Nomas tiesību paziņojumi

Nomas tiesību paziņojumi

15.09.2020;

Paziņojums par nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56010010268 Sporta iela 28, Jēkabpilī zemes vienības  ar kadastra apzīmējumu 56010010266 0,716 ha platībā nomas tiesību izsoles rezultātu.

            2020.gada 14.augustā plkst. 10.50 Jēkabpils pilsētas pašvaldības ēkā Brīvības ielā 45, Jēkabpilī 4.stāvā, sēžu zālē notika  nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56010010268 Sporta iela 28, Jēkabpilī zemes vienības  ar kadastra apzīmējumu 56010010266, 0,716 ha platībā nomas tiesību izsole.

Mutiskas izsoles rezultātā nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56010010268 Sporta iela 28, Jēkabpilī zemes vienības  ar kadastra apzīmējumu 56010010266, 0,716 ha platībā  nomas tiesības uz 30 gadiem no zemes nomas līguma noslēgšanas dienas ieguva SIA “TOLKA”, reģistrācijas Nr.40103541406 par  nomas maksu 276,00 euro gadā bez pievienotās vērtības nodokļa un nekustamā īpašuma nodokļa. 

15.09.2020.

Paziņojums par nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56010010269 Sporta iela 24, Jēkabpilī zemes vienības  ar kadastra apzīmējumu 56010010264, 0,2 ha platībā nomas tiesību izsoles rezultātu.

            2020.gada 14.augustā plkst. 10.30 Jēkabpils pilsētas pašvaldības ēkā Brīvības ielā 45, Jēkabpilī 4.stāvā, sēžu zālē notika  nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56010010269 Sporta iela 24, Jēkabpilī zemes vienības  ar kadastra apzīmējumu 56010010264, 0,2 ha platībā nomas tiesību izsole.

Mutiskas izsoles rezultātā nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56010010269 Sporta iela 24, Jēkabpilī zemes vienības  ar kadastra apzīmējumu 56010010264, 0,2 ha platībā  nomas tiesības uz 30 gadiem no zemes nomas līguma noslēgšanas dienas ieguva SIA “TOLKA”, reģistrācijas Nr.40103541406 par  nomas maksu 100,00 euro gadā bez pievienotās vērtības nodokļa un nekustamā īpašuma nodokļa. 

31.08.2020.

Paziņojums par Nedzīvojamo telpu nomas līguma pagarināšanu

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumu  Nr.97 "Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi" 18. un 21.punktu pagarināts starp Jēkabpils pilsētas pašvaldību un SIA "Jēkabpils grāmata", reģistrācijas Nr.45403000357 noslēgtais 2018.gada 16.augusta nedzīvojamo telpu nomas līgums līdz 31.10.2020. 

08.07.2020.

Paziņojums par Zemes nomas līguma noslēgšanu

2020.gada 26.jūnijā starp Jēkabpils pilsētas pašvaldību un SIA "AAO projekts", reģistrācijas Nr.45403043801 noslēgts Nomas līgums par nedzīvojamo telpu nomu Jāņa Raiņa iela 85, Jēkabpilī par nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.56010013054 Jāņa Raiņa iela 85, Jēkabpilī būves ar kadastra apzīmējumu 56010013054001 (noliktava) daļas 197,00 kvadrātmetru platībā nodošanu nomas lietošanā uz 5 gadiem no līguma spēkā stāšanās brīža par  nomas maksu 59,10 eiro mēnesi (0,30 eiro/m2 mēnesī) bez pievienotās vērtības nodokļa, nekustamā īpašuma nodokļa un komunālajiem maksājumiem un apsaimniekošanas izdevumiem. 

26.06.2020.

Paziņojums par nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56010013054 Jāņa Raiņa iela 85, Jēkabpilī būves ar kadastra apzīmējumu 56010013054001 (noliktava) daļas nomas tiesību izsoles rezultātu.

            2020.gada 10.jūnijā plkst. 10.00. Jēkabpils pilsētas pašvaldības ēkā Brīvības ielā 45, Jēkabpilī 4.stāvā, sēžu zālē notika  nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56010013054 Jāņa Raiņa iela 85, Jēkabpilī būves ar kadastra apzīmējumu 56010013054001 (noliktava) daļas 197,00 m2 platībā nomas tiesību izsole.

Mutiskas izsoles rezultātā nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56010013054 Jāņa Raiņa iela 85, Jēkabpilī būves ar kadastra apzīmējumu 56010013054001 (noliktava) daļas 197,00 m2 platībā nomas tiesības uz 5 gadiem no nomas līguma noslēgšanas dienas ieguva SIA “AAO projekts”, reģistrācijas Nr.45403043801 par  nomas maksu 0,30 euro/m2 mēnesī bez pievienotās vērtības nodokļa, nekustamā īpašuma nodokļa un komunālajiem maksājumiem un apsaimniekošanas izdevumiem.

08.06.2020.

Paziņojums par Zemes nomas līguma noslēgšanu

2020.gada 25.maijā starp Jēkabpils pilsētas pašvaldību un SIA "Narvesen Baltija", reģistrācijas Nr.40003365783 noslēgts Zemes nomas līgums par nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.56010021229 Stadiona iela 1A, Jēkabpilī zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56010021229 daļas 36 kvadrātmetru platībā nodošanu nomas lietošanā uz 5 gadiem no abpusēja zemes nomas līguma parakstīšanas dienas par  nomas maksu 57,00 euro gadā bez pievienotās vērtības nodokļa un nekustamā īpašuma nodokļa. 

25.05.2020.

Paziņojums par nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.56010021229 Stadiona iela 1A, Jēkabpilī zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56010021229 daļas 36 kvadrātmetru platībā nomas tiesību izsoles rezultātu.

            2020.gada 15.maijā plkst. 11.00. Jēkabpils pilsētas pašvaldības ēkā Brīvības ielā 45, Jēkabpilī 4.stāvā, sēžu zālē notika  nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.56010021229 Stadiona iela 1A, Jēkabpilī zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56010021229 daļas 36 kvadrātmetru platībā nomas tiesību izsole.

Mutiskas izsoles rezultātā nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.56010021229 Stadiona iela 1A, Jēkabpilī zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56010021229 daļas 36 kvadrātmetru platībā nomas tiesības uz 5 gadiem no zemes nomas līguma noslēgšanas dienas ieguva SIA “Narvesen Baltija” par  nomas maksu 57,00 euro gadā bez pievienotās vērtības nodokļa un nekustamā īpašuma nodokļa.

28.05.2020.

Paziņojums par Zemes nomas līguma noslēgšanu

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 "Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi" 29.6.apakšpunktu starp Jēkabpils pilsētas pašvaldību un SIA "RERE VIDE", reģistācijas Nr.40103820553 noslēgts Zemes nomas līgums par nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.5601022665 Jēkaba iela 105, Jēkabpilī zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56010022665 daļas 0,53 ha platībā nodošanu nomas lietošanā līdz 30.10.2020 par  nomas maksu 754,00 euro gadā bez pievienotās vērtības nodokļa un nekustamā īpašuma nodokļa. 

23.04.2020.

Paziņojums par Nedzīvojaamo telpu nomas līguma noslēgšanu

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumu  Nr.97 "Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi" 7.punktu 2020.gada 1.aprīlī starp Jēkakbpils pilsētas pašvaldību un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta Zemgales reģionālo centru ir noslēgts Nedzīvojamo telpu nomas līgums par nedzīvojamo telpu  316,5 kvadrātmetru kopplatībā nomas lietošanu būvē  ar kadastra apzīmējumu 56010022202001 Brīvības ielā 126, Jēkabpilī līdz 31.12.2030. par nomas maksu 445,49 eiro mēnesī bez pievienotās vērtības nodokļa un nekustamā īpašuma nodokļa.

29.01.2020.

Paziņojums par Nedzīvojamo telpu nomas līguma pagarināšanu

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumu  Nr.97 "Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi" 18. un 21.punktu pagarināts starp Jēkabpils pilsētas pašvaldību un IK "Moiša", reģistrācijas Nr.45402015251 noslēgtais 2010.gada 25.janvāra nedzīvojamo telpu nomas līgums līdz 31.12.2024. par nedzīvojamās telpas 17,2 kv.m. platībā nomas lietošanu ar nomas maksu 25,80 eiro mēnesī bez pievienotās vērtības nodokļa.

22.01.2020.

Paziņojums par Nedzīvojamo telpu nomas līguma noslēgšanu

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumu  Nr.97 "Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi" 7.punktu 2020.gada 9.janvārī starp Jēkakbpils pilsētas pašvaldību un Nodarbinātības valsts aģentūru, reģistrācijas Nr.90001634668 ir noslēgts Nekustamā īpašuma nomas līgums par nekustamā īpašuma  ar kadastra Nr.56010023199 Jaunā ielā 79E, Jēkabpilī nomu līdz 31.12.2024. par nomas maksu 300,09 eiro gadā bez pievienotās vērtības nodokļa, nekustamā īpašuma nodokļa, komunālo pakalpojumu izdevumiem un nekustamā īpašuma apsaimniekošanas un uzturēšanas izdevumiem.

 

 

Izmaiņu datums 15.09.2020. 16:05