Amatu konkursi

Amatu konkursi

Jēkabpils pilsētas pašvaldība ( reģistrācijas numurs 90000024205) aicina darbā uz nenoteiktu laiku būvvaldes būvinspektoru

 

Galvenie darba pienākumi:

 1. Kontrolēt būvniecības procesa tiesiskumu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
 2. Izskatīt un sagatavot atbildes uz juridisko un fizisko personu iesniegumiem;
 3. Konsultēt juridiskās un fiziskās personas par būvniecības jautājumiem.

 Prasības pretendentiem:

 1. Otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība arhitektūras jomā arhitekta studiju programmā vai būvniecības jomā būvinženiera studiju programmā;
 2. Būvprakses vai arhitekta prakses sertifikāts;
 3. Patstāvīgā prakse arhitektūras vai būvniecības jomā ne mazāka par 2 (diviem) gadiem pēc būvspeciālista sertifikāta saņemšanas, kura iegūta pēdējo 5 (piecu) gadu laikā;
 4. Zināšanas par būvniecības jautājumus reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem;
 5. Iemaņas darbā ar datoru, biroja programmatūru un biroja tehniku;
 6. Prasme dokumentu un normatīvo aktu sagatavošanā;
 7. Vēlme radoši strādāt komandā un prasme organizēt darbu;
 8. Laba komunikācijas un argumentācijas prasme;
 9. Augsta atbildības izjūta un spēja strādāt kolektīvā;
 10. Pašiniciatīva un spēja piedāvāt problēmsituāciju risinājumus;
 11. B kategorijas autovadītāja apliecība.

 Piedāvājam:

 1. Stabilu, atbildīgu un interesantu darbu;
 2. Iespēju pilnveidot profesionālo pieredzi;
 3. Profesionālus un pretimnākošus kolēģus;
 4. Sociālās garantijas un stabilu atalgojumu 1405 eiro apmērā

 

 

Pieteikumu (motivācijas vēstuli un CV) iesniegt Vienas pieturas aģentūrā, Brīvības ielā 120, Jēkabpilī vai sūtīt elektroniski pa e-pastu: pasts@jekabpils.lv 

 

Tālrunis informācijai 65231005

 

Jēkabpils pilsētas pašvaldības iestāde “Jēkabpils Izglītības pārvalde” reģistrācijas nr. 40900025374 uz noteiktu laiku (no 01.02.2020. līdz 16.07.2020.) izsludina vakanci Pedagogs karjeras konsultants ESF projekta 8.3.5.0/16/1.001 “Karjeras atbalsts vispārējās profesionālās izglītības iestādēs”

Prasības pretendentam: Otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība pedagoģijā un karjeras konsultanta kvalifikācija vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība pedagoģijā un skolotāja – karjeras konsultanta B programma vismaz 72 stundu apjomā atbilstoši MK noteikumiem  Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” prasībām.

Piedāvājam: 0,77 slodzes (darba pienākumu veikšana Jēkabpils pamatskolā, Rīgas ielā 200, Jēkabpilī)

Amata pienākumi: 

· koordinēt un organizēt karjeras attīstības atbalsta pasākumus izglītojamajiem atbilstoši izstrādātajai izglītības iestādes karjeras izglītības programmai un pašvaldības karjeras attīstības atbalsta pasākumu plānam;

· uzkrāt un apkopot informāciju, datus par Projekta darbību, izglītojamajiem, īstenotajiem pasākumiem un sasniegtajiem rezultātiem;

· nodrošināt Projekta dokumentu un materiālu noformēšanu atbilstoši normatīvajiem aktiem un Sadarbības līgumā noteiktajam;

· ievērot Projekta dokumentācijas kārtošanu, uzturēšanu un uzglabāšanu saskaņā ar apstiprināto pašvaldības lietu nomenklatūru un atbilstoši spēkā esošajiem ārējiem un iekšējiem normatīvajiem aktiem.

 

Iesniedzamie dokumenti: Darba gaitas apraksts (Curriculum Vitae)

Dokumentus iesniegt līdz 2020.gada 31.janvārim plkst.17.00 Jēkabpils Izglītības pārvaldē, Draudzības alejā 26, Jēkabpilī vai sūtīt elektroniski uz e pastu izglitibasparvalde@edu.jekabpils.lv

 

 

Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.pantu, Jēkabpils pilsētas pašvaldība informē, ka jūsu pieteikumos norādītie personas dati tiks apstrādāti saskaņā ar Jēkabpils pašvaldības privātuma politiku.

Izmaiņu datums 22.01.2020. 13:31