Jēkabpils — labo pārmaiņu pilsēta!

SAISTOŠIE NOTEIKUMI

SAISTOŠIE NOTEIKUMI

IZGLĪTĪBA UN KULTŪRA

Saistošie noteikumi par pirmskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Jēkabpils pilsētas pašvaldības pirmskolas izglītības iestādēs

Saistošie noteikumi par pašvaldības galvojuma sniegšanu studējošajiem

Saistošie noteikumi par pašvaldības stipendiju piešķiršanu

Saistošie noteikumi par līdzfinansējuma samaksas kārtību Jēkabpils pilsētas pašvaldības profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestādēs

Saistošie noteikumi par studiju maksas piešķiršanu speciālistu piesaistei Jēkabpils pilsētā

Saistošie noteikumi par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu

SABIEDRISKĀ KĀRTĪBA

Par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnēs Jēkabpils pilsētā

Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Jēkabpils pilsētā

Jēkabpils sabiedriskā transporta (autobuss) lietošanas noteikumi

Saistošie noteikumi par peldvietas “Radžu ūdenskrātuve” lietošanas un apsaimniekošanas kārtību

Par Jēkabpils pilsētas pašvaldības simboliku

Saistošie noteikumi par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta tirdzniecība Jēkabpils pilsētā

Jēkabpils pilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas saistošie noteikumi

Jēkabpils pilsētas Radžu ūdenskrātuves licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību nolikums

Saistošie noteikumi par nodevām Jēkabpils pilsētā

Saistošie noteikumi par mājas dzīvnieku turēšanu Jēkabpils pilsētā

Jēkabpils sabiedriskās kārtības noteikumi

Par koku ciršanu ārpus meža Jēkabpils pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā

Saistošie noteikumi par reklāmas un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu Jēkabpils pilsētā  

Saistošie noteikumi par ēku numerācijas zīmju un ielu (laukumu) nosaukumu norāžu izvietošanu Jēkabpils pilsētā

Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Jēkabpils pilsētā

SOCIĀLIE JAUTĀJUMI

Par īpašumiem, kurus neņem vērā nosakot ģimenes (personas) atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam

Saistošie noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu Jēkabpils pilsētā

Kārtība, kādā Jēkabpils pilsētas pašvaldībā organizē darba un sociālo prasmju saglabāšanas, atjaunošanas un apgūšanas pasākumus, kas rada labumu sabiedrībai un neaizvieto pašvaldības funkciju veicējus

Saistošie noteikumi par sociālo un cita sociālā atbalsta pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību Jēkabpils pilsētā

Saistošie noteikumi par bērnu pieskatīšanas istabas pakalpojuma saņemšanas kārtību Jēkabpils pilsētas pašvaldībā

Saistošie noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni un pabalstu garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai Jēkabpils pilsētā

Saistošie noteikumi par peldbaseina pakalpojumu Jēkabpils pilsētas pašvaldībā

Saistošie noteikumi par pabalsta krīzes situācijā piešķiršanu Jēkabpils pilsētā

Kārtība, kādā sedz ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītos izdevumus

Saistošie noteikumi par atbalsta pasākumiem vides pieejamības nodrošināšanai personām ar kustību traucējumiem

Saistošie noteikumi par materiālo atbalstu Jēkabpils pilsētā

Saistošie noteikumi par materiālo atbalstu pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem un audžuģimenēm Jēkabpils pilsētā

Saistošie noteikumi par sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanas kārtību Jēkabpils pilsētā

CITI JAUTĀJUMI

Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Jēkabpils pilsētas pašvaldībā

Saistošie noteikumi par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Jēkabpils pilsētas pašvaldībā

Saistošie noteikumi par Jēkabpils pilsētas pašvaldības aģentūras “Jēkabpils vēstures muzejs” maksas pakalpojumiem

Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtība Jēkabpils pilsētā

Par likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanu Jēkabpils pilsētas administratīvajā teritorijā

Saistošie noteikumi par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas kārtību Jēkabpils pilsētā

Saistošie noteikumi par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Jēkabpils pilsētā

Par Jēkabpils pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai

Izmaiņu datums 29.05.2020. 12:37