8.1.2. SAM

8.1.2. SAM

Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas Jēkabpils pilsētas pašvaldības projektu iesniegumu atlases dokumenti:

Projektu iesniegumu atlases nolikums

Atlases nolikuma 1. pielikums

Projekta iesnieguma veidlapa

Projekta iesnieguma veidlapas 1., 2. un 3. pielikums

Apliecinājums par dubultā finansējuma neesamību

Atlases nolikuma 2. pielikums

Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika

Atlases nolikuma 3. pielikums

Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji

Atlases nolikuma 4. pielikums

Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika

Atlases nolikuma 5. pielikums

Vienošanās par projekta īstenošanu

Atlases nolikuma 6. pielikums

Ieteikumi vispārējās izglītības iestāžu mācību vides modernizācijai

Specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu reglamentējošie MK noteikumi

2016. gada 24. maija noteikumi Nr. 323 Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi" īstenošanas noteikumi

Papildu informācija:

Labklājības ministrijas izstrādātā metodika horizontālā principa “Vienlīdzīgas iespējas” īstenošanas uzraudzībai 2014.-2020. plānošanas periodā

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas kā atbildīgās iestādes izstrādātie materiāli, t.sk. metodika 2014.-2020. gada Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda un Kohēzijas fonda ieviešanā iesaistītajiem horizontālā principa “Ilgtspējīga attīstība” īstenošanas uzraudzībai

Finanšu ministrijas kā vadošās iestādes izstrādātās vadlīnijas un skaidrojumi


Apstiprinātie projektu iesniegumi

1. Projekta identifikācijas numurs: 8.1.2.0/18/I/007

Projekta nosaukums: Jēkabpils vispārējās izglītības iestāžu mācību vides un infrastruktūras uzlabošana

Projekta iesniedzējs: Jēkabpils pilsētas pašvaldība

Projekta apstiprināšanas datums: 30.01.2019