Jēkabpils — labo pārmaiņu pilsēta!

Tehniskā palīdzība integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases nodrošināšanai Jēkabpils pilsētas pašvaldībā 2019.-2021.gadā (Nr. 10.1.3.0/18/TP/001)

Tehniskā palīdzība integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases nodrošināšanai Jēkabpils pilsētas pašvaldībā 2019.-2021.gadā (Nr. 10.1.3.0/18/TP/001)

Parakstīta vienošanās par projekta ,,Tehniskā palīdzība integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases nodrošināšanai Jēkabpils pilsētas pašvaldībā 2019.-2021.gadā’’ īstenošanu

Jēkabpils pilsētas pašvaldība 2018.gada 27.decembrī ir parakstījusi vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta Nr. 10.1.3.0/18/TP/001 ,,Tehniskā palīdzība integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases nodrošināšanai Jēkabpils pilsētas pašvaldībā 2019.-2021.gadā’’ (turpmāk - Projekts).

Projektu paredzēts realizēt laika posmā no 2019.gada 1.janvāra līdz 2021.gada 31.decembrim.

Projekta galvenais mērķis ir atbalstīt Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles sistēmas izveidi un celt darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" Eiropas Savienības fondu administrēšanā iesaistīto institūciju kapacitāti, lai īstenotu Eiropas Savienības fondu plānošanu, ieviešanu, uzraudzību, revīziju un izvērtēšanu, t.sk., Jēkabpils pilsētas pašvaldībā.

Projekta mērķis atbilst atbalsta mērķa (turpmāk-AM) pasākuma mērķim, kas noradīts 2018.gada 4.septembra MK noteikumos Nr. 562 Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.10. prioritārā virziena "Tehniskā palīdzība "Eiropas Sociālā fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai"", 2.11. prioritārā virziena "Tehniskā palīdzība "Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai"" un 2.12. prioritārā virziena "Tehniskā palīdzība "Kohēzijas fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai"" projektu iesniegumu atlases otrās kārtas noteikumiem – atbalstīt Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles sistēmas izveidi un nodrošināt darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” Eiropas Savienības fondu administrēšanā iesaistīto institūciju kapacitātes celšanu, lai īstenotu Eiropas Savienības fondu plānošanu, ieviešanu, uzraudzību, revīziju un izvērtēšanu, noteiktajam.

Projekta galvenās darbības: izveidotajai Jēkabpils pilsētas integrētu teritoriālo investīciju projektu vērtēšanas komisijas (turpmāk- vērtēšanas komisija) funkciju pildīšanai, saskaņā ar Deleģēšanas līguma nosacījumiem, šī Projekta ietvaros pašvaldībā tiks izveidotas divas jaunas štata vienības- diviem darbiniekiem, vienam plānota pilna slodze no 2019.-2021.gadam, bet otram- pusslodze no 2019.- 2020.gadam, lai nodrošinātu Eiropas Savienības fondu projektu iesniegumu atlasi, tai skaitā vērtēšanu, stiprinot esošās vērtēšanas komisijas kapacitāti. Abi darbinieki ietilps vērtēšanas komisijas sekretariātā ar balsstiesībām.

Projekta plānotie rezultāti: izveidotajai vērtēšanas komisijai tiks stiprināta kapacitāte divu darbinieku sastāvā, kur Projekta rezultātā nodrošinās projektu iesniegumu atlasi un vērtēšanu, ievērojot Jēkabpils pilsētas pašvaldības attīstības programmā un MK noteikumu Nr.562 noteiktajā kartībā paredzēto attiecīgā atbalsta mērķa finansējuma un sasniedzamo radītāju sadalījumu starp nacionālās nozīmes attīstības centriem.

Projekta kopējās izmaksas sastāda 65 000,00 EUR, tai skaita Eiropas Sociālā fonda finansējums – 55 250,00 EUR, valsts budžeta finansējums – 9 750,00 EUR.

Projekta publikācijas

2019.gadā paveiktais!
03.02.2020. 11:17
Apstiprināti projekti un uzsākta līgumu slēgšana!
02.09.2019. 10:08
Atbalsts Jēkabpils pilsētas pašvaldības integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases nodrošināšanai
22.07.2019. 14:05
Aktuālais Projektā ,,Tehniskā palīdzība integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases nodrošināšanai Jēkabpils pilsētas pašvaldībā 2019.-2021.gadā’’
07.05.2019. 16:52