Paziņojums par Jēkabpils pilsētas attīstības programmas 2020.-2026.gadam un vides pārskata publiskās  apspriešanas uzsākšanu

Ar Jēkabpils pilsētas domes 2019.gada 5.septembra lēmumu Nr. 412“Par Jēkabpils pilsētas pašvaldības Jēkabpils pilsētas attīstības programmas 2020.-2026.gadam nodošanu publiskajai apspriešanai” tiek uzsākta Jēkabpils pilsētas attīstības programmas 2020.-2026.gadam projekta redakcijas un vides pārskata projekta redakcijas stratēģiskās publiskā apspriešana.

Jēkabpils pilsētas attīstības programma 2020. - 2026.gadam ir Jēkabpils pilsētas pašvaldības vidēja termiņa attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas pašvaldības attīstības prioritātes, rīcības virzieni, uzdevumi un veicamie pasākumi, kas vērsti uz pilsētas stratēģisko mērķu sasniegšanu. Attīstības programma ir cieši saistīta ar Jēkabpils pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2030.gadam, kas ir pilsētas ilgtermiņa attīstības plānošanas dokuments.

Publiskās apspriešanas termiņš tiek noteikts no 2019.gada 14.septembra līdz 2019. gada 13.oktobrim.

Publiskās apspriešanas laikā interesenti klātienē vai elektroniski ar attīstības programmas un vides pārskata projekta redakciju materiāliem varēs iepazīties:

  • Jēkabpils pilsētas pašvaldības tīmekļa vietnē www.jekabpils.lv sadaļā “Sabiedrība” Sabiedrības līdzdalība
  • Jēkabpils pilsētas pašvaldības Vienas pieturas aģentūrā no 10.09.2019. var iepazīties ar dokumentu izdrukātā veidā;
  • Valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portālā (Ģeoportālā) www.geolatvija.lv.

Rakstiskus ierosinājumus un priekšlikumus par attīstības programmas un vides pārskata redakciju iespējams iesniegt līdz 2019.gada 13.oktobrim:

  • Jēkabpils pilsētas pašvaldības Vienas pieturas aģentūrā var iesniegt ierosinājumus / priekšlikumus;
  • nosūtot pa pastu uz adresi: brīvības iela 120, Jēkabpils, LV -5201
  • elektroniski, nosūtot uz pašvaldības e-pasta adresi: pasts@jekabpils.lv;
  • elektroniski valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv.

Sniedzot ierosinājumus un priekšlikumus par attīstības plānošanas dokumentu un vides pārskatu, lūdzam norādīt vārdu, uzvārdu un pārstāvību (iedzīvotājs, skolēns, kādas organizācijas, uzņēmuma, iestādes pārstāvis u.tml.).

Publiskās apspriešanas laikā notiks publiskās apspriešanas sanāksme, kurā attīstības programmas izstrādātājiem un vides pārskata izstrādātājiem SIA “Reģionālie projekti” un Jēkabpils pilsētas pašvaldības pārstāvjiem varēs uzdot interesējošos jautājumus, izteikt viedokļus un priekšlikumus.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2019.gada 9.oktobrī plkst. 17.30, Jēkabpils Tautas namā, Vecpilsētas laukums 3, Jēkabpils.

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar Jēkabpils pilsētas pašvaldības Attīstības un investīciju nodaļas vadītāju Sandru Goguli (sandra.gogule@jekabpils.lv, tālr.65234590).

 

Jēkabpils pilsētas pašvaldība aicina nevalstiskās organizācijas noslēgt sadarbības līgumu ar pašvaldību
20.Septembris, 2019
14013
Publicēts 2019. gada augusta Jēkabpils Vēstis numurs
20.Septembris, 2019
14011
Par siltumenerģijas padošanas pārtraukumu ūdens uzsildīšanai
20.Septembris, 2019
14009
SIA “Jēkabpils pakalpojumi” rīko radošo konkursu skolēniem “Šķiro un radi!”
20.Septembris, 2019
14007
Sāksies lekciju cikls „Satikšanās tilts”
20.Septembris, 2019
14005
23.septembrī uzsāks ūdensapgādes sistēmas hlorēšanu
19.Septembris, 2019
13901
Aicina veikt izmeklējumus ar mobilo mamogrāfu
19.Septembris, 2019
14004
Pirmo klašu skolēni saņem atstarojošās vestes
19.Septembris, 2019
14002