Jēkabpils — labo pārmaiņu pilsēta!

Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Jēkabpilī

Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Jēkabpilī

2017. gada 19. aprīlī Jēkabpils pilsētas pašvaldība ir noslēgusi vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/049 "Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Jēkabpilī" īstenošanu, kura mērķis ir trīs gadu periodā Jēkabpils pilsētas iedzīvotājiem, tajā skaitā sociālās atstumtības riskam pakļautajām iedzīvotāju grupām, nodrošināt veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumus un veicināt iedzīvotāju iesaisti tajos, lai sekmētu veselīga dzīvesveida paradumu maiņu.

Projekta ietvaros tiks organizēti 116 veselības veicināšanas pasākumi  fiziskās veselības veicināšanai, izglītošanai par veselīgu uzturu, garīgās veselibas un seksuālās, reproduktīvās veselības veicināšanu, savukārt sirds, onkoloģisko un garīgo slimību novēršanai plānoti 20 slimību profilakses pasākumi. Kā viena no projekta aktivitātēm ir plānota arī Jēkabpils vispārizglītojošo skolu iesaiste Nacionālajā veselīgo skolu tīklā. Projekta "Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Jēkabpilī" aktivitātes plānotas, balstoties uz Jēkabpils iedzīvotāju veselīga dzīvesveida paradumu un esošās situācijas aprakstu veselības veicināšanas jomā, kas raksturots Jēkabpils pilsētas pašvaldības veselības veicināšanas programmā 2015.-2020.gadam.

Kopējās projekta attiecināmās izmaksas ir 252.416,00 EUR,  no tām 85 %  ir  ESF  finansējums 214 553,60  EUR apmērā un  15% valsts budžeta finansējums 37 862,40 EUR apmērā.

Projekts Nr. 9.2.4.2/16/I/049  "Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Jēkabpilī" tiek īstenots darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.