Jēkabpils pilsētas pašvaldības pirmsskolas, vispārējās, profesionālās ieirzes un interešu izglītības iestādes 2020./2021. mācību gadā

Jēkabpils pilsētas pašvaldības pirmsskolas, vispārējās, profesionālās ieirzes un interešu izglītības iestādes 2020./2021. mācību gadā

Informācija par Jēkabpils pilsētas izglītības iestādēm

Jēkabpils pilsētas pašvaldībā  ir piecas pirmsskolas izglītības iestādes, kuras realizē pirmsskolas izglītības programmu apguvi bērniem no 1,5 līdz 6 gadu vecumam. Audzēkņu skaits Jēkabpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs 2020./2021.mācību gada 1.septembrī bija reģistrēti 1388 bērni, tai skaitā obligāti izglītojamo bērnu skaits (piecgadīgie un sešgadīgie bērni) skaits - 587.

Pirmsskolas izglītības iestādi "Auseklītis" šajā mācību apmeklē 236 audzēkņi, tai skaitā 105 bērni , kuri sasnieguši obligāto skolas vecumu. Pirmsskolas izglītības iestādē ,,Auseklītis’’ tiek īstenota Vispārējās pirmsskolas izglītības programma un Speciālās pirmsskolas  izglītības programma  izglītojamajiem ar valodas traucējumiem.

Pirmsskolas izglītības iestādē,, Bērziņš'' šajā mācību gadā  ir  116 audzēkņi, tai skaitā 51 ir piecgadīgie un sešgadīgie bērni. Pirmsskolas izglītības iestāde  realizē Vispārējās pirmsskolas izglītības programmu un Pirmsskolas izglītības mazākumtautību programmu.

Pirmsskolas izglītības iestādē  ,,Kāpēcītis’’ 2020./2021. mācību gadā  ir  300 bērni, no tiem  128  bērni , kuri sasnieguši obligātās izglītības apguves vecumu. Izglītības iestāde realizē Pirmsskolas izglītības programmu.

Pirmsskolas izglītības iestādē ,,Zvaigznīte'' 2020./2021. mācību gadā reģistrēti 409 bērni, tai skaitā 165 ir piecgadīgie un sešgadīgie bērni, kuri sasnieguši obligātās izglītības apguves vecumu. Izglītības iestāde ,, Zvaigznīte''  īsteno Vispārējās pirmsskolas izglītības programmu un divas speciālās izglītības programmas- Speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem un Speciālās izglītības pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem.

Pirmsskolas izglītības iestādē ,,Zvaniņš'' ir reģietrēti 312 bērni , no viņiem 138 ir piecgadīgie un sešgadīgie bērni, kuri sasnieguši obligātās izglītības apguves vecumu. Pirmsskolas izglītības iestāde realizē Pirmsskolas izglītības programmu.

Jēkabpils pilsētā ir trīs vispārējās izglītības iestādes.,  kurās 2020./2021 mācību gadā mācības uzsāka 2477 skolēni. Jēkabpils Valsts ģimnāzijā (7.-12.klasēs) šajā mācību gadā mācās 503 skolēni. Jēkabpils 2.vidusskolā (1.-12.klasēs) mācās 1275 skolēni. 2020.gadā Jēkabpils 2.vidusskolai tika pievienota Jēkabpils pamatskola. Līdztekus vispārējās izglītības programmām  skolā tiek realizētas piecas speciālās pamatizglītības programmas. Jēkabpils 3.vidusskolā (1.-12.klasēs) mācās 699 skolēni.  

Jēkabpilī darbojas trīs   profesionālās ievirzes  izglītības iestādes Jēkabpils mākslas skola,  Arvīda Žilinska Jēkabpils mūzikas skola,  Šo skolu audzēkņi ne tikai priecē pilsētas iedzīvotājus ar spilgtiem priekšnesumiem un mākslas darbu izstādēm, bet arī regulāri gūst  panākumus reģionālas un valsts nozīmes konkursos, un Jēkabpils sporta skola.

Pilsētā darbojas arī Jēkabpils Bērnu un jauniešu centrs, kurā no mācībām brīvajā laikā pulciņos un dažādās brīvā laika pavadīšanas aktivitātēs  darbojās audzēkņi.  Jēkabpils Bērnu un jauniešu centrs koordinē vispārizglītojošo izglītības iestāžu dalību skatēs, konkursos un pilsētas un valsts nozīmes mākslinieciskās pašdarbības pasākumos.

Jēkabpils Izglītības pārvaldes pakļautībā darbojas Jēkabpils Tālākizglītības un informācijas tehnoloģiju centrs (TITC). TITC ir akreditēta Jēkabpils pilsētas pašvaldības iestāde, kas dibināta 2002. gada martā un reģistrējusies Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijā kā izglītības iestāde. Par iestādes darbības pamatvirzieniem un uzdevumiem lasīt Tālākizglītības un informācijas tehnoloģiju centra mājas lapā: http://www.titc.lv

 

 

Izmaiņu datums 07.09.2020. 16:44

Informācija skolēniem un vecākiem