Dzīvesvietas deklarēšana

Dzīvesvietas deklarēšana

Pakalpojums nodrošina iespēju personai deklarēt savu dzīvesvietu Latvijā, kā arī sava nepilngadīgā bērna, aizbildnībā vai aizgādnībā esošas personas dzīvesvietu Latvijā. Pēc ziņu reģistrēšanas Iedzīvotāju reģistra datu bāzē, personai uz pieprasījuma pamata tiek izsniegta izziņa, kas apliecina dzīvesvietas deklarēšanas faktu.

Personas pienākums ir dzīvesvietas maiņas gadījumā viena mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to.

No 2016.gada 1.jūlija Dzimtsarakstu nodaļā reģistrējot bērna dzimšanas faktu vienlaikus tiek veikta šī bērna dzīvesvietas adreses deklarēšanu. Gadījumā, ja bērna dzimšanas fakts jau reģistrēts, bērna dzīvesvietu var deklarēt tikai pašvaldības deklarēšanas iestādē vai elektroniski. Dzimtsarakstu nodaļai šādos gadījumos nav tiesību deklarēt. 

Veicot bērna dzīvesvietas adreses deklarēšanu Dzimtsarakstu nodaļā, vecākiem (ja nepieciešams) tiek izsniegts apliecinājums par bērna dzīves vietas adresi.

Izmaiņu datums 27.07.2018. 16:17