Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšana

Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšana

Ziņas par deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja:

1. Dzīvesvietas deklarētājs vai viņa likumiskais pārstāvis, vai dzīvesvietas deklarētāja vai viņa likumiskā pārstāvja pilnvarota persona, deklarējot dzīvesvietu, sniegusi nepatiesas ziņas;

2. Attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.

Iestāde personas deklarācijā sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā esošajiem dokumentiem, pēc šo ziņu pārbaudes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un motivēta lēmuma pieņemšanas par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu

Izmaiņu datums 13.05.2019. 09:28