Jēkabpils — labo pārmaiņu pilsēta!

Par Jēkabpils 3.vidusskolas dalību ESF projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā ”norisēs

Par Jēkabpils 3.vidusskolas dalību ESF projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā ”norisēs

Jēkabpils 3. vidusskola projektā “Kompetenču pieeja mācību saturā” kā pilotskola darbojas no 2017./2018.m.g. Projektā ir iesaistītas trīs skolotāju komandas - sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas skolotāju komandas, katrā   komandā  6- 7 pedagogi,  un skolas vadības komanda no  4 personām.  Kopā tie ir 23 pedagogi.

Projekta ietvaros 2017./2018. mācību gadā tika strādāts pie mācību metodikas un mācību pieejas maiņas, uzsvaru liekot uz skolēnu individuālajām spējām, jo jaunais mācību saturs vēl nebija izstrādāts. Mācību gada laikā skolotāju komandām un skolotājiem pa mācību jomām notika vairāki apmācības semināri par mācību metodiku mācīšanās un mācīšanas procesā, kā būtiskais tika akcentētas dažādās caurvijas mācību procesā. Skolas bija sadalītas atbilstoši caurviju grupām, Jēkabpils 3. vidusskola iepriekšējā mācību gadā darbojās domāšanas un radošuma caurvijas grupā. Projekta darbību mērķis bija vērsts uz skolēnu, kurš spēj ne tikai iemācīties konkrēto mācību vielu, bet lai skolēns spētu vadīt savu izziņas procesu, atbildīgi izmantot  IT iespējas, radīt un attīstīt jaunas zināšanas, veidot patstāvīgus spriedumus. Skolu uzdevums  - izstrādāt sistemātisku pieeju mācību procesa organizēšanā , akcentējos skolotāju savstarpējo sadarbību un veltot uzmanību skolēna individuālo spēju attīstībai, tādā veidā skolēniem veidojot izpratni par teorētisko zināšanu pielietošanu reālajā dzīvē praktiskajās darbībās.

2017./2018.m.g. Jēkabpils 3. vidusskolas grupu  darba tēmas bija:

 1. sākumskolas posmā – mācību metodikas dažādība, attīstot skolēniem domāšanu un radošumu. Šo darbību ietvaros tika veidotas sadarbības grupas starp skolotājiem, lai parādītu skolēniem mācību priekšmetu pēctecību un zināšanu pielietošanu reālajā dzīvē, praktiskās darbībās. Skolas lielā priekšrocība ir apkārtējā vide, kur var vadīt nodarbības un pētniecisko darbību arī ārā;
 2. pamatskolas posmā – prezentāciju veidošanas un prezentēšanas prasmes. Tika izstrādāti vienoti kritēriji visos mācību priekšmetos prezentāciju veidošanai un prezentēšanai. Mācību procesā savstarpēji sadarbojās dažādu mācību priekšmetu skolotāji, lai  vērstu skolēnu uzmanību uz zināšanu pēctecīgumu starp dažādiem mācību priekšmetiem;
 3. vidusskolas posmā - 10.klašu skolēniem attīstot domāšanu radošumu,  piedāvājot jēgpilnus uzdevumus , savstarpēji sadarbojoties dažādu mācību priekšmetu skolotājiem.

Projekta ietvaros ieviestas kopīgas aktivitātes visai skolai :

 1. pirmdienās pēc 7. stundas skolotāji dalās labās prakses piemēros, izmēģina atsevišķu stundu elementus – atgriezeniskā saite, sasniedzamais rezultāts vai kāds cits stundas elements;
 2. stundu savstarpējā vērošana;
 3. vienota stundas vadīšanas struktūra;
 4. metodiskās komisijas skolā tika pārveidotas atbilstoši projektā izdalītajām jomām;
 5. projektā iesaistītie skolotāji  sadarbojas ar citiem skolas pedagogiem;
 6. dalīšanās pieredzē ar savu veikumu Rēzeknē un Daugavpilī  to skolu skolotājiem, kuri nav projektā;
 7. tikšanās ar skolas projekta kuratori  Jolantu Klišāni  efektīvai skolas darbības plānošanai un realizēšanai.
   

2018./2019.m.g. sākta pēctecīga mācību satura un mācīšanas pieejas ieviešana skolās.

14.09.un 15.09. visas trīs skolas pedagogu komandas bija kārtējā apmācības seminārā Rēzeknē.

19.09.2018. Darba sanāksmē pilsētas skolu Mācību jomu koordinatoriem un Mācību priekšmetu metodisko apvienību vadītājiem Jēkabpils 3.vidusskolas direktora vietniece Jolanta Kalniņa, kā projekta  skolas komandas dalībniece,   informēja un  dalījās pieredzē par skolas darbību projektā.

27.09.2018. Jēkabpils 3.vidusskolas projektā iesaistītie skolotāji piedalījās konferencē “Lietpratība pamatizglītībā” Rīgas Latviešu biedrības namā, daloties pieredzē  par iepriekšējā mācību gadā paveikto.

2018.2019.m.g. Jēkabpils 3.vidusskolas tēma projektā visām skolotāju komandām - tekstpratības pilnveidošana visos mācību priekšmetos:

1) sākumskolas posmā – vārda nozīmes kartiņu un vārdnīcu veidošana;

2) pamatskolas posmā – informācijas grupēšana un dalīšana;

3) vidusskolas posmā – informācijas analīze, sintēze, interpretācija pētnieciskajā darbībā.

No šī mācību gada skolas vairs nav dalītas pa caurviju grupām. Visas skolas aprobē pieejamo mācību materiālu Moodl  vidē, realizējot visas caurvijas. Par aprobēto materiālu būs jāaizpilda izvērtēšanas anketas. Mācību gada beigās katra skolotāju komanda prezentēs gada paveikto darbu  projekta vadītājiem. Būs jādalās pieredzē ar labās prakses piemēriem( ziņas par to vēl tiks precizētas no projektu vadītāju puses).

Projekta publikācijas

Par Jēkabpils 3.vidusskolas dalību ESF projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā ”norisēs
15.10.2018. 10:14