Adrešu noteikšana, maiņa vai likvidēšana adresācijas objektiem

Adrešu noteikšana, maiņa vai likvidēšana adresācijas objektiem

Apbūvei paredzētajai zemes vienībai vai ēkai piešķir, maina vai likvidē nosaukumu vai numuru saskaņā ar teritorijas plānojumu, detālplānojumu, zemes ierīcības projektu. Telpu grupām numuru piešķir, pamatojoties uz būvprojektu vai ēkas kadastrālās uzmērīšanas lietu. Pašvaldības domē tiek pieņemts lēmums par adreses noteikšanu.

Izmaiņu datums 31.07.2018. 13:16