Jēkabpils vispārējās izglītības iestāžu mācību vides un infrastruktūras uzlabošana (Nr. 8.1.2.0/18/I/007)

Jēkabpils vispārējās izglītības iestāžu mācību vides un infrastruktūras uzlabošana (Nr. 8.1.2.0/18/I/007)

Apstiprināts projekts ,,Jēkabpils vispārējās izglītības iestāžu mācību vides un infrastruktūras uzlabošana’’ (Nr. 8.1.2.0/18/I/007)

27.02.2019.

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (turpmāk- CFLA) 2019.gada 5.februārī ir apstiprinājusi Jēkabpils pilsētas pašvaldības projektu ,,Jēkabpils vispārējās izglītības iestāžu mācību vides un infrastruktūras uzlabošana’’( turpmāk- Projekts). Pašlaik notiek darbs pie nepieciešamo dokumentu sagatavošanas, lai noslēgtu vienošanos par Projekta īstenošanu starp CFLA un Jēkabpils pilsētas pašvaldību.

Projekta mērķis ir veikt divu Jēkabpils vispārizglītojošo skolu modernizāciju- Jēkabpils 2.vidusskolas un Jēkabpils Valsts ģimnāzijas (turpmāk- JVĢ) mācību vides infrastruktūras uzlabošanu, nodrošinot izglītojamo vajadzībām atbilstošas vispārējās izglītības pakalpojuma pieejamību un sekmēt kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības satura pakāpenisku ieviešanu.

Projektā plānotās darbības:

Ergonomiskas mācību vides izveide mūsdienīga mācību procesa nodrošināšanai;

IKT risinājumu ieviešana un pieejamības nodrošināšana;

Sporta infrastruktūras pārbūve JVĢ;

Izglītības iestādes dienesta viesnīcas pārbūve Jēkabpils 2.vidusskolā;

Reģionālā metodiskā centra attīstība JVĢ.

Projekta realizācijas laiks plānots no 02.2019.-06.2021.

Projekta kopējās izmaksas 23 549 278,61 EUR, t.sk. attiecināmās izmaksas 21 554 536,60 EUR, kur: ERAF līdzfinansējums 26,25% – 5 658 115,00 EUR; Valsts budžeta dotācija 18,04% – 3 888 634,15 EUR; Pašvaldības finansējums 54,12% – 11 665 902,45 EUR; Cits publiskais finansējums 1,59% - 341 885,00 EUR; Indikatīvās neattiecināmās izmaksas – 1 994 742,01 EUR.

Projekta plānotie rezultāti - pilnībā modernizētas divas vispārējās izglītības iestādes- Jēkabpils 2.vidusskola un Jēkabpils Valsts ģimnāzija.

Projekts ir uzsācies ar Jēkabpils 2.vidusskolas pārbūvi, kuru veic SIA ,,Jēkabpils PMK’’, saskaņā ar 2019.gada 25.janvārī noslēgto līgumu ( Id. Nr. JPP 2018/55/ERAF), pārbūve plānota 18 mēnešu garumā un līguma kopējā summa sastāda- EUR 7 808 967,52. Savukārt pārbūvi uzrauga SIA ,,Firma L4’’, pamatojoties uz 2019.gada 31.janvārī noslēgto līgumu (Id.Nr. JPP 2018/56/ERAF), kur līguma summa sastāda- EUR 77 440,00.

Šī gada nogalē plānots iegādāties ergonomiskas mēbeles un aprīkojumu, kā arī IKT risinājumus Jēkabpils 2.vidusskolai.

Ņemot vērā to, ka Projektā ir iesaistītas divas Jēkabpils vispārizglītojošās skolas- Jēkabpils Valsts ģimnāzijas pārbūve plānota 2020.gadā.

 

 

 

 

Irēna Lavrinoviča
Attīstības un investīciju nodaļas

Projekta vadītājs
Jēkabpils pilsētas pašvaldība

Projekta publikācijas

Uzsākta pārbūve Jēkabpils 2.vidusskolas jaunajā korpusā (Nr. 8.1.2.0/18/I/007)
09.12.2019. 13:46
Aktuālais projektā ,,Jēkabpils vispārējās izglītības iestāžu mācību vides un infrastruktūras uzlabošana’’ (Nr. 8.1.2.0/18/I/007)
12.09.2019. 14:47
Turpinās būvdarbi projekta ,,Jēkabpils vispārējās izglītības iestāžu mācību vides un infrastruktūras uzlabošana’’ (Nr. 8.1.2.0/18/I/007) ietvaros
05.06.2019. 16:07
Parakstīta vienošanās par projekta ,,Jēkabpils vispārējās izglītības iestāžu mācību vides un infrastruktūras uzlabošana’’ (Nr. 8.1.2.0/18/I/007) īstenošanu
19.03.2019. 12:47