Jēkabpils ūdenssaimniecības attīstības 2.kārta, Latvija

Jēkabpils ūdenssaimniecības attīstības 2.kārta, Latvija

 

Projekta nosaukums: „Jēkabpils ūdenssaimniecības attīstības 2.kārta, Latvija”
Nozare: Apkārtējā vide (ūdensapgādes un kanalizācijas jomā)
Iesaistītās puses: Eiropas Savienības institūcijas, LR Vides ministrija, Jēkabpils pilsētas pašvaldība, SIA "Jēkabpils ūdens"
Projekta vērtība un finansējuma avoti: 1. Projekta īstenošanas termiņš ir 48 mēneši no šī līguma spēkā stāšanās dienas.

2. Projekta izmaksu attiecināmības:

2.1. sākuma datums Projekta sagatavošanas izmaksām ir 2006. gada 24. oktobris,

2.2. sākuma datums pārējām Projekta attiecināmajām izmaksām ir 2007. gada 22. decembris,

2.3. beigu datums ir Projekta īstenošanas termiņa pēdēja diena.

3. Projekta kopējās izmaksas LVL 10 547 140,35 (desmit miljoni pieci simti četrdesmit septiņi tūkstoši viens simts četrdesmit lati un trīsdesmit pieci santīmi), no tā attiecināmās izmaksas (lēmuma par Projekta apstiprināšanu summa) LVL 8 523 966,52 (astoņi miljoni pieci simti divdesmit trīs tūkstoši deviņi simti sešdesmit seši lati un piecdesmit divi santīmi).

4. Atbalsta summa – 88,7% no attiecināmajām izmaksām, nepārsniedzot LVL 7 563 031,13 (septiņi miljoni pieci simti sešdesmit trīs tūkstoši trīsdesmit viens lats un trīspadsmit santīmi), no tā:

4.1. Kohēzijas fonda līdzfinansējums – 85% no attiecināmajām izmaksām, nepārsniedzot LVL 7 245 371,54 (septiņi miljoni divi simti četrdesmit pieci tūkstoši trīs simti septiņdesmit viens lats un piecdesmit četri santīmi);

4.2. valsts budžeta līdzfinansējums – 3,7% no attiecināmajām izmaksām, nepārsniedzot LVL 317 659,59 (trīs simti septiņdesmit tūkstoši seši simti piecdesmit deviņi lati un piecdesmit deviņi santīmi).

5. SIA „Jēkabpils ūdens” līdzfinansējums – 0,19% no attiecināmajām izmaksām, nepārsniedzot LVL 16 603,28 (sešpadsmit tūkstoši seši simti trīs lati un divdesmit astoņi santīmi).

6. Pašvaldības līdzfinansējums – 11% no attiecināmajām izmaksām, nepārsniedzot LVL 944 332,11 (deviņi simti četrdesmit tūkstoši trīs simti trīsdesmit divi lati un vienpadsmit santīmi).

Projekta komponentes: Aktivitātes kvalitatīva dzeramā ūdens piegādes nodrošināšanai un ūdens resursu aizsardzībai (dzeramā ūdens ieguve, sagatavošana, pārvade, uzkrāšana, ūdensapgādes tīkla darbības nodrošināšana, neizmantojamo dziļurbumu tamponēšana u.c.)

· ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija, ietverot cauruļvadu nomaiņu 2,80 km garumā, 76 jaunu aizbīdņu, 18 jaunu hidrantu, 7 jaunu ūdens mērītāju uzstādīšana un 257 apkalpes aku remonts vai nomaiņa;

· 5 bezsaimnieka artēzisko aku slēgšana.

 

Aktivitātes ar komunālajiem notekūdeņiem vidē novadītā piesārņojuma apjoma samazināšanai (notekūdeņu savākšanas sistēmas rekonstrukcija, notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve vai rekonstrukcija, notekūdeņu dūņu apstrādes un uzglabāšanas nodrošināšana, neattīrītu vai daļēji attīrītu notekūdeņu tiešo izplūžu likvidēšana u.c.)

· notekūdeņu attīrīšanas ietaišu rekonstrukcija, iesk., fosfora ķīmiskās atdalīšanas iekārtas uzstādīšanu un dūņu lauku izbūvi;

· 2 kanalizācijas sūkņu staciju rekonstrukcija;

· saimnieciskās kanalizācijas rekonstrukcija (258 kanalizācijas skataku remonts un 2,74 km kanalizācijas tīklu nomaiņa);

· kanalizācijas tīklu paplašināšana 20,37 km garumā (t.sk., 1,48 km spiedvads un 3 KSS).

 

Aktivitātes ūdenssaimniecības pakalpojumu, kas atbilst normatīvajos aktos noteiktajiem ūdenssaimniecības pakalpojumu kvalitātes rādītājiem, pieejamības nodrošināšanai (ūdensapgādes un kanalizācijas tīkla paplašināšana, sistēmu uzlabošana atbilstoši tehnisko normatīvu prasībām, investīciju sistēmu uzturēšanas nodrošināšanai u.c.)

· ūdensvada sistēmas paplašināšana 16,05 km garumā ;

· kanalizācijas tīklu paplašināšana 20,37 km garumā (t.sk., 1,48 km spiedvads un 3 KSS);

· frontālā iekrāvēja un mobilā dīzeļģeneratora piegāde.

Īstenošanas laiks: Projekta īstenošanas laiks:

· Tehniskā palīdzība - 29.10.2008.

· Būvniecības darbi - 29.12.2012.

Projekta galvenie mērķi: · Nodrošināt kvalitatīvu dzeramā ūdens pakalpojumu visiem pilsētas iedzīvotājiem, atbilstoši ES direktīvas 98/83/EK – “Dzeramā ūdens kvalitāte” prasībām un 29.04.2003. MK noteikumiem Nr. 235 “Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība”.

· Nodrošināt vispārējiem pakalpojumu standartiem atbilstošu dzeramā ūdens apgādes sistēmu, ieskaitot piegādes traucējumu samazināšanu līdz minimumam, kā arī resursu zudumu samazināšanu.

· Nodrošināt vispārējiem pakalpojumu standartiem atbilstošu notekūdeņu savākšanas sistēmu.

· Nodrošināt notekūdeņu attīrīšanu atbilstoši prasībām, kāda noteiktas ES direktīvā 91/271/EEK “Komunālo notekūdeņu attīrīšana” un 22.01.2002. MK noteikumos Nr. 34 “Noteikumi par piesārņojošo vielu emisija ūdenī”.

· Nodrošināt notekūdeņu dūņu pienācīgu apsaimniekošanu un sagatavošanu tālākai izmantošanai atbilstoši 02.05.2006. MK noteikumiem Nr.362 “Par notekūdeņu dūņu un to komposta izmantošanu, monitoringu un kontroli”.

· Nodrošināt ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas pakalpojumu pieejamību 95% iedzīvotāju .

Projekta rezultātā sasniegtie vides uzlabojumi: · ūdensapgādes tīkla paplašināšana nodrošinās efektīvu ūdens apgādes sistēmu, padodot ES un Latvijas standartiem atbilstošas kvalitātes dzeramo ūdeni ar nepieciešamo spiedienu, papildus 1045 cilvēkiem (pavisam 22 815 jeb 85% pilsētas iedzīvotāju);

· kanalizācijas tīklu paplašināšana nodrošinās efektīvu notekūdeņu savākšanas sistēmu un novērsīs grunts un gruntsūdeņu piesārņošanu no izvedamajām bedrēm. Centralizētās kanalizācijas sistēma tiks nodrošināta papildus 1500 cilvēkiem (pavisam 21875 jeb 82% pilsētas iedzīvotāju);

· bezsaimnieka artēzisko aku tamponēšana novērsīs pazemes ūdeņu piesārņojuma risku;

· ūdensapgādes tīkla rekonstrukcija samazinās ūdens zudumus par 0,3%;

· kanalizācijas kolektora un skataku rekonstrukcija samazinās lietus ūdeņu un gruntsūdeņu pieplūdi, tādejādi infiltrācija samazināsies par 0,6%;

· kanalizācijas kolektora un skataku remonts samazinās notekūdeņu eksfiltrāciju un līdz ar to arī augsnes/ gruntsūdeņu piesārņošanu ;

· NAI rekonstrukcija nodrošinās notekūdeņu attīrīšanu atbilstoši prasībām, kādas noteiktas aglomerācijām ar CE virs 10000, un samazinās virszemes ūdeņu piesārņošanu, tādejādi sekmējot to ūdens kvalitātes nepasliktināšanos vai uzlabošanos;

· vidē novadītā piesārņojuma apjoms samazināsies par 19,9% SV; 21,4% BSP5; 17,9% ĶSP; 12,0% Nkop; 44,3% Pkop. Kopējā piesārņojuma slodze uz vidi samazināsies par 81,24 t/gadā;

· atbilstošas dūņu uzglabāšanas un apstrādes ieviešana sekmēs dūņu izmantošanu lauksaimniecībā ;

· frontālā iekrāvēja piegāde nodrošinās dūņu lauku apsaimniekošanu;

· dīzeļģenerātora piegāde nodrošinās ūdens padeves nepārtrauktību pilsētā gadījumā, ja pārtrūkst elektroenerģijas padeve;

· ūdensvada tīklu izbūves teritorijas tiks nodrošinātas ar hidrantiem ugunsdzēsības vajadzībām;

· tiks radīti nepieciešamie nosacījumi drošai ūdensapgādes un kanalizācijas saimniecības ekspluatācijai.

 

Līgumi ar projekta izpildītājiem

 

Nr. p. k. Līguma Nr. Sastādīšanas datums / Līguma spēkā stāšanās datums   Darījuma partneris Līguma priekšmets Līguma darbības termiņš
1. 09-10-2007 10.10.2007. / 10.10.2007.   SIA “EkoProjekti” Par finansu-ekonomisko analīzi Līdz savstarpējo saistību izpildei
2. 0807 07.03.2008. / 07.03.2008.   SIA “Aqua Brambis” Par inženiertehniskās būvuzraudzības pakalpojumiem 30 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas
3. 1-3/08 11.03.2008. / 11.03.2008.   SIA “Jēkabpils PMK” Par “NAI rekonstrukciju un 5 artēzisko urbumu slēgšanu Jēkabpilī” Līdz savstarpējo saistību izpildei
4. 1-4/08 20.03.2008. / 20.03.2008.   Konsorcijs “CB-SC” Par “Ūdensvadu un kanalizācijas tīklu atjaunošanu un paplašināšanu Jēkabpilī” Līdz savstarpējo saistību izpildei

 

5. 013 01.11.2008. / 26.11.2008.   Halcrow Group Limited filiāle Latvijā Par autoruzraudzības pakalpojumiem Līdz būvdarbu perioda beigām

 

Projekta publikācijas

Projekts"Jēkabpils ūdenssaimniecības attīstības II kārta"
09.02.2010. 11:16
924