Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās esošo izīrēto dzīvokļu atsavināšana

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās esošo izīrēto dzīvokļu atsavināšana

Atsavināšanas rezultātā, pārdodot pašvaldības nekustamo mantu, īpašuma tiesības no mantas atsavinātāja pāriet mantas ieguvējam

Pēc attiecīgā dzīvokļa īpašuma atsavināšanas ierosināšanas, tiek sagatavots Jēkabpils pilsētas domes lēmuma projekts par atsavināmā objekta nodošanu atsavināšanai par tirgus (brīvu) cenu

Izmaiņu datums 25.10.2018. 15:06