Jēkabpils — labo pārmaiņu pilsēta!

Aicina iesniegt idejas NVO projektu konkursam

Jēkabpils pilsētas pašvaldība no 2.marta līdz 2.aprīlim plkst.17:00 aicina nevalstiskās organizācijas iesniegt savas idejas 2020.gada NVO projektu konkursa 1.kārtai.

Saskaņā ar nolikumu, pašvaldība finansējumu piešķir nevalstiskai organizācijai, kuras juridiskā adrese ir reģistrēta Jēkabpils pilsētas administratīvajā teritorijā vai, kuras aktivitāšu īstenošana tiek realizēta  Jēkabpils pilsētas administratīvajā teritorijā, kura ir noslēgusi Sadarbības līgumu ar pašvaldību un kuras darbības mērķi atbilst tiem, kas ietverti projektu konkursa nolikumā.

NVO projektu aktivitātēm jāatbilst konkursa nolikumā noteiktajām prioritātēm:

  • sociālās atstumtības riska mazināšana konkrētām sabiedrības grupām;
  • pilsētas vēstures izzināšana, popularizēšana un saglabāšana;
  • vides aizsardzības un vides izglītības veicināšana Jēkabpils sabiedrībā;
  • pilsoniskās sabiedrības veidošana un stiprināšana;
  • sabiedrības veselības un aktīva dzīvesveida veicināšanas pasākumu organizēšana;
  • bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas dažādošana;
  • neformālās izglītības, tajā skaitā mūžizglītības, nodrošināšana;
  • tautas mākslas un nemateriālā kultūras mantojuma pētīšana, aizsardzība un popularizēšana. 

Pašvaldība vienam projektam piešķir finansējumu ne vairāk par 1000 EUR.

Ar vienu NVO pašvaldība var noslēgt līgumu par ne vairāk kā divu konkursā iesniegto projektu realizēšanu kārtējā gada laikā.

Projektus jāiesniedz Vienas pieturas aģentūrā, Brīvības ielā 120, Jēkabpilī vai sūtot elektroniski uz e-pastu pasts@jekabpils.lv normatīvajos aktos par elektronisko dokumentu noformēšanu noteiktajā kārtībā.

Vēršam uzmanību, ka 13.februāra Jēkabpils pilsētas domes sēdē ir apstiprinātas izmaiņas “Nolikumā par kārtību, kādā nevalstiskās organizācijas iesniedz projektus konkursam”.

Ar pilnu nolikuma tekstu var iepazīties pašvaldības mājas lapā www.jekabpils.lv , sadaļā Pašvaldība, Dokumenti, Nolikumi, meklējot dokumentu “Nolikums par kārtību, kādā nevalstiskās organizācijas iesniedz projektus konkursam”.

Arī 2020.gadā pašvaldība projektu iesniegšanu organizēs divas reizes gadā, publicējot informāciju mājaslapā www.jekabpils.lv un pašvaldības informatīvajā izdevumā „Jēkabpils Vēstis”.

Informāciju sagatavoja:
Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļa

Domes vadība informē par iestāžu darba organizāciju izsludinātajā ārkārtas situācijā
12.Marts, 2020
14819
SPKC informācija iedzīvotājiem par COVID-19 infekcijas uzliesmojumu
28.Marts, 2020
14741
Dome piešķir pabalstu pārtikas preču iegādei skolēniem
27.Marts, 2020
14929
Informācija gatavojoties 2020./2021. mācību gadam Jēkabpils izglītības iestādēs
06.Marts, 2020
14784
Aicina iesniegt idejas NVO projektu konkursam
18.Marts, 2020
14746
No 18.03. dežūrrežīmā strādās PII "Kāpēcītis un PII "Zvaigznīte"
16.Marts, 2020
14863
Sabiedriskā transporta pasažieru ievērībai
16.Marts, 2020
14860
IN MEMORIAM
05.Marts, 2020
14780
Sanāksmē ar iestāžu vadītājiem pārrunā preventīvās darbības koronavīrusa ierobežošanai
11.Marts, 2020
14803
Jēkabpils 2.vidusskolai - 100
04.Marts, 2020
14770
No 23.marta arī Jēkabpilī pēc iepriekšēja pieraksta var nodot COVID-19 analīzes
23.Marts, 2020
14887
Līdz 14.aprīlim pašvaldībā pārtraukta klientu apkalpošana klātienē
16.Marts, 2020
14822