Ārpus meža augošu koku ciršanas atļauja

Ārpus meža augošu koku ciršanas atļauja

Koku ciršana pieļaujama, ja tie rada draudus iedzīvotāju veselībai un īpašumam, satiksmes drošībai, būvēm vai komunikācijām, pamatojoties uz būveksperta slēdzienu, apstādījumu uzturēšanas (kopšanas) vai rekonstrukcijas nolūkos, kā arī saistībā ar plānoto būvniecību.
Patvaļīga koku ciršana pilsētas administratīvajā teritorijā nav pieļaujama. 
Gadījumos, kad nepieciešama koku ciršana (izņemot augļu kokus un kokus, kuru celma caurmērs ir mazāks par 20 cm), pirms darbu sākšanas jāsaņem Jēkabpils pilsētas pašvaldības koku novērtēšanas komisijas lēmums un Ārpus meža augošu koku ciršanas atļauja.

Saskaņā ar Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr.309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" 20.punktu pilsētas un ciema teritorijā koku ciršana aizliegta laikposmā no 15.aprīļa līdz 30.jūnijam, izņemot gadījumu, ja vietējā pašvaldība koka ciršanu atzinusi par neatliekamu vai izņemot iepriekš minēto noteikumu minētos gadījumus: 
1.Augļu kokus;
2. Kokus, kuru celma caurmērs ir mazāks par 20 centimetriem;
3. Kokus ārpus pilsētām teritorijās, kur saskaņā ar normatīvajiem aktiem par aizsargjoslām, meliorāciju, autoceļiem un dzelzceļiem koku audzēšana ir aizliegta, kā arī Aizsargjoslu likuma 61.pantā minētos kokus u.c.

Izmaiņu datums 31.07.2018. 13:19