SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” viena valdes locekļa amats (ārstniecības nozarē)

SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” viena valdes locekļa amats (ārstniecības nozarē)

Informācija par SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” valdes locekļa (ārstniecības nozarē) kandidātu atlases procesu

Atklātais konkurss uz SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca”, reģistrācijas Nr. 50003356621, juridiskā adrese: Andreja Pormaļa iela 125, Jēkabpils, LV-5201 valdes locekļa (ārstniecības nozarē)  amatu tika organizēts saskaņā ar kapitāla daļu turētāja pārstāvja 14.09.2020. rīkojumu Nr. 87/D “Par kandidātu nominācijas procesu”.

Ar rīkojumu tika noteikta Nominācijas komisija šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētājs: Guntars Gogulis (Jēkabpils pilsētas pašvaldības izpilddirektors)
Komisijas locekļi: 
Natālija Dardete (Administratīvā departamenta direktore)
Dace Gluha (Juridiskā departamenta direktore)
Jevgēņijs Kalējs (biedrības “Latvijas slimnīcu biedrība” priekšsēdētājs)

Atklātais konkurss uz SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” valdes locekļa (ārstniecības nozarē) amatu tika izsludināts 23.09.2020. Sludinājums par konkursu tika publicēts:
•Jēkabpils pilsētas pašvaldības mājas lapā;
•SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” mājas lapā;
•Nodarbinātības valsts aģentūras vakanču datubāzē

Kandidātu pieteikšanās termiņš tika noteikts 16.10.2020.

Kandidāti uz valdes locekļa amatu tika vērtēti divās kārtās, nominācijas process notika gan klātienē, gan attālināti. Attālinātajās komisijas sēdēs komisijas locekļi izmantoja videokonferences rīku Teams.

Nominācijas komisija valdes locekļu amatu kandidātus novērtēja, balstoties uz nominācijas komisijas 2020.gada 23.septembra sēdē apstiprinātiem vērtēšanas kritērijiem.

Konkursa pirmajā kārtā nominācijas komisija veica sākotnējo pārbaudi atbilstoši pretendentu iesniegtajiem dokumentiem. Veicot visu kandidātu vērtējumu, nominācijas komisija uz konkursa otro kārtu izvirzīja divus kandidātus. Konkursa otrajā kārtā tika veikts pretendentu kompetenču izvērtējums (intervija, lai pārliecinātos par amatam nepieciešamajām zināšanām un prasmēm) un tika vērtēts iesniegtais uzņēmuma attīstības redzējums, atbilstoši uzņēmumam izvirzītajiem vispārējiem stratēģiskajiem mērķiem, uzņēmuma vidējā termiņa stratēģijai un sabiedrības veselības pamatnostādnēm 2021.-2027. gada plānošanas periodam. Abās kārtās komisija vērtēja divus kandidātus.

Apkopojot konkursa abu kārtu kandidātu vērtējumus, nominācijas komisija pieņēma lēmumu SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” valdes locekļa (ārstniecības nozarē) amatam izvirzīt kapitāla daļu turētājam izvērtēšanai divus kandidātus, norādot tos prioritārajā secībā.

Nominācijas komisija beidza savu darbu ar brīdi, kad tika pieņemts gala lēmums par konkursa rezultātiem un iesniegts priekšlikums SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” kapitāla daļu turētāja pārstāvim.

 

Izmaiņu datums 12.11.2020. 09:15