr.386 "Par finansiālu atbalstu dalībai Pasaules čempionātā".
25.   Nr.387 "Par līdzekļu piešķiršanu dzejoļu krājuma izdošanai".
26.   Nr.388 "Par finansiālu atbalstu biedrībai “Latvijas Karatē klubs “Kadzan””.
27.   Nr.389 "Par grozījumiem 2019.gada 28.februāra lēmumā Nr.79 “Par piedalīšanos Zivju fonda izsludinātajā projektu konkursā”.
28.   Nr.390 "Par nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu".
29.   Nr.391 "Par Jēkabpils vakara vidusskolas nolikumu".
30.   Nr.392 "Par grozījumiem Jēkabpils 2. vidusskolas nolikumā".
31.   Nr.393 "Par grozījumiem 31.01.2019. lēmumā Nr.32 "Par piedalīšanos Erasmus+ programmas projektu konkursā".
32.   Nr.394 "Par grozījumu Jēkabpils pilsētas domes 13.09.2018. lēmumā Nr.378 “Par atbalstāmajām ārstniecības speciālistu specialitātēm”.
33.   PAPILDJAUTĀJUMS Nr.395 "Par Jēkabpils 3.vidusskolas direktora iecelšanu".

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs Aivars Kraps

Reine 65207317

Jēkabpils pilsētas pašvaldība aicina nevalstiskās organizācijas noslēgt sadarbības līgumu ar pašvaldību
20.Septembris, 2019
14013
Publicēts 2019. gada augusta Jēkabpils Vēstis numurs
20.Septembris, 2019
14011
Par siltumenerģijas padošanas pārtraukumu ūdens uzsildīšanai
20.Septembris, 2019
14009
SIA “Jēkabpils pakalpojumi” rīko radošo konkursu skolēniem “Šķiro un radi!”
20.Septembris, 2019
14007
Sāksies lekciju cikls „Satikšanās tilts”
20.Septembris, 2019
14005
23.septembrī uzsāks ūdensapgādes sistēmas hlorēšanu
19.Septembris, 2019
13901
Aicina veikt izmeklējumus ar mobilo mamogrāfu
19.Septembris, 2019
14004
Pirmo klašu skolēni saņem atstarojošās vestes
19.Septembris, 2019
14002