PROTI un DARI!

PROTI un DARI!

Programma: Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda darbības programma „Izaugsme un nodarbinātība”.

Specifiskais atbalsta mērķis 8.3.3. „Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā”.

Projekta ieviesējs: Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA), sadarbojoties ar pašvaldībām, vai pašvaldību apvienībām, kas projekta īstenošanā iesaista pašvaldību stratēģiskos partnerus.

Sadarbības partneris: Jēkabpils pilsētas pašvaldība.

Projekta mērķis ir motivēt un aktivizēt jauniešus, kuri nemācās, nestrādā vai neapgūst arodu un nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieki. Tāpat projekta mērķis ir veicināt šo jauniešu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē, Jauniešu garantijas pasākumos, kurus īsteno NVA un Valsts izglītības attīstības aģentūra, un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.

Mērķa grupa projektā "PROTI un DARI!" ir jaunieši vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri nemācās, nestrādā, neapgūst arodu nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieki.

Mērķa grupas jaunietim paredzētais atbalsts:

1.Veikta jauniešu profilēšana, apzinot jaunieša prasmes, intereses un iegūto izglītību, kā arī nosakot attīstības virzienus;

2.Sadarbībā ar katru jaunieti, balstoties uz tā profilēšanas rezultātiem, izstrādāta viņa individuālā pasākumu programma, kas sastāv no četrām obligātajām komponentēm (UNESCO izstrādātie mācīšanās pīlāri): personības attīstība, iekļaušanās sabiedrībā, "darba tikums", mūžizglītības kompetences;

3.Noslēgta vienošanās ar mērķa grupas jaunieti par dalību individuālās pasākumu programmas īstenošanā projekta ietvaros;

4.Īstenota jaunieša individuālā pasākumu programma līdz 9 mēnešiem ilgā laika periodā, nodrošinot tajā paredzētos pasākumus, kas var ietvert šādas aktivitātes- regulārs individuāls mentora atbalsts (vismaz 20 stundas mēnesī), kas ietver jaunieša regulāru motivēšanu sekmīgi pildīt tā individuālo pasākumu programmu, veicinot mācīšanās mērķu sasniegšanu; individuālas konsultācijas, kopā ar jaunieti iesaistoties dažādās individuālajā pasākumu programmā paredzētās aktivitātēs; neformālās un ikdienas mācīšanās aktivitātes; speciālistu konsultācijas; dalību pasākumos (nometnes, semināri, sporta aktivitātes, kultūras pasākumi); brīvprātīgā darba aktivitātes;  iesaisti nevalstisko organizāciju un jauniešu centru aktivitātēs, pasākumos un projektos; ekskursija uz uzņēmumiem vai īslaicīga prakse uzņēmumā (aktivitātes profesijas specifikas iepazīšanai, lai izvēlētos iegūt profesionālo kvalifikāciju vai apgūt arodu pie amata meistara); iesaisti vietējās sabiedriskajās aktivitātēs u.c.

Projekta finansējums: 136 085 EUR.

Projekta īstenošanas termiņš: 2014.gada septembris – 2018.gada decembris, atbalsts jauniešiem pašvaldībās no 2015.gada septembra.

Projekta koordinators: Jēkabpils pilsētas pašvaldības sociālā dienesta projektu koordinatore Santa Zvirbule, e-pasts: santa.zvirbule@sd.jekabpils.lv