Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Mālu ielā, Jēkabpilī

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Mālu ielā, Jēkabpilī

 

 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 17.punktu un Jēkabpils pilsētas domes 2012.gada 20.decembra saistošo noteikumu Nr.37 „ Par koku ciršanu ārpus meža Jēkabpils pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā” 7.1.punktu, tiek izsludināta publiskā apspriešana koku ciršanai  Jēkabpils pilsētas pašvaldībai piederošā zemes vienībā Mālu iela ar zemes vienības kadastra apzīmējumu 5601 001 0249, Jēkabpilī.

Tiek izstrādāts būvprojekts  “Zīlānu ielas posma no Ķieģeļu ielas līdz Oļu ielai pārbūve, Jēkabpilī (1.kārta)” kas ietver arī Mālu ielas posma pārbūvi. Projekts paredz esošās ielas, nobrauktuvju, notekgrāvju, apgaismojuma pārbūvi. Ar būvprojekta  materiāliem var iepazīties Koku novērtēšanas komisijā, Jaunā ielā 31C, Jēkabpilī.

Jēkabpils pilsētas pašvaldība, laika posmā no 2020.gada 28.aprīļa līdz 2020.gada 6.maijam (plkst.17.00), izsludina publisko apspriešanu par koku ciršanu.

Aizpildītas publiskās apspriešanas aptaujas lapas lūdzam iesniegt VPA, Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV-5201.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas jautājums tiks skatīts atkārtoti Jēkabpils pilsētas pašvaldības Koku novērtēšanas komisijā.

 

Izmaiņu datums 27.04.2020. 22:35