Jēkabpils pilsētas pašvaldības pirmsskolas, vispārējās, profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestādes 2018./2019.mācību gadā

Jēkabpils pilsētas pašvaldības pirmsskolas, vispārējās, profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestādes 2018./2019.mācību gadā

  

Jēkabpils pilsētas pašvaldībā  ir piecas pirmsskolas izglītības iestādes, kuras realizē pirmsskolas izglītības programmu apguvi bērniem no 1,5 līdz 6 gadu vecumam. Audzēkņu skaits Jēkabpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs 2018./2019.mācību gada sākumā bija 1334, tai skaitā obligāti izglītojamo bērnu skaits (piecgadīgie un sešgadīgie bērni) skaits - 478.

Pirmsskolas izglītības iestādē ,Auseklītis'' šajā mācību gadā ir 232 audzēkņi, tai skaitā 88 ir piecgadīgie un sešgadīgie bērni. Pirmsskolas izglītības iestādēs ,,Auseklītis’’ tiek īstenota arī speciālās pirmsskolas  izglītības programma - izglītojamajiem ar valodas traucējumiem.

Pirmsskolas izglītības iestādē,, Bērziņš'' (tiek īstenota gan Vispārējā pirmsskolas izglītības programma, gan Pirmsskolas izglītības mazākumtautību programma) ir  115 audzēkņi, tai skaitā 42 ir piecgadīgie un sešgadīgie bērni.

Pirmsskolas izglītības iestādē  ,,Kāpēcītis’’ šogad ir  296 audzēkņi, toai skaitā 102 ir piecgadīgie un sešgadīgie bērni.

Pirmsskolas izglītības iestādē ,,Zvaigznīte'' ir  377 audzēkņi, tai skaitā 138 ir piecgadīgie un sešgadīgie bērni. Pirmsskolas izglītības iestāde,, Zvaigznīte''  īsteno arī speciālās pirmsskolas  izglītības programmu izglītojamajiem ar valodas traucējumiem un izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem.

Pirmsskolas izglītības iestādē ,,Zvaniņš'' ir 312 audzēkņi, no viņiem 108 ir piecgadīgie un sešgadīgie bērni.

Obligāto pirmsskolas izglītības vecumu sasniegušie bērni, kuru dzimtā valoda ir krievu, var apmeklēt pirmsskolas apmācību grupu arī Jēkabpils 2.vidusskolā, šogad 5-6-gadīgo grupā ir 11 izglītojamie.

Bērniem no trūcīgām ģimenēm un daudzbērnu ģimenēm  pašvaldība piemēro uzturēšanās un ēdināšanas atlaides. Pirmsskolas izglītības iestādēs tiek uzņemti  gan pilsētā deklarētie bērni, gan bērni no pilsētai blakus esošajiem novadiem.

Jēkabpils pilsētā ir piecas vispārizglītojošās izglītības iestādes, tajās 2018./2019. mācību gadā mācās 2624 skolēni. Jēkabpils Valsts ģimnāzijā (7.-12.klases) šajā mācību gadā mācās 492 izglītojamie. Jēkabpils 2.vidusskolā (1.-12.klases) izglītību iegūst 546 izglītojamie. Jēkabpils 3.vidusskolā (1.-12.klases) mācās 663skolēni. Jēkabpils pamatskolā (1.-6.klases) mācās 763 skolēni  un Jēkabpils vakara vidusskolā (5.-12.klases) ir 160 izglītojamie. Līdztekus vispārējās izglītības programmām Jēkabpils 2.vidusskolā un  Jēkabpils pamatskolā  tiek realizētas arī speciālās izglītības programmas. Jēkabpils vakara vidusskola līdztekus vispārizglītojošā virziena programmai īsteno  arī pamatskolas pedagoģiskās korekcijas izglītības  programmu.

Jēkabpilī darbojas trīs   profesionālās ievirzes  izglītības iestādes Jēkabpils mākslas skola, kurā 2018./2019.mācību gadā mācās 215 audzēkņi un Arvīda Žilinska Jēkabpils mūzikas skola, kurā mācās 305 audzēkņi. Šo skolu audzēkņi ne tikai priecē pilsētas iedzīvotājus ar spilgtiem priekšnesumiem un mākslas darbu izstādēm, bet arī regulāri gūst  panākumus reģionālas un valsts nozīmes konkursos,

Ar sporta sasniegumiem priecē Jēkabpils sporta skola, kurā šogad ir 483 audzēkņi.   Jēkabpils sporta skolā apgūst basketbola spēles tehniku, trenējas vieglatlētikā un citos sporta veidos, gūstot labus panākumus valsts nozīmes sacensībās.

Pilsētā darbojas arī Jēkabpils Bērnu un jauniešu centrs, kurā no mācībām brīvajā laikā, 2018./2019. gada sākumā pulciņos un dažādās brīvā laika pavadīšanas aktivitātēs  darbojās  582 audzēkņi.  Jēkabpils Bērnu un jauniešu centrs koordinē vispārizglītojošo izglītības iestāžu dalību skatēs, konkursos un pilsētas un valsts nozīmes mākslinieciskās pašdarbības pasākumos.

Jēkabpils Izglītības pārvaldes sastāvā darbojas  Iekļaujošās izglītības atbalsta centrs, kura organizē pedagoģiski medicīniskās komisijas darbību un  veicina iekļaujošās izglītības vides veidošanu izglītības iestādēs ne tikai Jēkabpils pilsētā, bet arī reģionā.

Jēkabpils Izglītības pārvaldes pakļautībā darbojas Jēkabpils Tālākizglītības un informācijas tehnoloģiju centrs (TITC). TITC ir akreditēta Jēkabpils pilsētas pašvaldības iestāde, kas dibināta 2002. gada martā un reģistrējusies Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijā kā izglītības iestāde. Par iestādes darbības pamatvirzieniem un uzdevumiem lasīt Tālākizglītības un informācijas tehnoloģiju centra mājas lapā: http://www.titc.lv

Izmaiņu datums 21.06.2019. 09:45

Skolēniem,vecākiem

2018. /2019. mācību gada sākuma un beigu datumi

1.-8., 10.-11. klase: 3. septembris – 31. maijs;
9. klase: 3. septembris – 14. jūnijs
12. klase: 3. septembris – 21. jūnijs

1. semestris no 3. septembra līdz 21. decembrim

2. semestris: 1.-8. klašu un 10.-11. klašu skolēniem no 7. janvāra līdz 31. maijam, 9. klašu skolēniem no 7. janvāra līdz 9. jūnijam, 12. klašu skolēniem no 7. janvāra līdz 16. jūnijam.

Rudens brīvdienas
2018. gada 22.oktobris - 26. oktobris

Ziemas brīvdienas
2018. gada 24. decembris – 2019. gada 4. janvāris

Pavasara brīvdienas
1.-11. klase: 2019. gada 11. marts - 15. marts
12. klase: 2019. gada 18. marts - 22. marts

Vasaras brīvdienas
1.-8. klase un 10.-11. klase: 2019. gada 3. jūnijs – 30. augusts

 

Par iespēju reģistrēt Latvijas pilsonību

          Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (turpmāk – Pārvalde) dara zināmu, ka Pilsonības likumā noteikts termiņš, kādā Latvijā dzīvojošs Latvijas nepilsonis un bezvalstnieks var iegūt Latvijas pilsonību reģistrācijas kārtībā, ja iegūta pilna pamatizglītība, vispārējā vidējā izglītība vai profesionālā vidējā izglītība latviešu valodā.

Saskaņā ar Pilsonības likuma pārejas noteikumu 11.punktu persona, kura līdz 2013.gada 1.oktobrim sākusi pamatizglītības vai vispārējās vidējās izglītības ieguvi latviešu valodā, saglabā tiesības reģistrēties par Latvijas pilsoni divus gadus pēc pilnas pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas apgūšanas latviešu valodā.

Lai reģistrētu Latvijas pilsonību, personai Pārvaldē, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, jāiesniedz šādi dokumenti:

  1. iesniegums ar lūgumu reģistrēt Latvijas pilsonību;
  2. apliecība vai diploms par pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības vai profesionālās vidējās izglītības iegūšanu;
  3. sekmju izraksts;
  4. mācību iestādes vai arhīva izdota izziņa, kas apliecina, ka persona apguvusi pilnu pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības vai profesionālās vidējās izglītības mācību kursu latviešu valodā (ja sekmju izrakstā nav norāde par mācību valodu).

Dokumentus Latvijas pilsonības reģistrēšanai persona var iesniegt jebkurā Pārvaldes teritoriālajā nodaļā vai nosūtīt pa pastu Pārvaldei (Čiekurkalna 1 līnija 1, k-3, Rīga, LV-1026). Nosūtot dokumentus pa pastu, iesniegumam jāpievieno notariāli apliecinātas kopijas, izņemot personu apliecinoša dokumenta kopiju.

Iesnieguma veidlapa Latvijas pilsonības reģistrēšanai pieejama klātienē jebkurā Pārvaldes teritoriālajā nodaļā vai Pārvaldes mājas lapā: http://www.pmlp.gov.lv/lv/sakums/pakalpojumi/pilsoniba/pilsonibas-registracija/personas-kasapguvusi-pilnu-macibu-kursu-registresana.html

Vienlaikus darām zināmu, ka papildinformāciju par Latvijas pilsonības iegūšanu var iegūt, zvanot pa tālruņiem 67219264 un 67219010 vai rakstot uz e pastu: pskn@pmlp.gov.lv, vai arī sazinoties ar tuvāko Pārvaldes teritoriālo nodaļu.

2018. gada 22. martā, Saeima trešajā, galīgajā lasījumā atbalstīja grozījumus Izglītības likumā un Vispārējās izglītības likumā, kas vidusskolas posmā paredz pakāpeniski pāriet uz mācībām valsts valodā. Plānots, ka pāreja uz mācībām valsts valodā sāksies 2019.gada 1.septembrī un noslēgsies 2021.gada 1.septembrī.