Jautā pašvaldībai

Kaspars Magons
25.01.2019. 09:04
Kategorija: Domes vadībai
Lūdzu izskaidrojiet, mans bērns ir dzimis 2012 gada novembrī. 7 gadi paliek novembrī. Bērnu dārziņā šī gadā maijā ir izlaidums. Viņai septembrī jau jāiet 1 klasē? Jēkabpilī ir tikai 1 pamatskola Krustpilī, kāda kārtība ir lai uzņemtu skolā?
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
25.01.2019. 14:53

Labdien!

Pamatojoties uz 2015. gada 13. oktobra Ministru kabineta noteikumiem  Nr. 591  “Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās, speciālajās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi” izglītojamo uzņem izglītības iestādē, pamatojoties uz vecāka vai pilnvarotās personas iesnieguma pamata. 
Lai izglītojamo pieteiktu izglītības iestādē, vecāki iesniedz izglītības iestādes direktoram adresētu iesniegumu. Tam termiņš nav noteikts, vēlams to izdarīt savlaicīgi, negaidot 1.septembri., t.i., ja vecāki ir izvēlējušies skolu, kurā bērns mācīsies, jāiesniedz skolas direktoram iesniegums, to var nosūtīt arī elektroniski, parakstot ar drošu elektronisko parakstu. Iesniegumā norāda:
1. vecāku vārdu un uzvārdu;
.2. izglītojamā vārdu, uzvārdu un personas kodu vai dzimšanas datumu;
5.3. izglītojamā deklarētās un faktiskās dzīvesv ietas adresi;
4. izvēlēto izglītības programmu;
5. saziņas veidu ar izglītības iestādi, norādot arī elektroniskā pasta adresi (ja ir).
Izglītojamo ar direktora rīkojumu uzņem vispārējās izglītības iestādes atbilstošā klasē vienā izglītības programmā.
Izglītības ieguve latviešu valodā ir  Jēkabpils pamatskolā un Jēkabpils 3.vidusskolā.
Jēkabpils pamatskola  īsteno sekojošas licencētas un akreditētas izglītības programmas: pamatizglītības programmu, kods 21011111 
pamatizglītības humanitārā un sociālā virziena programmu; kods 21012111; 
speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar fiziskās attīstības traucējumiem, kods: 21015311; 
speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, kods: 21015611; 
pamatizglītības 1. posma (1.- 6.klase) programmu, kods: 11011111 
Izglītības ieguves valoda skolā ir latviešu. 

Jēkabpils 3.vidusskola  piedāvā un īsteno šādas licencētas un akreditētas izglītības programmas: pamatizglītības programmu (programmas kods 21011111); 
vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu (programmas kods 31011011); 
vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programmu (programmas kods 31012011); 
vispārējās vidējās izglītības profesionālā virziena programmu (programmas kods 31014011). 

Ar izglītības iestāžu kontaktinformāciju, skolu  nolikumiem un citu dokumentāciju var iepazīties internetā  skolu mājas lapās https://www.jekabpils.lv/lv/sabiedriba/izglitiba/izglitibas-iestades 


 

Daina EX Leitāne
22.01.2019. 08:55
Kategorija: Pilsētsaimniecība
Lūdzu notīrīt Siliņu, Neļķu, Mērnieku, Arāju, Ilūkstes ielu mikrorajonu. Pa mazajām ielām nav iespējams izbraukt. Paldies.
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
24.01.2019. 11:30

Atbildīgajam dienestam nodots uzdevums veikt ielu attīrīšanu no sniega!


 

Juris Pentums
12.01.2019. 18:16
Kategorija: Pilsētsaimniecība
Labdien! Ar ko Krāces, Donaviņas, Ļaudonas, Medņu u.c. tuvumā esošās ielas iedzīvotāji esam izpelnījušies to, ka šajā ziemā ne reizi nav iztīrītas ielas no sniega?! Tikai tik cik paši iztīram vai izbraukājam. Kājām paiet nav iespējams, ar mašīnām izmainīties nereāli! Arī pagājušā gadā tīrīja tikai pēc sūdzību saņemšanas. Vai tiešām pārbraucot pāri dzelzceļam te vairs cilvēki nedzīvo un nodokļus nemaksā? Attopieties un labojiet situāciju!
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
30.01.2019. 15:23

Labdien!

Jēkabpils pilsētas ielas ir sadalītas uzturēšanas klasēs, kuras nosaka uzturēšanas prasības un pieļaujamo sniega segas biezumu uz ielas braucamās daļas. Minētās ielas ir D klases iela, sniega vai ledus biezums uz ielas braucamās daļas netiek normēts. Darbi tiek veikti iespēju robežās. Ņemot vērā regulāros nokrišņus, uzsvars tiek likts uz nozīmīgākām ielām, pa kurām pārvietojas sabiedriskais transports un maģistrālajām ielām. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām, iespēju robežās situācija tiks labota.

Līga Kalviša
08.01.2019. 19:52
Kategorija: Pilsētsaimniecība
Labdien. Braucot ik dienu uz darbu un vedot bērnus uz 3. Vidusskolu, nākas braukt pa Zīlānu ielu. Vēlētos uzzinát, kad tiks sataisītas izveidojušās dziļās aku vietu bedres? Bieži var redzēt avārijas situācijas, jo šoferi ieňem pretējo braukšana joslu, lai no tām izvairītos.
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
09.01.2019. 16:41

Jēkabpils pilsētas pašvaldība informē, ka drīzumā tiks atvērts iepirkums Zīlānu ielas posma pārbūvei no Rīgas ielas līdz Ķieģeļu ielai. Zīlānu ielas posmam no Ķieģeļu ielas līdz Oļu ielai šobrīd norit pārbūves darbu projekta izstrāde. Savukārt Zīlānu ielas posmam no Oļu ielas līdz pilsētas robežai tiek gaidīta atbilde no Satiksmes ministrijas par iespējamu līdzfinansējumu ielas posma atjaunošanai. Papildus ielu pārbūves un atjaunošanas darbu plāniem, tika noslēgts līgums arī par bedru remontu ap akām. Ņemot vērā, ka neilgi pēc līguma parakstīšanas iestājās darbiem neatbilstoši meteoroloģiskie apstākļi, paredzētos darbus plānots veikt pavasarī.

Spodra Purviņa
29.12.2018. 08:50
Kategorija: Pilsētsaimniecība
Ik rītu un vakaru vēroju laika apstākļus laukā. Patīkami, ka Jēkabpils top ar vien sakoptāka un gaišāka. Paldies! Vēlētos. lai pašvaldība pasekotu ielas apgaismojuma iedgešanai un izslēgšanai. Domāju, ka to regulē gaismas releji. Te noteikti varētu ekonomēt pašvaldības budžetu! Ieslēgt apgaismojumu vakaros vēlāk, kad vairāk satumsis no rītiem to agrāk izslēgt.
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
02.01.2019. 11:14

Jēkabpils pilsētas pašvaldība regulāri apseko ielu apgaismojumu. Ieslēgšanās un izslēgšanās laiki ielu apgaismojumam pēc iedzīvotāju pieprasījuma tika mainīti - ieslēdzas ātrāk/izslēdzas vēlāk. Jēkabpils pilsētā kopumā ir 44 ielu apgaismojuma sadalnes - 22 sadalnēm ir uzstādīti automātiskie vadības bloki (iestatījumi tiek mainīti pēc nepieciešamības), pārējām ir uzstādīti krēslas slēdži.
Ieteikums tiks ņemts vērā un dienas gaišajam posmam paliekot garākām, ielu apgaismojuma ieslēgšanās/izslēgšanās laika profils tiks mainīts.

 

Lapas