Jēkabpils — labo pārmaiņu pilsēta!

Jēkabpils pilsētas pašvaldības pirmsskolas, vispārējās, profesionālās ieirzes un interešu izglītības iestādes 2019./2020. mācību gadā

Jēkabpils pilsētas pašvaldības pirmsskolas, vispārējās, profesionālās ieirzes un interešu izglītības iestādes 2019./2020. mācību gadā

  

Jēkabpils pilsētas pašvaldībā  ir piecas pirmsskolas izglītības iestādes, kuras realizē pirmsskolas izglītības programmu apguvi bērniem no 1,5 līdz 6 gadu vecumam. Audzēkņu skaits Jēkabpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs 2019./2020.mācību gada 1.septembrī bija 1378, tai skaitā obligāti izglītojamo bērnu skaits (piecgadīgie un sešgadīgie bērni) skaits - 525.

Pirmsskolas izglītības iestādi "Auseklītis" šajā mācību apmeklē 236 audzēkņi, tai skaitā 100 bērni , kuri sasnieguši obligāto skolas vecumu. Pirmsskolas izglītības iestādē ,,Auseklītis’’ tiek īstenota Vispārējās pirmsskolas izglītības programma un Speciālās pirmsskolas  izglītības programma  izglītojamajiem ar valodas traucējumiem.

Pirmsskolas izglītības iestādē,, Bērziņš'' šajā mācību gadā  ir  119 audzēkņi, tai skaitā 42 ir piecgadīgie un sešgadīgie bērni. Pirmsskolas izglītības iestāde  realizē vispārējās pirmsskolas izglītības programmu un Pirmsskolas izglītības mazākumtautību programmu.

Pirmsskolas izglītības iestādē  ,,Kāpēcītis’’ 2019./2020. mācību gadā  ir  311 audzēkņi, 126  bērni , kuri sasnieguši obligātās izglītības apguves vecumu. Izglītības iestāde realizē Vispārējās pirmsskolas izglītības programmu.

Pirmsskolas izglītības iestādē ,,Zvaigznīte'' 2019./2020. mācību gadā apmeklē  400 audzēkņi, tai skaitā 150 ir piecgadīgie un sešgadīgie bērni. Izglītības iestāde ,, Zvaigznīte''  īsteno Vispārējās pirmsskolas izglītības programmu un divas speciālās izglītības programmas- Speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem un Speciālās izglītības pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem.

Pirmsskolas izglītības iestādē ,,Zvaniņš'' ir 312 audzēkņi, no viņiem 107 ir piecgadīgie un sešgadīgie bērni, kuri sasnieguši obligātās izglītības apguves vecumu. Pirmsskolas izglītības iestāde realizē Vispārējās pirmsskolas izglītības programmu.

Obligāto pirmsskolas izglītības vecumu sasniegušie bērni, kuru dzimtā valoda ir krievu, var apmeklēt pirmsskolas apmācību grupu arī Jēkabpils 2.vidusskolā, šogad 5-6-gadīgo grupā ir 11 izglītojamie.

Jēkabpils pilsētā ir piecas vispārizglītojošās skolas,  kurās 2019./2020 mācību gadā mācās 2549 skolēni. Jēkabpils Valsts ģimnāzijā (7.-12.klasēs) šajā mācību gadā mācās 504 skolēni. Jēkabpils 2.vidusskolā (1.-12.klasēs) mācās 606 skolēni. Jēkabpils 3.vidusskolā (1.-12.klasēs) mācās 692skolēni. Jēkabpils pamatskolā (1.-6.klasēs) mācās 747 skolēni . Līdztekus vispārējās izglītības programmām Jēkabpils 2.vidusskolā un  Jēkabpils pamatskolā  tiek realizētas arī speciālās izglītības programmas. 

Jēkabpilī darbojas trīs   profesionālās ievirzes  izglītības iestādes Jēkabpils mākslas skola,  Arvīda Žilinska Jēkabpils mūzikas skola,  Šo skolu audzēkņi ne tikai priecē pilsētas iedzīvotājus ar spilgtiem priekšnesumiem un mākslas darbu izstādēm, bet arī regulāri gūst  panākumus reģionālas un valsts nozīmes konkursos, un Jēkabpils sporta skola.

Pilsētā darbojas arī Jēkabpils Bērnu un jauniešu centrs, kurā no mācībām brīvajā laikā pulciņos un dažādās brīvā laika pavadīšanas aktivitātēs  darbojās audzēkņi.  Jēkabpils Bērnu un jauniešu centrs koordinē vispārizglītojošo izglītības iestāžu dalību skatēs, konkursos un pilsētas un valsts nozīmes mākslinieciskās pašdarbības pasākumos.

Jēkabpils Izglītības pārvaldes sastāvā darbojas  Iekļaujošās izglītības atbalsta centrs, kura organizē pedagoģiski medicīniskās komisijas darbību un  veicina iekļaujošās izglītības vides veidošanu izglītības iestādēs ne tikai Jēkabpils pilsētā, bet arī reģionā.

Jēkabpils Izglītības pārvaldes pakļautībā darbojas Jēkabpils Tālākizglītības un informācijas tehnoloģiju centrs (TITC). TITC ir akreditēta Jēkabpils pilsētas pašvaldības iestāde, kas dibināta 2002. gada martā un reģistrējusies Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijā kā izglītības iestāde. Par iestādes darbības pamatvirzieniem un uzdevumiem lasīt Tālākizglītības un informācijas tehnoloģiju centra mājas lapā: http://www.titc.lv

 

 

Izmaiņu datums 13.02.2020. 10:51

Informācija skolēniem un vecākiem