Zemes ierīcības projekta izstrādes prasību noteikšana, projekta saskaņošana un akceptēšana

Zemes ierīcības projekta izstrādes prasību noteikšana, projekta saskaņošana un akceptēšana

Zemes ierīcības projektu izstrādā zemesgabalu (arī kopīpašumu) sadalīšanai, zemesgabalu robežu pārkārtošanai, starpgabalu likvidēšanai, zemes konsolidācijai, piekļūšanas iespēju nodrošināšanai, kā arī uz zemesgabalu attiecināmo teritorijas plānojuma noteikto nekustamā īpašuma apgrūtinājumu konkretizēšanai ievērojot vietējas pašvaldības teritorijas plānojumu.

Pašvaldība, apstiprinot projektu, pieņem lēmumu par: adreses piešķiršanu; nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu vai maiņu

Izmaiņu datums 31.07.2018. 13:16