Norēķinu rekvizīti

Norēķinu rekvizīti

AS „SEB BANKA”
Kods: UNLALV2X
Konta numurs: LV87UNLA0009013130793

AS „Citadele–banka”
kods: PARXLV22
konts: LV29PARX0001051430001

AS „Swedbank”
kods: HABALV22
konts: LV75HABA0001401057077

AS „DnB Banka”
kods: RIKOLV2X
konts: LV22RIKO0002013192223

Izmaiņu datums 01.02.2013. 12:43