Informācija par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību

Atvieglojumus no taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par nekustamo īpašumu piešķir pamatojoties uz Jēkabpils pilsētas domes 17.12.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.37 “Saistošie noteikumi par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Jēkabpils pilsētas pašvaldībā”

Atvieglojumus piemēro bez personas iesnieguma

Personām, kurām ar Jēkabpils Sociālā dienesta lēmumu piešķirts trūcīgās personas statuss

90 %apmērāno aprēķinātā nodokļa par dzīvojamām ēkām, dzīvokļa īpašumu un zemi.

Personām, kurām ar Jēkabpils Sociālā dienesta lēmumu piešķirts maznodrošinātās personas statuss

70 %apmērāno aprēķinātā nodokļa par dzīvojamām ēkām, dzīvokļa īpašumu un zemi.

Personām, kurām taksācijas gada 1.janvārī ir trīs un vairāk bērni vecumā līdz 18 gadiem vai 24 gadiem

50 %apmērā no aprēķinātā nodokļa par dzīvojamo ēku, dzīvokļa īpašumu, kurā deklarēta dzīvesvieta vienam no vecākiem kopā ar vismaztrim bērniem un piekritīgo zemi.

 

Atvieglojumus piemēro, pamatojoties uz personas iesniegumu

Personām, kurām ir I vai II invaliditātes grupa

50%apmērā no aprēķinātā nodokļa par individuālo dzīvojamoēku, kurā deklarēta dzīvesvieta no iepriekšējā gada 1.janvāra un zemi. Iesniegums jāiesniedz līdz taksācijas gada 15.jūlijam.

Personām, kuras taksācijas gada 1.janvārī vecākas par 70 gadiem

50%apmērā no aprēķinātā nodokļa par individuālo dzīvojamo ēku, kurā deklarēta dzīvesvieta no iepriekšējā gada 1.janvāra un zemi. Iesniegums jāiesniedz līdz taksācijas gada 15.jūlijam.

Politiski represētām personām

 

50%apmērā no aprēķinātā nodokļa par dzīvojamo ēku, dzīvokļa īpašumu un zemi, kuras netiek izmantotas saimnieciskā darbībā.Iesniegums jāiesniedz taksācijas gada laikā.

Personām, kuru dzīvojamā māja pieslēgta centralizētai ūdensapgādes, kanalizācijas vai siltumapgādes sistēmai

25% apmērā no aprēķinātā nodokļa par individuālo dzīvojamo ēku, kurā deklarēta dzīvesvieta un zemi. Iesniegums jāiesniedz trīs mēnešu laikā no būvdarbu pabeigšanas.

Personām, kuru īpašums atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa Nr.7432 “Jēkabpils pilsētas vēsturiskais centrs”teritorijā

 

25% vai 50% vai 70% vai 90%apmērā no aprēķinātā nodokļa par ēkām, kaspieejamas sabiedrībai no publiskās ārtelpas un veikta to atjaunošana, restaurācija vai pārbūve. Iesniegums jāiesniedz trīs mēnešu laikā no būvdarbu pabeigšanas.

Personām, kuru audžuģimenē ar bāriņtiesas lēmumu ievietots viens vai vairāki bērni, vai personām, kuru aizbildnībā atrodas viens vai vairāki bērni

50% apmērā no aprēķinātā nodokļa par dzīvojamo ēku, dzīvokļa īpašumu, kurā deklarēta dzīvesvieta personai kopā ar bērniem un piekritīgo zemi. Iesniegums jāiesniedz līdz taksācijas gada 15.decembrim.

Personām, kuras ir Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieki

50% apmērā no aprēķinātā nodokļa par dzīvojamo ēku, dzīvokļa īpašumu, kurā deklarēta dzīvesvieta no iepriekšējā gada 1.janvāra un piekritīgo zemi. Iesniegums jāiesniedz līdz taksācijas gada 15.decembrim.

 

 

 

Saimnieciskās darbības veicējam par īpašumā esošām rūpnieciskās ražošanas ēkām

50% apmērāno aprēķinātā nodokļa par ēkām, ja investēti līdzekļi ražošanā un strādājošo skaits divu gadu periodā nav samazināts. Iesniegums jāiesniedz līdz taksācijas gada 15.jūlijam.

Saimnieciskās darbības veicējam, kuram juridiskā adrese reģistrēta Jēkabpilī un  īpašumā esošajās  ēkās veic uzņēmējdarbību(izņemot azartspēļu org. un telpu iznomāšanu) un nodarbina vismaz sešas Jēkabpilī deklarētas personas.

25 % apmērā no aprēķinātā nodokļa par ēkām.Iesniegums jāiesniedz līdz taksācijas gada 15.decembrim.

Saimnieciskās darbības veicējam, kurš vasaras sezonā ne mazāk kā divus mēnešus nodarbinavismaz trīs Jēkabpils vispārizglītojošo skolu izglītojamos

25% vai 50% apmērāno aprēķinātā nodokļa par ēkām un zemi. Iesniegums jāiesniedz līdz taksācijas gada 15.septembrim.

Saimnieciskās darbības veicējam par jaunuzceltu vai pārbūvētu ēku, kas nodota ekspluatācijā un tiek izmantota uzņēmējdarbības veikšanai (izņemot azartspēļu org., vairumtirdzniecību, mazumtirdzniecību un telpu iznomāšanu)

25% vai 50% vai 70% apmēŗā no aprēķinātā nodokļa par ēkām. Iesniegums jāiesniedz trīs mēnešu laikā no būvdarbu pabeigšanas.

Saimnieciskās darbības veicējam, kurš veic uzņēmējdarbību (izņemot telpu iznomāšanu, azartspēļu org.) sev piederošajā īpašumā, kas robežojas ar ielu, kurā notiek ielas rekonstrukcijas darbi

50% apmērā no aprēķinātā nodokļa par ēkām. Iesniegums jāiesniedz trīs mēnešu laikā pēc tam, kad faktiski uzsākti ielas rekonstrukcijas darbi.

Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību, kurai piešķirts sociālā uzņēmuma statuss un, kura veiclabvēlīgu sociālo ietekmi radošu saimniecisko darbību

90% apmērā no aprēķinātā nodokļa nodokļa par īpašumā vai nomā esošām ēkām un zemi. Iesniegums jāiesniedz līdz taksācijas gada 15.decembrim.

Fiziskai vai juridiskai personai pēc energoefektivitātes pasākumu veikšanasdaudzdzīvokļu dzīvojamām ēkām

50% apmērā no aprēķinātā nodokļa par ēkām. Iesniegums jāiesniedz līdz taksācijas gada 15.jūlijam.

Biedrībai vai nodibinājumam

90% apmērāno aprēķinātā nodokļa par Jēkabpils pilsētas pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu, kurš izmantots biedrības darbības nodrošināšanai. Iesniegums jāiesniedz līdz taksācijas gada 15.decembrim.

 

Vairāk informācijas Jēkabpils pilsētas pašvaldības mājas lapā www.jekabpils.lv sadaļā Pašvaldība, Dokumenti, Saistošie noteikumi.

Jautājumu gadījumā zvanīt Finanšu ekonomikas nodaļai pa telefonu: 65207424, 65207312.

Jēkabpils pilsētas pašvaldības

Finanšu ekonomikas nodaļa

Informācija iedzīvotājiem par COVID-19 ierobežojošajiem pasākumiem
31.Marts, 2021
14741
Jēkabpils pilsētas pašvaldība informē policiju par lielgabala patvaļīgu demontāžu
24.Februāris, 2021
16590
Informācija par dāvanu karšu/kuponu izsniegšanu skolēniem
23.Februāris, 2021
16587
Šovasar Jēkabpils pirmsskolas izglītības iestādes strādās bez pārtraukuma
04.Februāris, 2021
16428
Turpinās konkurss SIA "JK Namu pārvalde" viena valdes locekļa amatam
08.Februāris, 2021
16226
Vēl līdz 21.februārim aicinām piedalīties apvienotā Jēkabpils novada iedzīvotāju aptaujā!
15.Februāris, 2021
16445
Pirmsskolas izglītības iestādēs no 1.februāra būs bezmaksas ēdināšana
04.Februāris, 2021
16523
Svarīga informācija no Jēkabpils pilsētas būvvaldes!
15.Februāris, 2021
16510
Martā plānots nodot ekspluatācijā grupu dzīvokļu ēku Brīvības ielā 286A
16.Februāris, 2021
16559
Pašvaldības budžetā iekļauts finansējums parka labiekārtošanai Rīgas ielā 205, Jēkabpilī
04.Februāris, 2021
16519
Jēkabpils pilsētas domes sēžu grafiks 2021.gada pirmajam pusgadam
15.Februāris, 2021
16358
Pašvaldība aicina iesniegt pieteikumus NVO projektu konkursam
08.Februāris, 2021
16481