Jautā pašvaldībai

Lilita Blūma
01.02.2019. 10:45
Kategorija: Pilsētsaimniecība
Labdien Lūgums atgriezt 8 maršruta atiešanu 8,55 uz 8,40 jo skolēnu brīvlaikā nav iespējams tikt uz darbu Jēkabpils pusē. Jēkabpils Autobusu parks negrib neko mainīt.
Jēkabpils Autobusu parks
05.02.2019. 11:59

Atbildot uz Jūsu vēstuli par iespēju 8.maršruta atiešanas laika izmaiņām no pl.8:55 uz pl.8:40, jo skolēnu brīvlaikā nav iespējams tikt uz darbu Jēkabpils pusē, SIA Jēkabpils autobusu parks izpētīja autobusu kustības saraksta izmaiņas iespēju un konstatēja, ka minētajā laikā no pieturvietas “Pansionāts” kursē 3.maršruta autobuss (pl.8:36 piestāj pieturvietā “Zīlāni I”). Izmaiņu rezultātā divi  autobusi praktiski vienā laikā brauktu posmā no Zīlāniem līdz Jēkabpils pilsētas tiltam.
Izanalizējot pasažieru plūsmu 8.maršruta reisā pl.8:55, gan 3.maršruta reisā pl.8:36, secinājām, ka  brīvdienās šos reisus vidēji izmanto 16 pasažierus. Maršruta izmaiņām neattaisnotos, jo salīdzinoši nelielo pasažieru plūsmu novirzītu uz vienu no vienlaicīgi ejošajiem reisiem. Šī iemesla pēc 2012.gadā 8.maršruta kustības saraksts no pl.8:45 tika pārcelts uz pl.8:55.
Uzklausot pasažieres pieprasījumu, sniedzām atbildi, ka ņemot vērā, ka pilsētas maršrutu kustību saraksti ir pielāgoti gan vilcienu, gan starppilsētu autobusu kustības sarakstiem, katras izmaiņas tajos, var radīt neērtības citiem pasažieriem. Līdz ar to ņemot vērā, ka viņas norādītājā laikā pilsētas otrā krastā ir iespējams nokļūt, izmantojot  3. un 5.maršruta autobusus, 8.maršruta izmaiņas šobrīd nav iespējamas.

Kaspars Magons
25.01.2019. 09:04
Kategorija: Domes vadībai
Lūdzu izskaidrojiet, mans bērns ir dzimis 2012 gada novembrī. 7 gadi paliek novembrī. Bērnu dārziņā šī gadā maijā ir izlaidums. Viņai septembrī jau jāiet 1 klasē? Jēkabpilī ir tikai 1 pamatskola Krustpilī, kāda kārtība ir lai uzņemtu skolā?
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
25.01.2019. 14:53

Labdien!

Pamatojoties uz 2015. gada 13. oktobra Ministru kabineta noteikumiem  Nr. 591  “Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās, speciālajās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi” izglītojamo uzņem izglītības iestādē, pamatojoties uz vecāka vai pilnvarotās personas iesnieguma pamata. 
Lai izglītojamo pieteiktu izglītības iestādē, vecāki iesniedz izglītības iestādes direktoram adresētu iesniegumu. Tam termiņš nav noteikts, vēlams to izdarīt savlaicīgi, negaidot 1.septembri., t.i., ja vecāki ir izvēlējušies skolu, kurā bērns mācīsies, jāiesniedz skolas direktoram iesniegums, to var nosūtīt arī elektroniski, parakstot ar drošu elektronisko parakstu. Iesniegumā norāda:
1. vecāku vārdu un uzvārdu;
.2. izglītojamā vārdu, uzvārdu un personas kodu vai dzimšanas datumu;
5.3. izglītojamā deklarētās un faktiskās dzīvesv ietas adresi;
4. izvēlēto izglītības programmu;
5. saziņas veidu ar izglītības iestādi, norādot arī elektroniskā pasta adresi (ja ir).
Izglītojamo ar direktora rīkojumu uzņem vispārējās izglītības iestādes atbilstošā klasē vienā izglītības programmā.
Izglītības ieguve latviešu valodā ir  Jēkabpils pamatskolā un Jēkabpils 3.vidusskolā.
Jēkabpils pamatskola  īsteno sekojošas licencētas un akreditētas izglītības programmas: pamatizglītības programmu, kods 21011111 
pamatizglītības humanitārā un sociālā virziena programmu; kods 21012111; 
speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar fiziskās attīstības traucējumiem, kods: 21015311; 
speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, kods: 21015611; 
pamatizglītības 1. posma (1.- 6.klase) programmu, kods: 11011111 
Izglītības ieguves valoda skolā ir latviešu. 

Jēkabpils 3.vidusskola  piedāvā un īsteno šādas licencētas un akreditētas izglītības programmas: pamatizglītības programmu (programmas kods 21011111); 
vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu (programmas kods 31011011); 
vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programmu (programmas kods 31012011); 
vispārējās vidējās izglītības profesionālā virziena programmu (programmas kods 31014011). 

Ar izglītības iestāžu kontaktinformāciju, skolu  nolikumiem un citu dokumentāciju var iepazīties internetā  skolu mājas lapās https://www.jekabpils.lv/lv/sabiedriba/izglitiba/izglitibas-iestades 


 

Daina EX Leitāne
22.01.2019. 08:55
Kategorija: Pilsētsaimniecība
Lūdzu notīrīt Siliņu, Neļķu, Mērnieku, Arāju, Ilūkstes ielu mikrorajonu. Pa mazajām ielām nav iespējams izbraukt. Paldies.
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
24.01.2019. 11:30

Atbildīgajam dienestam nodots uzdevums veikt ielu attīrīšanu no sniega!


 

Juris Pentums
12.01.2019. 18:16
Kategorija: Pilsētsaimniecība
Labdien! Ar ko Krāces, Donaviņas, Ļaudonas, Medņu u.c. tuvumā esošās ielas iedzīvotāji esam izpelnījušies to, ka šajā ziemā ne reizi nav iztīrītas ielas no sniega?! Tikai tik cik paši iztīram vai izbraukājam. Kājām paiet nav iespējams, ar mašīnām izmainīties nereāli! Arī pagājušā gadā tīrīja tikai pēc sūdzību saņemšanas. Vai tiešām pārbraucot pāri dzelzceļam te vairs cilvēki nedzīvo un nodokļus nemaksā? Attopieties un labojiet situāciju!
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
30.01.2019. 15:23

Labdien!

Jēkabpils pilsētas ielas ir sadalītas uzturēšanas klasēs, kuras nosaka uzturēšanas prasības un pieļaujamo sniega segas biezumu uz ielas braucamās daļas. Minētās ielas ir D klases iela, sniega vai ledus biezums uz ielas braucamās daļas netiek normēts. Darbi tiek veikti iespēju robežās. Ņemot vērā regulāros nokrišņus, uzsvars tiek likts uz nozīmīgākām ielām, pa kurām pārvietojas sabiedriskais transports un maģistrālajām ielām. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām, iespēju robežās situācija tiks labota.

Līga Kalviša
08.01.2019. 19:52
Kategorija: Pilsētsaimniecība
Labdien. Braucot ik dienu uz darbu un vedot bērnus uz 3. Vidusskolu, nākas braukt pa Zīlānu ielu. Vēlētos uzzinát, kad tiks sataisītas izveidojušās dziļās aku vietu bedres? Bieži var redzēt avārijas situācijas, jo šoferi ieňem pretējo braukšana joslu, lai no tām izvairītos.
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
09.01.2019. 16:41

Jēkabpils pilsētas pašvaldība informē, ka drīzumā tiks atvērts iepirkums Zīlānu ielas posma pārbūvei no Rīgas ielas līdz Ķieģeļu ielai. Zīlānu ielas posmam no Ķieģeļu ielas līdz Oļu ielai šobrīd norit pārbūves darbu projekta izstrāde. Savukārt Zīlānu ielas posmam no Oļu ielas līdz pilsētas robežai tiek gaidīta atbilde no Satiksmes ministrijas par iespējamu līdzfinansējumu ielas posma atjaunošanai. Papildus ielu pārbūves un atjaunošanas darbu plāniem, tika noslēgts līgums arī par bedru remontu ap akām. Ņemot vērā, ka neilgi pēc līguma parakstīšanas iestājās darbiem neatbilstoši meteoroloģiskie apstākļi, paredzētos darbus plānots veikt pavasarī.

Spodra Purviņa
29.12.2018. 08:50
Kategorija: Pilsētsaimniecība
Ik rītu un vakaru vēroju laika apstākļus laukā. Patīkami, ka Jēkabpils top ar vien sakoptāka un gaišāka. Paldies! Vēlētos. lai pašvaldība pasekotu ielas apgaismojuma iedgešanai un izslēgšanai. Domāju, ka to regulē gaismas releji. Te noteikti varētu ekonomēt pašvaldības budžetu! Ieslēgt apgaismojumu vakaros vēlāk, kad vairāk satumsis no rītiem to agrāk izslēgt.
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
02.01.2019. 11:14

Jēkabpils pilsētas pašvaldība regulāri apseko ielu apgaismojumu. Ieslēgšanās un izslēgšanās laiki ielu apgaismojumam pēc iedzīvotāju pieprasījuma tika mainīti - ieslēdzas ātrāk/izslēdzas vēlāk. Jēkabpils pilsētā kopumā ir 44 ielu apgaismojuma sadalnes - 22 sadalnēm ir uzstādīti automātiskie vadības bloki (iestatījumi tiek mainīti pēc nepieciešamības), pārējām ir uzstādīti krēslas slēdži.
Ieteikums tiks ņemts vērā un dienas gaišajam posmam paliekot garākām, ielu apgaismojuma ieslēgšanās/izslēgšanās laika profils tiks mainīts.

 

Sandra Ābola
18.12.2018. 11:40
Kategorija: Pilsētsaimniecība
Labdien! Ir prieks, ka, beidzot uzsnidzis sniegs , līdz ar to kļuvis gan gaišāks, gan svētku sajūta reālāka. Līdz ar sniega parādīšanos ielās, protams, notiek ielu, ietvju tīrīšanas darbi. Viss jau būtu jauki - sētnieki strādā, tehnika arī ir manīta. Bet tā SĀLS... Pirmo reizi to sajutu Kena parka Ziemassvētku tirdziņā, kad sētniece labu gribēdama (viss bija ļoti apledojis) no spaiņa ar riekšavām ntās reizes biezā slānī kaisīja sāli. Atnākot mājās sāls zīmes uz zābakiem bija līdz potītēm.. Tas pats šobrīd notiek ar ielu kaisīšanu. Citus gadus nenovēroju, ka pilsētas mazās ielas intensīvi tiktu kaisītas ar sāli. Labi saprotu,ka viens no galvenajiem iemesliem, kapēc mūsdienās ledus kausēšanas nolūkos izmanto sāli, ir saistīts ar tās izmaksām, proti, tā ir lētāka nekā citi materiāli. Tomēr,lai samazinātu izmaksas, sāli varētu joprojām izmantot uz lieliem autoceļiem un ārpus pilsētām, taču apdzīvotās vietās, kurās uzturas daudz cilvēku, kā primārais materiāls būtu izmantojamas mazāk kaitīgās SMILTIS. Sāls neizmantošana nodrošinās to, ka ziemas sezonā mazāk tiktu bojātas mājdzīvnieku ķepas, cilvēku apavi, automašīnu virsbūves, ceļa kvalitāte, kā arī viss cits, kas saistīts ar pārmērīgu sāls lietošanu uz pilsētu ceļiem. Ludzu, kaisat smiltis!!!!
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
22.01.2019. 09:32

Labdien! 

Būtiski atšķiras iedarbība un rezultāts, ko Jūsu nosauktie materiāli nodrošina. Gadījumā, kad tiek bērta smilts (ierasti tas tiek darīts kopā ar sāli), veidojas pretslīdes efekts, bet tas ir īslaicīgs, jo uzkrītot pat nelielam sniega slānim, smilts pārstāj kalpot. Sāls būtiski ietekmē sniega un ledus kusšanu, un tās iedarbība ir ilgstošāka. Apavu aizsargāšanai pret sāli ir iegādājami speciāli kopšanas līdzekļi. Transportlīdzekļus vēlams apstrādā pret koroziju un regulāri mazgāt. Mājdzīvnieku ķepas pēc pastaigas vēlams nomazgāt.

Ir daudz iespējamo risinājumu lai mazinātu sāls iedarbību, bet galvenais atcerēties, ka tas tiek darīts lai mazinātu riskus, kas var radīt ievērojami lielākus zaudējumus vai bojājumus.

Agnese Žurila
17.12.2018. 19:24
Kategorija: Pilsētsaimniecība
Labvakar! Paldies Jēkabpils Namu pārvaldei- tehniskās problēmas ar siltumpadevi atrastas un novērstas! Paldies, ka uzklausījāt un pārbaudījāt! Tiešām novērtēju- Paldies!
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
18.12.2018. 10:09

Paldies!

Agnese Žurila
15.12.2018. 16:45
Kategorija: Pilsētsaimniecība
Labdien! Kāpēc mājai Viesītes ielā 18b ir pazemināta siltumpadeve? Dzīvoju šajā mājā jau vairākus gadus. Šī ir pirmā ziema, kad ir tik auksti dzīvoklī. 18 grādi nav komforta temperatūra. Šogad jāstaigā vilnas zeķēs un jakā, papildus vakarā un naktī slēdzu elektrisko radiatoru. Man ir mazs bērns un šobrīd man šis jautājums ir jo īpaši aktuāls un nepieņemams. Kāpēc ir pieņemts lēmums šogad kaut ko mainīt? Vai būtu iespēja veikt siltumpadeves kontroli, regulāciju? Diemžēl namu pārvalde nesniedz atbildi uz manis rakstīto epastu 3.12.18, kaut gan telefoniski atbild, ka ziņa ir saņemta. Paldies!
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
18.12.2018. 10:10

Informācija nodota atbildīgajiem dienestiem.

Sanita Kar
14.12.2018. 19:36
Kategorija: Domes vadībai
Labdien! Sakiet vai kāds no pašvaldības, vai autobusu parka administrācijas, pārstāvis ir mēģinājis laikā, kad pamatskolas bērni brauc uz pilsētas kreiso krastu (beidzoties mācību stundām), braukt ar sabiedrisko transportu? Gadījums iz dzīves: Šodien (14.12.2018.) bijušā veikala Progress pieturā, kur autobusam bija jābūt 13.50, tas pienāca pl.14.00, atverot durvis šoferītis atvainojās, ka pasažierus neuzņems, jo autobuss pilns ar skolniekiem-vietu nav, jāuzgaida nākamais autobuss. Vai tiešām visu šo gadu laikā šo situāciju nevar nekādi atrisināt, vai nu bērniem papildus reisu piešķirot, vai kādu citu risinājumu rodot?! Vai tiešām tas nevienu neuztrauc?! Mazās novadu skoliņas šim mērķim piešķir speciālu transportu (šoreiz nemaz pat nerunāšu par to, ka bez maksas - tas pilsētai jau būtu par traku). Pārējā pilsētas sabiedrības daļa, kura izmanto sabiedrisko transportu, laikā, kad bērni brauc no skolas, arī vēlās to izmantot!
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
16.01.2019. 10:35

SIA Jēkabpils autobusu parka administrācija nepārtraukti pilnveido darbu kvalitāti, tajā skaitā arī regulāri izskata tendences par pasažieru plūsmas dinamiku. Arī minētā gadījuma laikā pasažieru pārvietošanai tika izmantots vislielākās ietilpības autobuss (38 sēdvietas + 40 stāvvietas), kas ir pieejams uzņēmumam lietošanā. SIA Jēkabpils autobusu parks varētu nodrošināt papildus reisa norīkošanu, tomēr tas radītu papildus izmaksas pašvaldībai, turklāt pieturvietas nav paredzētas divu līdz trīs autobusu vienlaicīgai piestāšanai. Informējam, ka autobusu plūsma nodrošina pasažieru pārvietošanos aktīvajās un noslogotajās stundās 2-10 minūšu intervālā (1.; 2.; 5.; un 7. maršrutu kustības saraksts pieturvietā "Kurzemes iela").

 

Gita V
14.12.2018. 12:19
Kategorija: Domes vadībai
Labdien! Ja vēlos ielikt maiņas sludinājumu par domes dzīvokli, kādam no domes ir jāprasa atļauja? Vēlos mainīt domes dzīvokli uz lielāku domes dzīvokli.
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
18.12.2018. 10:16

 Informējam, lai ievietotu sludinājumu par dzīvokļu maiņu, Jums nav nepieciešama pašvaldības piekrišana.

Salvis Speldziņš
10.12.2018. 16:00
Kategorija: Pilsētsaimniecība
Vēlreiz par bruģi Vilhelmas Strūves parkā! Bruģis kur bija iekritis un tika aizbērta bedre vēl joprojām nav salikts atpakaļ bet ka esmu novērojis tad bruģa akmeņi gan pamazām pazūd un to skaits saruk līdz brīdim kad izdomas to salikt vairs nebūs ko likt! Un vel lūgums sakārtot ietvi kur tika raktas komunikācijas, jo tagad ir liela peļķe taciņas vidū un pariet nav iespējams vai nav iespējams aizbērt un salikt betona flīzes atpakaļ!?
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
16.01.2019. 16:26

Informējam, ka bruģis tiks atjaunots pēc visu darbu pabeigšanas. Teritorija pretī iebrauktuvei Strūves ielā 2 ir parka teritorija, kur ceļa ierīkošana nav paredzēta.

 

Juris Pentums
05.12.2018. 10:24
Kategorija: Pilsētsaimniecība
Labdien! Katru dienu bērnu vedam uz PII Bērziņš, Jaunajā ielā. Tieši pretī ieejas vārtiņiem atrodas gājēju pāreja, kuru reti kurš autovadītājs ievēro. Tas ir tāpēc, ka pāreja nav nedz apgaismota nedz kā savādāk izcelta. Maz trūkst, lai kādu dienu nepiedzīvojam nelaimi. Lūgums rast iespēju un apgaismot pāreju un kaut kā to izceltu, lai jebkuros laikapstākļos tā būtu labi pārredzama! Paldies!
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
10.12.2018. 11:56

Ziņojums/informācija ir piefiksēta un tuvākajā laikā trūkums tiks novērsts.

Laura LP
04.12.2018. 08:34
Kategorija: Domes vadībai
Labdien! Jums tiešām nešķiet, ka būtu jāsakārto apgaismojuma jautājums??? Cik bieži pilsēta vakaros slīgst tumsā, no rītiem apgaismojums agri tiek atslēgts, toties dienā laternas deg bieži jo bieži... Iespējams, neesiet pamanījuši, bet mūsu pilsēta gājējiem ir ļoti nedraudzīga! Piemēram, šodien - līst lietus, plkst.7.59, kad gaisma tikai sāk aust laternas tiek atslēgtas. Brauciens ar auto pa tādu ielu kā Ozolu iela ir vienkārši fantastika, jo jājēju ietvju tur nav, uz skolu dodas skolēni, kuriem lielākajai daļai nav atstarojošo elementu apģērbā, un iela arī nav no tām, kuras primāri tiek kaisītas. Vai tiešām pilsētas budžetā būtu tik liels zaudējums, ja tās laternas padegtu vēl pusstundu?
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
07.12.2018. 14:30

Labdien!

Šobrīd ielu apgaismojuma ieslēgšanās un izslēgšanās laiki ir mainīti - apgaismojums pilsētā ieslēdzas 30 min. agrāk (ap plkst. 15:45 ), savukārt izslēdzas 30 min. vēlāk (ap plkst. 8:34 ).

Inga Maļinovska
17.11.2018. 19:35
Kategorija: Pilsētsaimniecība
Labdien, kas notiek ar bijušo Lauku atbalsta dienesta ēku un tās apkārtni? Izskatās, ka tur ir iekārtots atkritumu poligons... Vai kāds par šo teritoriju ir atbildīgs un apsaimnieko???
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
26.11.2018. 15:44

Labdien!

Ēka, kas atrodas Jēkabpilī, Tvaika ielā 2 ir Zemkopības Ministrijas īpašums. 

Lapas