Apbedīšanas atļaujas saskaņošana Jēkabpils pašvaldības kapsētā

Apbedīšanas atļaujas saskaņošana Jēkabpils pašvaldības kapsētā

Kapsēta ir paredzēta mirušo Jēkabpils pilsētas iedzīvotāju apbedīšanai, kuru pēdējā deklarētā dzīvesvieta ir Jēkabpils. Citu personu, izņemot augšupējos (vecāki, vecvecāki utt.), lejupējos (bērni, mazbērni utt.) vai sāņu līnijas(brāļi, māsas, tēva un mātes brāļi un māsas utt.) radiniekus, apbedīšana Jēkabpils pilsētas kapsētā iespējama, uz motivēta iesnieguma pamata, ja kapa vietas nomnieks ir saņēmis Jēkabpils pilsētas pašvaldības pilnvarotas personas saskaņojumu, bet izveidotajos ģimenes kapos – bez saskaņojuma

Izmaiņu datums 31.07.2018. 13:21