Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju izmantošana komunālo pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai

Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju izmantošana komunālo pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai

2014.gada 18.februārī tika noslēgts partnerības līgums starp projekta vadošo partneri Kurzemes plānošanas reģionu un 16 projekta partneriem t.sk. Jēkabpils pilsētas pašvaldību par projekta Nr. LLV – 393 „Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju izmantošana komunālo pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai” (Information and Communication Technologies Solutions for Improvement of Quality in Municipal Utilities) īstenošanu. Projekta partneru pašvaldības ir Ventspils, Liepājas pilsētas un to komunālie pašvaldības uzņēmumi, Saldus pašvaldība un tās komunālais uzņēmums, kurus projektā pārstāv vadošais partneris Kurzemes plānošanas reģions, Jēkabpils pilsēta, Iecavas, Jēkabpils, Kokneses, Pļaviņas, Rundāles, Viesītes novadu pašvaldības un to komunālie uzņēmumi, kurus projektā pārstāv Zemgales plānošanas reģions (Latvijas partneri) un Akmenes rajona pašvaldība (Lietuva), kā arī Šauļu reģionālā attīstības aģentūra, Kauņas Tehniskā Universitāte (Lietuva). Projekta mērķis ir uzlabot pašvaldības komunālo pakalpojumu kvalitāti un efektivitāti, izmantojot dabas resursus, izmantojot IKT un radot jaunus elektroniskos pakalpojumus patērētājiem. Projekta ietvaros deviņās pašvaldībās tika uzstādītas ūdens mērījumu attālinātās datu nolasīšanas sistēmas, divās pašvaldībās siltuma mērījumu attālinātās datu nolasīšanas sistēmas, vienā pašvaldībā notekūdeņu sūkņu staciju vadības un monitoringa sistēma, un vienā pašvaldībā izstrādāts „viedās” ielu apgaismojuma sistēmas tehniskais projekts. Papildus pašvaldību, pašvaldības komunālo pakalpojumu uzņēmumu darbinieki tika apmācīti iekārtu apkalpošanā un infrastruktūras uzturēšanā. Ar projekta atbalstu Jēkabpils pilsētā tika uzstādītas 50 pašvaldības iestādēs attālināta patērētā aukstā ūdens mērījumu datu nolasīšana iekārta. Attālināta patērētā ūdens mērījumu datu nolasīšana ir risinājums, kādā veidā pašvaldība var mazināt administratīvo slogu kvalitatīvu datu ieguvē, rast iespēju iegūt kvalitatīvus (ticamus) datus, kā rezultātā veiktu precīzu uzskaiti un mazinātu ūdens zudumus, uzlabot komunikāciju ar patērētājiem, savlaicīgi aprēķinot un izrakstot rēķinus par saņemtajiem pakalpojumiem. Projekts tika īstenots no 2014.gada 3.marta līdz 2015.gada 27. februārim. Projekta kopējais budžets sastāda EUR 405716.30, t.sk. EUR 344858.86 (85%) ir ERAF finansējums un EUR 60857.45 (15%) nacionālais finansējums. Jēkabpils pilsētas pašvaldības kopējais budžets projektā ir EUR 15750.00 no kurām EUR 13387.50 (85%) ir ERAF finansējums un EUR 2362.50 (15%) nacionālais finansējums. Projekts tiek finansēts no Programmas: Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma Eiropas teritoriālās sadarbības mērķa ietvaros 2007-2013.

03.03.2014.

Projekta galerija

Projekta publikācijas

Projekta noslēguma konference
19.02.2015. 16:57
Projekta partneru apmācību seminārs Jelgavā
13.02.2015. 16:42
Papildus uzstāda attālināto aukstā ūdens skaitītājus
05.01.2015. 14:04
Jēkabpils pilsētas pašvaldībā uzstādīti elektroniski nolasāmi aukstā ūdens patēriņa skaitītāji
01.10.2014. 10:05
Aukstā ūdens attālināto datu nolasīšanas sistēmu uzstādīšana
09.07.2014. 14:39
Projekts uzsāk savu gaitu
01.04.2014. 14:29