Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu nosūtīšana

Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu nosūtīšana

Jēkabpils pilsētas pašvaldības Finanšu ekonomikas nodaļa par nekustamā īpašuma nodokļa apmēru kārtējam taksācijas gadam paziņo maksātājam līdz tā paša gada 15.februārim, nosūtot maksāšanas paziņojumu viņam vai viņa pilnvarniekam pēc norādītās adreses. Maksāšanas paziņojums ir administratīvais akts, kuru sūtot pa pastu, nav jānoformē kā ierakstītu pasta sūtījumu un, sagatavojot to elektroniski, maksāšanas paziņojums ir derīgs bez amatpersonas paraksta. Tajā ir informācija par nekustamo īpašumu, t.sk. nekustamā īpašuma kadastra numurs, nodokļa maksājuma apmērs, samaksas termiņi, informācija par nekustamā īpašuma nodokļa parādu vai pārmaksu. Ja nodokļu maksātājam ir mainījusies deklarētā vai pasta adrese, par to ir jāinformē Jēkabpils pilsētas pašvaldība. Gadījumā, ja nodokļu maksātājs nav saņēmis maksāšanas paziņojumu līdz kārtējā gada 15. februārim, viņa pienākums ir mēneša laikā rakstveidā par to informēt Jēkabpils pilsētas pašvaldību

Izmaiņu datums 13.05.2019. 10:14