Izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta sistēmas izveide

Izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta sistēmas izveide

Eiropas Sociālā fonda projekts „Izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta sistēmas izveide” Nr. 2010/0330/1DP/1.2.2.4.1/10/IPIA/VIAA/001

Projekta mērķis: veidot atbalsta sistēmu izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem kvalitatīvas izglītības nodrošināšanai, sekmējot viņu iekļaušanos sabiedrībā.
Projekta uzdevumi:

  • izveidot speciālās izglītības laboratorijas un nodrošināt to darbību Latvijas augstskolās, kurās ir pieredze speciālās izglītības jautājumu zinātniskā izpētē un pedagogu sagatavošanā, lai nodrošinātu projekta rezultātu zinātnisko pamatotību;
  • pilnveidot izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem attīstības, spēju un veselības stāvokļa vienotu novērtēšanas metodiku un tās izmantošanu pedagoģiski medicīnisko komisiju darbā;
  • paaugstināt pedagoģiski medicīnisko komisiju darbinieku un izglītības iestāžu pedagogu, kuri strādā ar izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem, profesionālo kapacitāti;
  • izveidot republikas pilsētās iekļaujošas izglītības atbalsta centrus, lai nodrošinātu konsultatīvu atbalstu novadu pedagoģiski medicīniskām komisijām un logopēda, psihologa un speciālā pedagoga atbalstu izglītības iestādēm un veicinātu iekļaujošas izglītības vides veidošanu;
  • izstrādāt mācību līdzekļus izglītojamiem ar speciālām vajadzībām, un metodiskos materiālus pedagogiem;
  • paaugstināt sabiedrības izpratni par iekļaujošas izglītības nozīmi.

Projekta vadošais partneris: IZM Valsts izglītības satura centrs.
Jēkabpils pilsētas pašvaldībā ar 2011.gada 1.augustu darbu sāka viens no astoņiem Latvijas teritorijā izveidotiem iekļaujošas izglītības atbalsta centriem, kas nodrošinās izglītības atbalsta sistēmas funkciju īstenošanu, ietverot divus aspektus - individuālo atbalstu izglītojamam ar speciālajām vajadzībām un institucionālo atbalstu. Centru sastāvā esošajām pedagoģiski medicīniskajām komisijām tika veidota vienota datu bāze. Centri veicinās un pilnveidos sadarbību ar ģimenes ārstiem un sociālās palīdzības dienestiem, ārstnieciskajām iestādēm.

Iekļaujošas izglītības atbalsta centri sniedza atzinumus arī tiem izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem atbilstošas izglītības programmas šobrīd var ieteikt tikai Valsts pedagoģiski medicīniskā komisija. Tādā veidā izglītojamiem tika nodrošināti pakalpojumi pēc iespējas tuvu viņu dzīves vietai.

Projekta darbības ilgums: līdz 2013.gada 31.oktobrim.

Projektu finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību -85% un Latvijas valsts -15%.