Jēkabpils pilsētas pašvaldībai un amatpersonām adresēto iesniegumu pieņemšana

Pakalpojuma nosaukums Jēkabpils pilsētas pašvaldībai un amatpersonām adresēto iesniegumu pieņemšana
Pakalpojuma īss apraksts

Iesniegumi tiek pieņemts klātienē, pa pastu, telefoniski, izmantojot elektroniskos pakalpojumus. Jēkabpils pilsētas pašvaldības Vienas pieturas aģentūras darbinieks izvērtē saņemto iesniegumu un nodod rezolūcijas ievadei vai izpildei.
Nepieciešamības gadījumā darbinieks noformē mutvārdu iesniegumu

Pakalpojuma pieprasīšana klātienē

Rakstisku iesniegumu kopā ar nepieciešamajiem dokumentiem iesniedz Vienas pieturas aģentūra

korespondence
Rakstisku iesniegumu nosūta pa pastu - Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV-5201
elektroniskais pasts

vpa@jekabpils.lv

Ja dokuments tiek sagatavots brīvā formā, tas ir jānoformē atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumiem Nr. 473 un jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu. Pašvaldība vienas darba dienas laikā nosūta iesniedzējam paziņojumu par elektroniskā dokumenta saņemšanu uz elektroniskā pasta adresi, no kuras dokuments nosūtīts.

tālrunis
65236777
65207305
Bezmaksas informatīvais tālrunis 80205008
elektroniskais pakalpojums www.latvija.lv
Nosūtot iesniegumu izmantojot www.latvija.lv elektronisko pakalpojumu "E-iesniegums iestādei". Šī pakalpojuma ietvaros iesniedzams dokuments, kurā ietverts iestādes kompetencē esošs lūgums, sūdzība, priekšlikums vai jautājums, atbilstoši Iesniegumu likumam.
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Pielikumā dokumenti pēc nepieciešamības

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie normatīvie akti
Pakalpojuma maksa

Bezmaksas pakalpojums

Iedzīvotāju ievērībai
Zvanot uz pašvaldības norādītiem fiksēto tālruņu numuriem, maksa par zvanu var būt paaugstināta.
Iedzīvotāji aicināti izmantot pašvaldības bezmaksas informatīvo tālruni 80205008.
Pakalpojuma saņemšana klātienē

Dokumentus saņem Vienas pieturas aģentūrā

korespondence

Atbildi saņem uz norādīto adresi

elektroniskais pasts
tālrunis
Informāciju sniedz telefoniski
Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienas)

Abildi uz rakstisku iesniegumu pēc būtības sniedz saprātīgā termiņā, ņemot vērā iesniegumā minētā jautājuma risināšanas steidzamību, bet ne vēlāk kā viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas, ja likumā nav noteikts citādi.
Atbildi uz  informācijas pieprasījumu sniedz Informācijas atklātības likumā noteiktajā kārtībā

Izmaiņu datums 23.03.2017. 16:50