Jēkabpils vispārējās izglītības iestāžu mācību vides un infrastruktūras uzlabošana (Nr. 8.1.2.0/18/I/007)

Jēkabpils vispārējās izglītības iestāžu mācību vides un infrastruktūras uzlabošana (Nr. 8.1.2.0/18/I/007)

Apstiprināts projekts ,,Jēkabpils vispārējās izglītības iestāžu mācību vides un infrastruktūras uzlabošana’’ (Nr. 8.1.2.0/18/I/007)

27.02.2019.

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (turpmāk- CFLA) 2019.gada 5.februārī ir apstiprinājusi Jēkabpils pilsētas pašvaldības projektu ,,Jēkabpils vispārējās izglītības iestāžu mācību vides un infrastruktūras uzlabošana’’( turpmāk- Projekts). Pašlaik notiek darbs pie nepieciešamo dokumentu sagatavošanas, lai noslēgtu vienošanos par Projekta īstenošanu starp CFLA un Jēkabpils pilsētas pašvaldību.

Projekta mērķis ir veikt divu Jēkabpils vispārizglītojošo skolu modernizāciju- Jēkabpils 2.vidusskolas un Jēkabpils Valsts ģimnāzijas (turpmāk- JVĢ) mācību vides infrastruktūras uzlabošanu, nodrošinot izglītojamo vajadzībām atbilstošas vispārējās izglītības pakalpojuma pieejamību un sekmēt kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības satura pakāpenisku ieviešanu.

Projektā plānotās darbības:

Ergonomiskas mācību vides izveide mūsdienīga mācību procesa nodrošināšanai;

IKT risinājumu ieviešana un pieejamības nodrošināšana;

Sporta infrastruktūras pārbūve JVĢ;

Izglītības iestādes dienesta viesnīcas pārbūve Jēkabpils 2.vidusskolā;

Reģionālā metodiskā centra attīstība JVĢ.

Projekta realizācijas laiks plānots no 02.2019.-06.2021.

Projekta kopējās izmaksas 23 549 278,61 EUR, t.sk. attiecināmās izmaksas 21 554 536,60 EUR, kur: ERAF līdzfinansējums 26,25% – 5 658 115,00 EUR; Valsts budžeta dotācija 18,04% – 3 888 634,15 EUR; Pašvaldības finansējums 54,12% – 11 665 902,45 EUR; Cits publiskais finansējums 1,59% - 341 885,00 EUR; Indikatīvās neattiecināmās izmaksas – 1 994 742,01 EUR.

Projekta plānotie rezultāti - pilnībā modernizētas divas vispārējās izglītības iestādes- Jēkabpils 2.vidusskola un Jēkabpils Valsts ģimnāzija.

Projekts ir uzsācies ar Jēkabpils 2.vidusskolas pārbūvi, kuru veic SIA ,,Jēkabpils PMK’’, saskaņā ar 2019.gada 25.janvārī noslēgto līgumu ( Id. Nr. JPP 2018/55/ERAF), pārbūve plānota 18 mēnešu garumā un līguma kopējā summa sastāda- EUR 7 808 967,52. Savukārt pārbūvi uzrauga SIA ,,Firma L4’’, pamatojoties uz 2019.gada 31.janvārī noslēgto līgumu (Id.Nr. JPP 2018/56/ERAF), kur līguma summa sastāda- EUR 77 440,00.

Šī gada nogalē plānots iegādāties ergonomiskas mēbeles un aprīkojumu, kā arī IKT risinājumus Jēkabpils 2.vidusskolai.

Ņemot vērā to, ka Projektā ir iesaistītas divas Jēkabpils vispārizglītojošās skolas- Jēkabpils Valsts ģimnāzijas pārbūve plānota 2020.gadā.

 

 

 

 

Irēna Lavrinoviča
Attīstības un investīciju nodaļas

Projekta vadītājs
Jēkabpils pilsētas pašvaldība

Projekta publikācijas

Aktuālais projektā ''Jēkabpils vispārējās izglītības iestāžu mācību vides un infrastruktūras uzlabošana''
01.06.2020. 11:26
Aktuālais projektā (Nr. 8.1.2.0/18/I/007)
09.03.2020. 09:21
Uzsākta pārbūve Jēkabpils 2.vidusskolas jaunajā korpusā (Nr. 8.1.2.0/18/I/007)
09.12.2019. 13:46
Aktuālais projektā ,,Jēkabpils vispārējās izglītības iestāžu mācību vides un infrastruktūras uzlabošana’’ (Nr. 8.1.2.0/18/I/007)
12.09.2019. 14:47
Turpinās būvdarbi projekta ,,Jēkabpils vispārējās izglītības iestāžu mācību vides un infrastruktūras uzlabošana’’ (Nr. 8.1.2.0/18/I/007) ietvaros
05.06.2019. 16:07
Parakstīta vienošanās par projekta ,,Jēkabpils vispārējās izglītības iestāžu mācību vides un infrastruktūras uzlabošana’’ (Nr. 8.1.2.0/18/I/007) īstenošanu
19.03.2019. 12:47